Художнє скло в українській системі термінологічно-понятійного апарату класифікації мистецтва

Випуск вісника: 
Сторінки: 
72-85
Анотація: 

У статті розкривається питання приналежності художнього скла до конкретного виду мистецтва в системі національного термінологічно-понятійного апарату. Зокрема, дослідження концентрує увагу на відповідності терміна «декоративно-прикладне» мистецтво для двох видів творчої активності в ділянці художнього скла – промисловій продукції та авторських творів. Також стаття торкається співвідношення згаданих підрозділів художнього скла з поняттями «дизайн» і «образотворче мистецтво». На основі проведених вітчизняними мистецтвознавцями досліджень проаналізовано термінологічно-понятійний апарат, усталений в українській мистецтвознавчій науці, зроблено висновки щодо її відповідності для конкретних напрямків у ділянці художнього скла та суміжних галузей на прикладі індивідуальної авторської творчості та продукції промислових підприємств. Описано також кілька іноземних моделей термінологічно-понятійної системи в мистецтвознавчій науці. На підставі вивченого матеріалу запропоновано власну уніфіковану модель, прийнятну для національної системи класифікації мистецтва та визначено в ній місце для таких художніх об’єктів як індивідуальне авторське скло та вільноформована продукція підприємств-скловиробників. Питання мистецького понятійного апарату розглянуте також частково в мовній площині, з акцентом на українізацію окремих ключових термінів.

УДК: 
748:75.023:7.071.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич. Львів : Світ, 1993. 272 с.

2. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М. І. Яковлєва ; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. Київ : Фенікс, 2012. 256 с.

3. Голубець О. Дизайн та радянська ідеологія. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М. І. Яковлєва ; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. Київ : Фенікс, 2012. С. 35-41.

4. Станкевич М. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М. І. Яковлєва ; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. Київ : Фенікс, 2012. С. 122-131.

5. The Oxford Dictionary of Art. Oxford University Press. 2004 URL: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198604761.001.0001/acref-9780198604761.

6. Казакова Л. Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества. М., 2013. 160 с.

7. Украинская советская энциклопедия : в 12 т. /  гл. ред. М. П. Бажан. Киев : Главная редакция украинской советской энциклопедии, 1978-1985. Т. 3. 1950.  543 с.

8. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. (ISO 9241-5) : ДСТУ 3899:2013.  [Чинний від 2014-01-01].  К. : Мінекономрозвитку України, 2014. 9 с. (Національний стандарт України).

9. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник для студ ВНЗ, які навчаються за спец. «Дизайн». Харків : Вид-во ХДАДМ, 2003. 320 с.

10. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ ст. (національний та глобалізаційний аспект) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 05.01.03 / Львів. нац. акад. мистецтв. Львів, 2006. 36 с.

11. Дмитрук А. Г. По законам красоты. О дизайнерском творчестве. Київ : Мистецтво, 1985. 78 с.

12. Visual Arts Encyclopedia URL: http://www.visual-arts-cork.com/definitions/applied-art.htm.

13. Collins Dictionary URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/applied-arts

14. Казакова Л. Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества. Москва, 2013. 160 с.