Угорські та румунські впливи у формуванні народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
108-115
Анотація: 

Досліджується художньо-стильовий вплив та еволюція Закарпатського костюму першої половини ХХ ст., а також відмінності в оздобленні, орнаментальні та технічні прийоми вишивальних осередків
угорців, румунів та інших етнічних груп українців Закарпаття як явище
угорських та румунських взаємовпливів у формуванні народного Закарпатського костюму та художньо-стильового напряму народних традицій, тенденцій, моди. Це передусім позначилося на характері пропорцій
та силуеті вбрання, тоді як способи поєднання компонентів костюму,
крій, декор зберігали національні особливості. Локальні культурно-побутові традиції, контакти українського населення Закарпаття з угорським
і румунським населенням цього краю вміло адаптували до місцевих традиційних комплексів одягу, при цьому зберігаючи в народному костюмі локальні особливості та традиційні форми вбрання, виявляючи художньо-образну своєрідність місцевих вишивальних осередків Закарпаття
першої половини ХХ ст. Важливим кроком є дослідження художньо-образної специфіки традиційного народного вбрання та одягових комплексів румунського та угорського населення українського Закарпаття.

УДК: 
391 (477.87) «18/19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Матейко К. І. Український народний одяг / К. І. Матейко. – К. : Наукова думка, 1977. – 222 с.
2. Коцан В. В. Іноетнічні запозичення та їх впливи на формування народного одягу волинян Мароморощини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Історія. – Вип. 20. – Ужгород : Говерла, 2008. – С. 188-198.
3. Полянська Е. В. Украинская народная одежда Закарпатья: (этнические взаимосвязи и локальные особенности) : автореф. дис.. на соиск. уч. степени канд. ист. наук (№576 этнография) / Е. В Полянская. – Минск, 1977. – 24 с.
4. Нариси історії Закарпаття: у 2 т. Т. 1 [відп. ред. І. М. Гранчак]. – Ужгород : Закарпаття, 1993. – 436 с.
5. Зеленчук В. С. Костюм румынского населения Закарпатской области УССР / В.С. Зеленчук // Карпатский сборник. – М. : Наука, 1976. – С.69-78.
6. Шмелёва М. Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области / М. Н. Шмелёва // Советская этнография. – 1948. – № 2. – С.130-146.
7. Коцан В.В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ – перша половина ХХ ст. / В. В Коцан. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 164 с. : іл.
8. Грибанич І. «Гей ґудзики, ременики ...» (Народний одяг гуцулів) / І. Грибанич // Зелені Карпати. – 1995. – № 1-2. – С. 124-133.
9. Пилип Р. І. Художня система народної одягової вишивки українців Закарпаття / Р. І. Пилип // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2007. – № 10. – С. 87-98.
10. Гаджега В. Додатки к історії русинів і руських церквей в Марамороші (студії історично-архівні) / В. Гаджега // Науковий збірник т-ва «Просвіта» за 1922 р. – Ужгород, 1922. – С. 140-226.