Ілля Рєпін і українська мистецька освіта

Випуск вісника: 
Сторінки: 
5-18
Анотація: 

Аналізується організаційно-творчий внесок І.‚Рєпіна у розви-
ток мистецької освіти України, його вплив на становлення, методоло-
гію та реформування мистецькоосвітнього руху в європейському кон-
тексті. Відзначається надзвичайна гнучкість і креативність підходів
митця-педагога до вироблення стратегічних магістралей національ-
ного мистецького вишколу. Констатується, що головні методологічні
принципи І.‚Рєпіна вже століття не втрачають актуальності та є ефек-
тивними навіть у сучасних мистецьких школах України.

УДК: 
37.016:7.071.1](477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Грабарь И. Чугуевские учителя Репина / И. Грабарь // Художественное наследство. – Т.І. Репин. – М. : Худ-во АНСССР, 1948. – С. 17-33.
2. Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XІX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції / Р. Т. Шмагало. – Львів : Українські технології, 2005. – 528 с. ; 742 іл.
3. Щербаківський В. Украинское искусство [рукопис] // ЦДАВО України. – Ф. 3864. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 51-98.
4. Коваленко А. Фрагмент картини художньо-освітнього розвитку на Полтавщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століть / А. Коваленко // Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. праць. – Львів : Українські технології, 1999. – Спецвипуск. – С. 149-155.
5. Репин И. Е. Иван Николаевич Крамской. Памяти учителя / И. Е. Репин // Воспоминания, статьи и письма из заграницы И.Репина. – СПб. : 1901. –С. 1-238.
6. Репин И. Е. Нужна ль Школа искуств в Тифлисе? / И. Е. Репин // Воспоминания, статьи и письма из заграницы И.Репина. – СПб. : 1901. – С. 247-257.
7. Молева Н., Белютин Е. Русская художественная школа второй половины ХІХ – начала ХХ века / Н. Молева, Е. Белютин. – М. : Искусство, 1967. – 391 c.
8. Письмо И.Е. Репина В.В. Стасову. 11 июня 1894 г. // Императорская академия художеств. Документы и исследования. К 250-летию основания / [сост. И.В. Рязанцев, О.В. Калугина, А.В. Самохин]. – М. : Памятники исторической мысли, 2010. – 612 с.
9. Історія української культури [за заг. ред. І. Крип’якевича]. – К. : Либідь, 1994. – 656 с.
10. Устіяновичъ К. М. Раєвській і російській панславизмъ. Споминки зъ пережитого и передуманого / К. Устиянович. – Львовъ, 1884. – 86 с.
11. Письма И. Е. Репина Е. Н. Званцевой // Мир искусств. Альманах. – Вып. 4. – Спб., 2000. – С. 696.
12. Бродский И. А. Репин – педагог / И.А. Бродский. – М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1960. – 28 с.