Міфо-фольклорні витоки та образно- пластичні домінанти пейзажної творчості Володимира Микити 1970– 2010-х рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
76-88
Анотація: 

Розглянуто міфо-фольклорні витоки та образно-пластичні
домінанти пейзажного доробку закарпатського живописця, академіка
Академії мистецтв України, народного художника України, лауреата На-
ціональної премії ім. Т. Г. Шевченка Володимира Васильовича Микити.
Проаналізовано авторську «міфообразотворчу» модель світу, засно-
вану на образному осмисленні фундаментальних бінарних опозицій
«свого – чужого», «близького – далекого», «верху – низу», «неба – зем-
лі», «життя – смерті», природних першоелементів, взаємодії мікроко-
сму людського буття і макрокосму природи, традиційної народної
культури й техногенної цивілізації. Значна увага надається особливос-
тям інтеграції постімпресіоністичних інспірацій у творчість митця.

УДК: 
75/76(477.87)”19/20”:7.071.1(477.87)Микита
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Мартиненко В. Оглянувшись з калинового мосту / В. Мартиненко // Новини Закарпаття. – 1991. – 31 січ. – № 21. – С. 4-5.
2. Павельчук І.А. Досвід постімпресіоністичного експерименту в творчості Володимира Микити / І.А. Павельчук // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць ІПСМ НАМ України / [ред. кол. А.В. Чебикін, О.К. Федорук та ін.]. – К. : Фенікс,
2012. – Вип. 12. – С. 32-39.
3. Мифы народов мира : в 2 т. Т. 1 / [гл. ред. С.А. Токарев]. – М. : Сов. энциклопедия, 1988. – 671 с.
4. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. Т. 3 / [под общ. ред. Н.И. Тостого]. – М. : Межд. отношения, 2004. – 693 с.
5. Мушкетик Л.Г. Людина в народній казці Українських Карпат / Л. Мушкетик. – К. : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2010. – 320 с.
6. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. Т. 2 / [под общ. ред. Н.И. Толстого]. – М. : Межд. отношения, 1999. – 687 с.
7. Інтерв’ю з В. Микитою (аудіозапис). м. Ужгород. 01.05.2016; 11.08.2016; 08.10.2016 // Приватний архів Г. Дьерке.
8. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. Т.1 / [под общ. ред. Н.И. Толстого]. – М. : Межд. отношения, 1995. – 578 с.
9. Сирохман М. Шлях до вершин, що триває… / М. Сирохман // Музей народного життя Володимира Микити : альбом. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – 188 с. : ілл. – С. 5-20.
10. Особова справа Микити Володимира. – 1962–2016 рр. – 92 арк. // Поточний архів ЗОО НСХУ.
11. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. Т.4 / [под общ. ред. Н.И. Тостого]. – М. : Межд. отношения, 2008. – 656 с.