Деякі питання порушення права інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції в цій сфері

Download117 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
19-29
Анотація: 

У статті проаналізовано роль інтелектуальних інвестицій
у розвитку держави. Означено об’єкти інтелектуальної власності, які
є високовартісними й високоліквідними. Розглядається питання пору-
шень права інтелектуальної власності у гуманітарній, науково-технічній
сферах, у сфері нетрадиційних об’єктів інтелектуальної творчої діяльно-
сті людини. Розгляд факторів правопорушень у галузі авторського права
й суміжних прав може бути здійснений на основі статті 50 Закону Укра-
їни «Про авторське право та суміжні права». Визначено, що інтелекту-
альні цінності, які є результатом інтелектуальної творчої діяльності лю-
дини в гуманітарній, науково-технічній та інших сферах суспільного
життя, мають велику нематеріальну й майнову цінність, як і будь-які
предмети власності, що служать їхнім творцям засобом задоволення
потреб у побутовому житті та іміджевому сенсі. Це твори науки, літера-
тури, мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту, нетрадиційні об’єкти,
а також засоби захисту від недобросовісної конкуренції тощо.

УДК: 
347.78
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Енциклопедія інтелектуальної власності / за ред. проф. П. П. Крайнєва.– К. :  Старт-98, 2012.– 660 с
2. Закон України «Про авторське та суміжні права» // Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.– К. : КНТ, 2003.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.– К. : КНТ, 2003.
4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.– К. : КНТ, 2003.– С. 188– 214.
5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.– К. : КНТ, 2003.– С. 175– 182.
6. Буденський В., Коваль І. Питання захисту прав на об’єкти промислової власності // Інтелектуальна власність.– 2007.– №9.– С. 55– 59.