Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації

Download116.82 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
220-233
Анотація: 

У статті розглядається естетика образу літературного героя в художньому просторі дитячої книжкової ілюстрації. Книжкова ілюстрація є постійним об’єктом дослідження науковців. Дослідження підтверджує, що початок 1950-х визначено традиціями, закладеними ще у 30-ті – 40-ві роки ХХ ст., головним завданням для художника стає розкриття змісту ілюстрованого твору. Розглянуто, зокрема, ілюстрації М. Дерегуса до «Тараса Бульби» М. Гоголя, В. Полтавця до «Миколи Джері» І. Нечуя-Левицького, В. Касіяна, А. Тетьори, В. Глуздова до творів Т. Шевченка, С. Караффи-Корбут та Л. Іванової до збірки «Пісенька весняної води» Лесі Українки, Н. Денисової до оповідання «Ведмідь» та М. Стороженка до новели «Кармелюк», а також М. Іванова до творів М. Вовчка, Г. Якутовича до «Тіней забутих предків» М. Коцюбинського, Л. Джолос і Є. Соловйова до збірки казок «Коли ще звірі говорили» І. Франка, І. Філонова та О. Шоломія до оповідань О. Вишні. Визначено особливості дитячої книжкової ілюстрації, поєднання деталей із зображенням загалом і з емоцією, яку вона передає, стає для дитини своєрідним дороговказом до важливих моральних настанов, поданих за допомогою художнього образу.

УДК: 
76.038.532:82-93:7.072.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Белічко Н. Ю.  Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. – С. 126-141.
 2. Литвиненко О. Дитяча книга в мультимедійному середовищі: сучасний стан та перспективи розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук зі соц. комунікацій: 27.00.03 / О. О. Литвиненко; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2011. – 22 с.
 3. Огар Е. І. Дитяча книга: проблема видавничої підготовки : навч. посіб. / Е. І. Огар. – Львів : Аз-Арт, 2002. – 159 с.
 4. Огар Е. Культура сучасної дитячої книжки / Емілія Огар // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи : науково-практ. зб. – Львів : Аз-Арт, 2002.  – С. 138-147.
 5. Семенюк І. В. Творчість Софії Петрівни Караффи-Корбут у контексті розвитку української графіки другої половини ХХ ст. / І. В. Семенюк  // Вісник ХДАДМ. – 2011. –№4. –  С. 171-174.
 6. Соболєв О. В. Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент: методика проектування / О.Соболєв // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2016. – Вип. 3. – Львів. – №30. – С. 237-247.
 7. Ткаченко І. «Дитячий Кобзар» Тараса Шевченка у видавничій інтерпретації «Видавництва Старого Лева»: квалілогічний ракурс // Збірник наукових праць. – Полтава, 2014. – С. 244-248.
 8. Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги / Федіна Ю. // Вісник інституту розвитку дитини. – 2014. – Вип. 35. – С. 119-124.
 9. Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок / О. М. Харченко // Вісник ХДАДМ. – 2010. – № 1. – С. 146–149.
 10.  Шульська Н., Манюхіна А. Ілюстративна культура сучасної дитячої книги: видавничі норми й читацькі вимоги / Н. Шульська, А. Манюхіна // Scripta manent: молодіжний науковий вісник інституту філології та журналістики. – 2016. – С. 152-154.
 11. Belichko N. YU. Ukrayinska knyzhkova hrafika 50-70-kh rokiv KHKH st. // S. 126-141.
 12. Lytvynenko O. Dytyacha knyha v multymediynomu seredovyshchi: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku: avtoref. dys. ... kand. nauk z sots. komunikatsiy: 27.00.03 / O. O. Lytvynenko; Khark. derzh. akad. kultury. – KH., 2011. – 22 s.
 13. Ohar E. I. Dytyacha knyha: problema vydavnychoyi pidhotovky: navch. posib. / E. I. Ohar. – Lviv: Az-Art, 2002. –159 s.
 14. Ohar E. Kultura suchasnoyi dytyachoyi knyzhky / Emiliya Ohar // Vydavnytstvo haluzi ta kadry: dosyahnennya, problemy, perspektyvy: naukovo-praktychnyy. zb. – Lviv: Az-Art, 2002. – S. 138-147.
 15. Semenyuk I. V. Tvorchist Sofiyi Petrivny Karaffa-Korbu v konteksti rozvytku ukrayinskoyi hrafiky druhoyi polovyny KHKH st., Visnyk KHDADM №4, 2011. – S. 171-174.
 16. Sobolyev O. V. Informatsiynyy dyzayn yak komunikatyvnyy instrument: metodyka proektuvannya / O. Sobolyev // Visnyk Lvivskoyi natsionalnoyi akademiyi mystetstv. – 2016/3. – Lviv. – №30. – S. 237-247.
 17. Tkachenko I. «Dytyachyy Kobzar» Tarasa Shevchenka v vydanni interpretatsiyi «Vydavnytstva Staroyi Levy»: kvalilohichnyy rakurs // Zbirnyk naukovykh prats. – Poltava, 2014 – S. 244-248.
 18. Fedina YU. Osvitno-vykhovnyy potentsial ilyustratsiyi dytyachoyi knyhy / Fedina YU. // Visnyk instytutu rozvytku dytyny. – 2014 rr. – Vyp. 35. – S. 119-124.
 19. Kharchenko O. M. Dyzayn oformlennya ukrayinskoyi dytyachoyi knyhy na prykladi kazok / O. M. Kharchenko // Visnyk KHDADM. – 2010. – № 1. – S. 146-149.
 20. Shulska N, Manyukhina A. Ilyustratyvna kultura suchasnoyi dytyachoyi knyhy : vydavnychi normy ta chytatski vymohy // Scripta manent: molodizhnyy naukovyy viznyk instytutu filolohiyi ta zhurnalistyky. – 2016. – S. 152-154.