Модний образ у фешн-ілюстрації ар-нуво та ар-деко: сюжет «жінка та авто»

Випуск вісника: 
Сторінки: 
254-273
Анотація: 

У статті розглянуто процес формування модного жіночого образу, який став неодмінною складовою культури періоду ар-нуво та ар-деко засобами фешн-ілюстрації. На основі аналізу робіт таких авторів як Ю. Стюарт, Ж. Шере, Ч. Ґібсон, Г. Фішер, Е. Пенфілд, Д. Леєндекер, Т. Лемпіцкі, Ж. Лепап та інших з’ясовано, що в одній групі творів образ привабливої жінки використано для просування нового транспортного засобу, в іншій групі візуалізується бажаний для глядачів взірець стилю життя – розкіш, упевненість у собі, активність серед динамічних суспільних змін. У результаті аналізу зроблено висновок, що модна ілюстрація ар-нуво та ар-деко розвивалася під впливом соціокультурних трансформацій і впливала на формування смаків, цінностей і пріоритетів цільової групи адресатів.

УДК: 
7.012 (09) (075.8) + 745/749
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Блохина И. История костюма / И. Блохина. – Минск : Харвест, 2009. – 192 с. : ил.
 2. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. – Прага : Артия, 1987. – 993 с.
 3. Лаврентьев А. История дизайна : учебн. пос. / А. Лаврентьев. – М. : Гардарики, 2007. – 303 с.
 4. Лагода О. Еволюція образів костюма ХХ ст. / О. Лагода // Мистецтво. Архітектура: Вісник ХДАДМ. – Харків, 2005. – №8. – С. 55-62.
 5. Миргородська Н. Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства: 17.00.17 «дизайн» / Н. Миргородська; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2014. – 20 с.
 6. Мода XVIII – ХХ вв. / [А. Фукай, Т. Суо, М. Ивагами, Р. Кога, Р. Ний, Дж. Нишьяма] / пер. Е. Cырнева. – Taschen : АСТ. – 2008. – 192 с.
 7. Нанн Дж. История костюма. 1200 – 2000 / Дж. Нанн. – М. : Астрель, АСТ, 2003. – 343 с.
 8. Паке Д. История красоты / Д. Паке ; пер. с фр. Ю. Розенберг. – М. : Астрель, 2003. – 128 с.
 9. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Н. Райли, П. Байер. – М. : ООО «Магма», 2004. – 544 с., ил.
 10. Росчерком пера // Vogue. – 2010. – №11. – С. 198-199.
 11. Удріс І., Нариси з історії костюма / І. Удріс, Н. Удріс. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 347 с., іл.
 12. Удріс І., Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму : навч. посібн. / І. Удріс, Н. Удріс. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2013. – 208 с. + 18 с. іл.
 13. Шевнюк О. Історія костюма : навч. посібн. / О. Шевнюк. – К. : Знання, 2008. – 375 с.
 14. Vogue Covers. On Fashion’s front page. – Little, Broun. 2009.