Храми-ротонди в контексті міжкультурних взаємин Давнього Галича ХІ – ХІІІ століть

Випуск вісника: 
Сторінки: 
51-67
Анотація: 

У пропонованій статті порушено проблему походження та стилістичної спорідненості особливого типу сакральних споруд, названих у науковій літературі “великоморавські ротонди”. Простежено умови поширення таких храмів на теренах Русі в ХІ – ХІІІ ст. та формування їх об’ємно-просторової структури, стилістики декору, позначеної мистецькими впливами європейського Середньовіччя, зокрема романського стилю.

Розглянуто історико-культурні передумови появи на Галицькій землі центричних споруд, зокрема, один із шляхів поширення сюди християнського віровчення з Великої Моравії, а також налагодження активних політичних контактів між Галицьким князівством і Угорщиною, де виявлено найбільше середньовічних культових об’єктів саме такого типу.

З’ясовано, що, попри виразні ознаки західноєвропейських впливів, храми центричного типу на теренах Південно-Західної Русі засвідчують своєрідність місцевої архітектурної традиції, вираженої в технології мурування, планувально-композиційних закономірностях і унікальності декорування інтер’єрів

УДК: 
304.44:7.04
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Боровський Я. Ротонда, капище і дорога стародавнього Києва. Отчий край ’85 / за ред. М. Жулинський. Київ : Молодь, 1985. С. 181–185.

2. Воронин Н. Н. Зодчество Смоленска ХІІ – ХІІІ векав. Ленинград : Наука, 1979. 413 с.

3. Диба Ю. До проблеми графічної реконструкції церкви Іллі у княжому Галичі. Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». 1999. Ч. 10. С. 15–26.

4. Диба Ю. Етноконфесійна приналежність ротонд Х–ХІІІ ст. українсько-польського та українсько-угорського порубіжжя. Народознавчі зошити. 2000. № 2. С. 222–227.

5. Диба Ю. Ротонда 961–962 років у межах найдавнішого городища на Старокиївській горі. Записки НТШ. Праці Археологічної комісії. 1998. – Т. ССХХХV. С. 524–558.

6. Иоаннисян О.М. Новые исследования одного из памятников галицкого зодчества ХІІ века. Советская археология. 1983. №1. С. 231–244.

7. Иоаннисян О.М. Храми-ротонды в Древней Руси. Иерусалим в русской культуре. 1994. С. 100–147.

8. Иоаннисян О.М. Центрические постройки в галицком зодчестве ХІІ века. Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1982. Вып. 172. С. 39–46.

9. Каргер М.К. Вновь откритые памятники Волинского зодчества ХІІ–ХІІІ веков. Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1958. Вып. 252. С.3–33.

10. Каргер М.К. К истории галицкого зодчества. Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1976. Вып. 146. С. 53-59.

11. Каргер М.К. Основные итоги раскопок древнего Галича в 1955 году. Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1960. Вып. 81. С. 70–71.

12. Кучинко М. Історія міста Володимира Волинського від найдавніших часів до середини ХІХ століття (у світлі соціотопографії) / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Петрович. Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. 260 с.

13. Малевская М.В., Раппопорт П.А. Декоративные керамические плитки древнего Галича. Slovenska archeologia. Bratislava. 1978. XXV. I. С. 87–98.

14. Могитич И.Р. Архитектура Галицкой и Волынской земель ХІІ – ХІV веков в свете новых откритий. Архитектурное наследство. 1990. №37. С. 209–222.

15. Могитич І. Нариси архітектури української церкви. Львів : [б.в.], 1995. – 48 с.

16. Могитич І. Р. З історії міжслов’янських зв’язків у сфері ранньосередньовічної архітектури. Галицько-Волинська Русь та західні слов’яни Х–ХІІІ століть. З історії міжслов’янських зв’язків / редкол. Я. Д. Ісаєвич [та ін.]. Київ : Наукова думка, 1983. С. 22 – 25.

17. Могитич І.Р. Особливості техніки мурування і архітектурних форм Галицько-Волинського зодчества (Х–ХІVстоліть). Археологія. 1990. № 4. С. 56–68.

18. Пастернак Я. Старий Галич. Івано-Франківськ : Плай, 1998. 347 с.

19. Татищев В.Н. История Российская. М. : Л. : Наука, 1964. Т. ІІІ. 338 с.

20. Тимощук Б.А. Декоративные плитки ХІІ–ХІІІ векав из Василева. Краткие сообщения Института археологи АН СССР. М., 1969. Вып. 120. С. 112-113.

21. Томенчук Б.П. Олешкінська ротонда. Археологія дерев'яних храмів Галицькоїземлі XII–XIII ст. Матеріали археологічних досліджень 1981–1984 рр. Івано-Франківськ : Гостинець, 2005. 168 с.

22. Фіголь М. Галицькі ротонди. Галич і Галицька земля : збірн. наук. праць. Київ-Галич, 1998. С. 135–140.

23. Ярема В. Кам’яні свідки місіонерської діяльності слов’янських апостолів. Православний вісник. 1971. № 1. С. 28–32.

24. Ярема В. Українська християнська архітектура Українське сакральне мистецтво: традиція, сучасність, перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 4–5 травня 1993). Львів : Свічадо, 1994. С. 61–68.

25. Kunysz F. Premys`l za Piastow i ksiazat Ruskich. Pradrieje Prienaysla. Rzeszow, 1976. s. 64–66.

26. Pianowski Z. Rotunda sw. Mikolaja w Premyslu po badaniach archeologiczno-architekonicznych w latach 1996–1998.  Premysl, 1998. 90 s.

27. Szaraniewich J. Oresultatach poszukiwan archeologicznych w okolicy Halocza w r. 1884,1885. Lwow, 1886. S. 6.