За лаштунками творчості художника плакату в УРСР: професійні практики 1950–1980-х рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
202-217
Анотація: 

На матеріалах інтерв’ю та архівних документів з’ясовані обставини фахової освіти, ролі Спілки художників, механізми отримання замовлень і гонорарів, а також ролі формальної та неформальної цензури для українських радянських художників плакату. Ці питання доволі часто ставали предметом дискусій на засіданнях відповідної секції у Спілці, під час обговорень виставок, однак ніколи не виносилися на широку аудиторію, не були розкриті в публікаціях. З’ясовано, що плакатом займалися випускники і середніх спеціальних, і вищих закладів освіти, мали спеціалізацію за жанрами. Популярність професії зросла від початку 70-х рр. під впливом успіхів польського плакату. Професійне визнання та фінансовий успіх були пов’язані з членством у Спілці художників, вмінням отримувати замовлення та задовільняти цензуру. Незважаючи на активність художників з Харкова та Львова, успішнішими були київські автори. Високі гонорари за виконання плакатів і можливість забезпеченого життя спричинили різні форми корупції. Наведені матеріали дозволяють краще зрозуміти контекст створення плакатів і вимагають більш уважного ставлення до питань творчого самовираження та індивідуальної авторської позиції

УДК: 
7.05:655.3.066.24(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва (ЦДАМЛМ) України. Ф. 581 Національна спілка художників України. Оп. 1. Спр. 984. Тезисы о состоянии и задачах развития украинского политического плаката. 1962 год. 12 арк.
 2. ЦДАМЛМ України. Ф. 986 Дирекція виставок Національної спілки художників України. Оп. 1. Спр. 236. Стенограмма от 13 мая 1976 г. обсуждения Республиканской выставки “Плакат пропагандирует решения Партии”. 80 арк.
 3. ЦДАМЛМ України. Ф. 986 Дирекція виставок Національної спілки художників України. Оп. 1. Спр. 427. Документы о проведении выставки “20 лет Агитплаката”, состоявшейся 12 сентября 1979 года. 57 арк.
 4. ЦДАМЛМ України. Ф. 796 Спілка художників України. Київська організація. Оп. 1. Спр. 406. Протоколи №№ 11-20 засідань президії правління. Т 2. 5 квітня — 5 червня 1988 р. 146 арк.
 5. Арутюнян А. Запис інтерв’ю від 27.02.2015 р. с. Іванків, Бориспільський р-н., Київська обл. Бесіду провів В. Косів. Архів автора.
 6. Вештак-Остроменська І. Запис інтерв’ю від 14.12.2016 р. Київ. Бесіду провів В. Косів. Архів автора.
 7. Лесняк В. Запис інтерв’ю від 25.02.2015 р. Харків. Бесіду провів В. Косів // Архів автора.
 8. Шевцов Г. Запис Інтерв’ю від 26.02.2015 р. Київ. Бесіду провів В. Косів // Архів автора.
 9. Шостя В. Запис інтерв’ю від 5.02.2015 р. Київ. Бесіду провів В. Косів // Архів автора.
 10. Владич Л. Майстри плаката. Творчі портрети українських радянських художників-плакатистів. Київ : Мистецтво, 1989. 185 с.
 11. Галькевич Т., Донець О. Український друкований плакат 1950–1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Вип. 1. Київ, 2014. 424 с.
 12. Галькевич Т. Український плакат середини 1960–1980 рр. XX ст.: тематика, художньо-стилістичні особливості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2012. Вип. 34. С. 377-387.
 13. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с.
 14. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури. Харків : ХДАДМ; Колорит, 2005. 244 с.
 15. Донець О. Український друкований плакат другої половини 1980 – початку 1990 років як хроніка соціокультурних зрушень періоду перебудови (на матеріалі зібрання НБУВ). Рукописна та книжкова спадщина України. 2012. Вип.15. С. 92-105.
 16. Роготченко О. Київська організація Національної спілки художників України: Шляхи розвитку і становлення. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2013. Вип. 9. С. 215-235.

 17. Сбітнєва Н. Історія графічного дизайну : навч. посібн. Харків : ХДАДМ, 2014. 221 с.

 18. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ – ХХІ століть. Київ : ВХ [студіо], 2008. 188 с.

 19. Український політичний плакат : альбом / авт.-упоряд. Л. В. Владич. Київ : Політвидав України, 1981. 119 с.

 20. Український радянський плакат / упорядники: Б. Бутник-Сіверський, А. Кожухов. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. 157 с. іл.

 21. Український радянський плакат / автор вступної статті та упорядник М. О. Склярська. Київ : Мистецтво, 1971. 127 с.

 22. Хрущев Н. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. Сокращенное изложение выступлений на совещании писателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 года, на приеме писателей, художников, скульпторов и композиторов 19 мая 1957 года, на партийном активе в июле 1957 года. С. 10-54. URL: http://www.rl-critic.ru/texts/xrush.html