«Модернізм», «аванґард» і їх співвідношення в українських мистецтвознавчих дослідженнях

Випуск вісника: 
Сторінки: 
4-20
Анотація: 

У статті здійснено компаративний аналіз теоретичних підходів до аванґарду й модернізму та співвідношення цих понять у мистецтвознавчих дослідженнях, присвячених українському мистецтву першої половини ХХ ст. Встановлено, що у вітчизняному мистецтвознавчому дискурсі трактування явищ модернізму та аванґарду має контроверсійний характер, їх інтерпретація варіюється від протиставлення до ототожнення. Немає одностайної позиції щодо приналежності тих чи інших течій в українському мистецтві до модернізму й аванґарду, маркери приналежності до аванґарду та модернізму розмиті та суперечливі. Розв’язання цих методологічних колізій, на нашу думку, уможливить кореляція концепцій українських дослідників з конституйованими в західному мистецтвознавстві теоретичними підходами до аванґарду та модернізму, які лежать в основі сучасної інтерпретації цих явищ

УДК: 
7.036/.038.42.072.2(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX – першої третини XX ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. Вип. 26. С. 128–141.
 2. Вишеславський Г. Термінологія сучасного мистецтва / Г. Вишеславський, О. Сидор-Гібелинда. Paris-Kyiv : Terra Incognita, 2010. 416 с.
 3. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 220 с., іл.
 4. Горбачов Д. О. Український авангард. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. К., 2007. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття. С. 112–131.
 5. Гринберг К. Авангард и китч. Художественный журнал. 2005. № 60. URL : http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch (дата звернення: 23.10.2018).
 6. Гройс Б. Gesamkunstwerk Сталин. Москва : ООО Ад Маргинем Пресс, 2013. 168 с.
 7. Дубрівна А. Особливості українського авангардного руху та його значення у формуванні абстрактного мистецтва України. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 31. С. 109–120.
 8. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / пер. А. Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой. Москва : Художественный журнал, 2003. 318 с.
 9. Лагутенко О. А. Общий заговор и дерева, и тела. Экспрессионистские мотивы в графике Марии Синяковой 1910-х – 1920-х годов. Русский авангард 1910 – 1920-х годов и проблема экспрессионизма / отв. ред. Г.Ф. Коваленко. Москва : Наука, 2003. С. 237–249.
 10. Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ : Грані-Т, 2006. 240 с.
 11. Лозова. Л. Рецензія на книгу Д. Горбачова «Українські авангардисти як теоретики і публіцисти». Дух і літера. 2007. № 17-18. С. 519–527.
 12. Маркаде В. Д. Український внесок до аванґардного мистецтва початку ХХ ст. Сучасність. 1980. Вип. 7–8. С. 202–221.
 13. Скляренко Г. На берегах. Нотатки до українського мистецтва ХХ ст. Київ : Софія, 2007. 336 с.
 14. Український авангард 1910–1930 років : альбом / авт.-упоряд. Д. О. Горбачов. Київ : Мистецтво, 1996. 400 с. : іл.
 15. Український модернізм 1910 – 1930 : альбом. Хмельницький : Галерея, 2006. 288 с.
 16. Український художній авангард: бібліографічний покажчик / Криворучко Л. С., Іванова М. Г. URL : 

  http://uartlib.org/downloads/UkrainianAvantgarde_uartlib.org.pdf

  (дата звернення: 23.10.2018).

 17. Федорук О. Український авангард. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ред.-упоряд. О. О. Авраменко : у 2 кн. Київ : Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. С. 162–222.
 18. Burger P. Theory of the Avant-Guarde. Minneapolis : Manchester University Press, 1984. 136 р.
 19. Greenberg C. Modernist Painting. Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas. Malden : Blackwell, 1999. С. 754–759.