Особливості формування сценографії презентації модних інновацій

Випуск вісника: 
Сторінки: 
57-64
Анотація: 

Автор розглядає сценографію як одну із основних складових формування презентаційного простору для модного дефіле – як форму монументально-декоративного мистецтва, мистецтва аранжування, результат колективної діяльності, заснованої на спільній роботі дизайнерів, художників і технічних груп. Декоративне оформлення середовища сприяє розкриттю основної теми колекції, концепції в цілому, надає видовищу певну форму, посилює вплив показу на глядачів, визначає стиль видовища. Виявлено відмінності між декораціями для модних показів і театральними та кінематографічними декораціями. Сформовано принципи, за якими створюються декорації для модних показів. Розглянуто основні типи декорацій для відкритої і закритої локації: інтер'єрні, ландшафтні, спеціальні та проекційні в контексті дизайну презентаційних просторів

УДК: 
72.012.8
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Аристарко Г. История теории кино / пер. с ит. Г. Богемского. Москва : Искусство, 1966. 23–25с. 
2.    Астафьєва Т. В. Новые технологии в современном постановочном процессе. Санкт-Петербург, 2011. 187 с. 
3.    Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. Москва : Издательство им. Сабашниковых, 2003. 512 с.
4.    Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. МастераXVI-XX вв. Москва : Эдиториал УРСС. 2002. 296 с.
5.    Білякович Л. М. Динаміка розвитку перфомансу: асимілятивні та синтетичні ознаки. Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. 2013. Вип. 28. - С. 33-39. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2013_28_7. (дата зверенення: 15.03.2019).
6.    Гурдіна В. В. Взаємовплив сцени та подіуму. Тео­рія та практика дизайну. 2012. Вип. 2. С. 31-36. 
7.    Дихнич Л. П. До історії модних показів в Європі на рубежі ХІХ- ХХ століть. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2017. Вип. 1. С. 24–28. 
8.    Легенький Ю. Г. Мегаистория костюма. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2003. 248 с.
9.    Легенький Ю. Философия моды ХХ ст. Київ : КНУКіМ, 2003. 300 с.
10.    Михайлова А. А. Вещь на сцене. Сценография: ­Теория и опыт. Москва : Сов. художник, 1990. С. 177–232.
11.    М. Т. Мельник. Мода в контексті художніх практик XX ст.: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистец. Київ, 2008. 19 с. 
12.    Мохсин Геннар. Павільйон і декорація як простір. THESAURUS 2017  УДК 7.091 88–96с.
13.    Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру: Дис. д-ра архітектури: 18.00.02 / Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів. 2002. 485 с.
14.    Проскуряков В.І., Ярема Д.Р. Сценографія як головна складова архітектури театру. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2008. № 1, 2, 3. С. 245–248.
15.    Ткаченко Л. П. Мода як естетичний феномен: Автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.08 / Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 1999. 17 с. 
16.    Тканко З.О. Мода в Україні ХХ століття : моногра­фія. Львів : АРТОС, 2015. 236 с. 
17.    Триколенко С. Т. Віртуальне міське середовище на театральній сцені. Проблеми розвитку міського середовища. 2017. Вип. 1. С. 146–158. 
18.    Фенкель, М. Пластика сценическогопространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии. Киев : Мистецтво, 1987. 180с.