Фестивалі гончарства в Україні – традиції, експерименти

Випуск вісника: 
Сторінки: 
88-94
Анотація: 

Стаття аналізує фестивалі гончарства як явище сучасної художньої культури в Україні. Проаналізовано методологічні засади становлення і розвитку фестивалів гончарства, узагальнено вітчизняний досвід їх проведення, досліджено специфіку творення і оцінювання виробів у середовищі фестивалів. Особливу увагу приділено ролі фестивалів у мистецькому житті України: їхньому впливу на збереження традицій і запровадження новацій, на підвищенню професійної майстерності гончарів, а також популяризацію гончарського мистецтва.
 

УДК: 
738.079(477)’’19/20’’
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гончар К. Р. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. ... канд. мистецтозн. : 26.00.01. Київ, 2014. 16 с.
2. Гудак В. Українська народна і професійна кераміка як невід’ємні складові суспільні чинники відродження духовності. Українська керамологія : Національний щорічник. 2001. / за ред. докт. іст. наук О. Пошивайла. Опішне : Українське народознавство, 2001. Кн. 1. С. 162–173.
3. Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 31 жовтня 2010) : альбом-каталог / автор-упорядник О. Пошивайло. Опішне : Українське народознавство, 2011. С. 9–57.
4. Зіненко Т. М. Культурологічна модель симпозіумів художньої кераміки в Україні як явища сучасної культури. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип. 19 (2). С. 301–306.
5. Зіненко Т. М. Проблемологічне поле симпозіумів художньої кераміки у системі наукового знання. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2014. № 2. С. 61–65.
6. Зіненко Т. М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця ХХ – початку ХХІ століття як явище сучасної культури : автореф дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01. Київ, 2014. 16 с.
7. Перець О. О. Мистецькі симпозіуми як засіб становлення Полтавської художньої школи. Український керамологічний журнал. 2001. № 1. С. 16–18.
8. Перший всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва «Чигирин-2003» : альбом-каталог / автор вст. статті та упор. Є. Шевченко. Київ : Народні джерела, 2004. С. 4–5.
9. Пошивайло О. Слов’янський симпозіум кераміки 2001 : ще один центр творення гончарної культури України. Український керамологічний журнал. 2001. № 2. С. 63–98.
10. Чегусова З. Взаємодія та взаємовплив народної та професійної творчості (на прикладі виставки «Сучасне декоративне мистецтво України в ЮНЕСКО», Париж, травень 2004). Музеї народного мистецтва та національна культура : зб. наук. праць / за ред. докт. мист-ва М. Селівачова. Київ : Златограф, 2006. С. 206–215.