Сучасні форми презентації західноподільського традиційного одягу у діяльності хореографічних колективів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
117-125
Анотація: 

Стаття присвячена традиційній культурі Західного Поділля, зокрема таким взаємозумовленим феноменам народної культури як хореографії та традиційному одягу, які через свою органічну взаємодію виконують важливі соціоформуючі завдання.

Виявлено сучасні форми презентації західноподільського традиційного одягу у діяльності хореографічних колективів як взаємозумовленого функціонування суміжних складових народної регіональної культури.

Висвітлено питання досягнення органічності народного танцю у процесі вторинного побутування за рахунок взаємодії його складових компонентів – хореографічної лексики, музичного супроводу, традиційного одягу. Традиційна народна культура у всій своїй різноманітності – обряди, пісенно-музичні жанри, хореографія, вбрання, декоративно-ужиткове мистецтво – є важливим виразником національної ідентичності народу, показником його системи духовних цінностей. Тому у сучасних умовах розвитку суспільства існує гостра необхідність у збереженні культурних надбань українського народу. На початку ХХІ століття центральною соціокультурною ідеєю стала діалектична за своєю сутністю інтенція до відтворення національної ідентичності, активізації національних мотивів, яка в сучасних соціокультурних умовах протиставляється тотальним глобалізаційним процесам.

Для презентації регіональних культур у сучасному просторі важливе значення має виявлення та вивчення фольклорних традицій, саме у тих регіонах, які сьогодні лише фрагментарно представлені в українській мистецтвознавчій науці. Одним із таких районів є Західне Поділля, яке з огляду на рівень збереженості фольклорних традицій дотепер залишається своєрідною «інтегральною лінією етнографічної законсервованості» (М. Хай).

У системі компонентів етнічності серед внутрішніх, зовнішніх та трансцендентних сфер, особливе місце, зокрема, належить таким взаємозумовленим феноменам народної культури як хореографії та традиційному одягу, які через свою органічну взаємодію виконують важливі соціоформуючі завдання.

УДК: 
745.5+793.31 (477.84)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Булгакова-Ситник Л. Деякі аспекти дослідження жіночих сорочок Борщівщини XIX – початку XX ст. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. Борщів, 1993. Вип. 3. С. 41–45.
 2. Гарасимчук Р. Народное искусство Тернопольской области УССР. Советская этнография. 1957. № 1. С. 72–89.
 3. Гнатюк В. Матеріали до української етнології. Гаївки. Львів : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1909. Т. XII. 100 с.
 4. Головатюк В. Фольклорні колективи та їх роль у підтримці традиції власного регіону (на матеріалі українців північного Підляшшя). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. 2012. Вип. 19. С. 242–248.
 5. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. К. : АН УРСР, 1963. 235 с.
 6. Державний архів Тернопільської області: путівник. Тернопіль: Астон, 2011. 370 с.
 7. Дяків О. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ – ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни): автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 ; Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2007. 18 с.
 8. Іваневич Л. Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації. Народознавчі зошити. 2014. № 5 (119). С. 1062–1072. Бібліогр.: 41 назв. укp.
 9. Матейко К. Український народний одяг. Київ : Наукова думка, 1977. 224 с.
 10. Покусінська Л., Покусінський О. Борщівська народна сорочка: Матеріали. Крій. Техніки шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею. Київ : Новий друк, 2013. 368 с.
 11. Райденко О. Костюм та його значення в розкритті образів хореографічного твору Полісся та Волині. Актуальні питання мистецької освіти та виховання. 2017. Вип. 2. С. 48–56.
 12. Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури: автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2005. 40 с.
 13. Стельмащук Г. Українські народні головні убори. Львів : Апріорі, 2013. 276 с.
 14. Хореограф Тернопілля / Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Тернопіль, 2018. № 2. 32 с.