Освіта жінок Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст: просвітницький та емансипаційний аспекти

Випуск вісника: 
Сторінки: 
12-22
Анотація: 

Стаття аналізує еволюцію поглядів у галицькому суспільстві на освіту жінок та пояснює основні фактори, що вплинули на поширення освітніх практик серед жінок. Увага була зосереджена на ролі жіночого руху в офіційному проголошенні законного права жінок на вищу освіту наприкінці ХІХ - на початку ст. Представлені статистичні дані про жінок, які здобули вищу освіту в Галичині до Першої світової війни. Зокрема, вивчена історія окремих навчальних закладів, проаналізована діяльність жінок-педагогів, зроблено спроби подати якомога повнішу та цілісну історію освіти жінок краю. Водночас міркування про суспільно-політичні та культурно-просвітні спонуки розвитку освіти жінок Східної Галичини можуть доповнити вже існуючі історичні знання, акцентувати увагу дослідників на мало вивчених особливостях цього розвитку, зокрема, на прикладі освіти жінок українського соціуму Східної Галичини. Освіту жінок Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. можна розглядати принаймні з двох точок зору. Цей тип освіти був насамперед частиною історично тривалого так званого просвітницького проекту Австро-Угорщини, який мав різні вияви, і, зокрема, реалізувався через держав- ну освітню політику. Освіта жінок була також одним з найважливіших емансипаційно-феміністичних проектів як у глобальному (європейсько-американському), так і у частковому (державно-територіальному) вияві. Право жінок на повноцінну освіту і можливості реалізувати це право були серед найважливіших вимог феміністичного жіночого руху, зокрема його суфражистського крила. Освіта жінок Східної Галичини формувалася та розви- валася у конкретних соціальних, економічних, культур- них та національних обставинах. Власне ці обставини і сформували особливості польської та української освіти жінок. Щоб зрозуміти ці особливості варто пам’ятати про „початковий етап” освіти жінок, зокрема про першу половину ХІХ ст.

УДК: 
37(437.4) «18/19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Czajecka B., „Z domu w szeroki świat...” Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890 – 1914, Kraków 1990.

2. Dormus K., Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826 – 1918, Warszawa 2006.

3. Falkowska J., Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet, Torún 2018.

4. Franko I., Großtaten des Herrn Bobrzyński. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Ukraine, Berlin 1963.

5. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.

6. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A . Ż arnowska i A . Szwarc, cz. I i I I, Warszawa 1995.

7. Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim: zbiór studiów, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1996.

8. Kosmowska I., Milkuszyc D., Szycówna A., Kobieta polska jako autorka pedagogiczna, Warszawa 1912.

9. Meissner A., Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 11, Rzeszów 1999.

10. Mrozowska K., Sto lat działalności kobiet polskich w oświacie i nauce, Kraków 1971.

11. O kobietach: studia i szkice: wiek XIX i XX, red. J. Hoff, Rzeszów 2011.

12. O moralności dla kobiet przez autorkę Pamiątki po dobrej matce, Kraków 1841

13. Rola і miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, t. II, Poznań 2001.

14. Sokól Z., Walka kobiet o dostęp do nauki i oświaty na łamach czasopism kobiecych w Galicij, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 8, red. C. Majorek, A. Meissner, Rzeszów 1996.

15. Sokól Z. Walka kobiet o wstęp na uniwersytety w Polsce, „Pełnym głosem”, Krarów 1995, №3.

16. Suchmiel J. Działność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa, 2000.

17. Zaar B., Frauen und Politik in Ӧsterreich, 1890–1934. Frauen in Ӧsterreich. Beiträge zu ihrer Situation im 19. und 20 Jahrhundert / Good D., Grandner M., Maynes M.,, Wien, Köln, Weimar 1993.

18. Благий В., Студентки Львівського університету в 1897–1914 роках. Вісник Львівського університету. Вип. 33, 1998.

19. Благий В., Шкільництво в Галичині на початку ХХ ст.: історико-соціологічний аспект, Львів 1999.

20. Богачевська-Хомяк М., Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884 – 1939. Київ, 1995.

21. Нагачевська З., Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939), Івано-Франківськ. 2007.

22. Степанів О., Напередодні великих подій, Львів. 1930.