Урбаністичні краєвиди В’ячеслава Приходька в контексті закарпатського пейзажного живопису другої половини ХХ —початку ХХІ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
105-115
Анотація: 

Розкрито тематично-образні й художні особливості урбаністичних пейзажів В. Приходька в контексті закарпатського образотворчого мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Доведено, що визначальними рисами урбаністичних пейзажів митця є: трансформація натурних мотивів на основі конструктивізувального формотворення, акцентування на формально-пластичних завданнях; естетизм, декоративність; відмова від ілюзорності, моделювання об’ємів світло-тональним нюансуванням колірних площин; урухомлення архітектурного ландшафту динамічним розвитком колірної теми; візуальна «повітряність» багатошарового корпусного письма; антропність архітектурних образів; синтез емпіричного і мисленнєвого, чуттєвого і раціонального; текстуальна єдність і повернення до обраних мотивів і тем.

Відзначено, що особливістю еволюції пейзажної творчості В. Приходька є зростання концептуальності, символічності, свободи та експресивності письма; перехід від вохристо-коричневої гами (друга половина 1960-х — початок 1970-х рр.) до партитур синьо-сіро-білих (1980–1990-ті рр.) та яскравих, життєствердних тонів (2000-ні рр.). Проаналізовано семантику домінантних у зрілій творчості живописця мотивів Дому, вулиці, башт, дахів, фасадів, торців, замку, костелів, соборів.

З’ясовано, що чільне місце у творчості В. Приходька посіли панорамні краєвиди, в яких місто постало цілісним світом, причетним до людського буття. Вказано на появу в зрілому доробку митця образів, локалізованих на межі предметності та абстракції. Відзначено зростання в ауербахському та гайдельберзькому циклах фантазійно-суб’єктивного начала. Акцентовано на відображенні в пейзажах В. Приходька 2000-х рр. архетипів і символів народної культури, пов’язаних із семантикою «лімінальності», межею «свого» і «чужого» світів. Зауважено, що особливістю пейзажів живописця є «риторизм» худож- нього тексту, заснований на «зіткненні» художніх кодів, співіснуванні кількох змістових підтекстів і розгортанні поліваріантних асоціацій у свідомості глядача. Підкреслено унікальність сформованої В. Приходьком концепції урбаністичного пейзажу в межах закарпатського малярства другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

УДК: 
75/76(477)”19/20”:7.071.1(477)Приходько(043.5)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Біксей Л. Мій світ. В’ячеслав Приходько: альбом. Michalovce: б.в., 2000. С. 3.

2. Вячеслав Приходько: каталог. Ужгород: б. и., 1994.16 с.

3. Гаврилова А. С. Колодец как источник новой жизни. К реконструкции элементов славянской мифологии. III Международная научно-практическая  конференция «Традиционная культура славян в XXI веке»: сб. науч. трудов. Минск: ЗАО «Белхард-групп», 2010. С. 12–16.

4. Державний архів Закакарпатської області. Фонд Р – 1544. Оп. 1, од. зб. 69. Арк. 1–175. Стенограммы и книги отзывов по выставке художников Закарпатья за 1956 год (25 января 1956 г. — 13 июля 1956 г.).

5. Інтерв’ю з Оленою Приходько (02.06.2015; 12.10.2015; 03.02.2016). Приватний архів Е. Микули.

6. Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург, 2000. 704 с.

7. Мистецтво жити: Пам’яті народного художника України В’ячеслава Приходька: докум. фільм / автор Т. Дулінова, режисер Н. Тронь-Гедеш, філія ПАТ «НСТУ» закарпатська регіональна дирекція «Тиса-1», 2017. URL: http://tysa1.tv/?p=15170

8. Островський Г. Вірність собі: [В’ячеславу Приходьку — п’ятдесят]. Закарпатська правда. 1990. 13 січня.

9. Островський Г. Причетність до життя. Закарпатська правда. 1981. 2 червня.

10. Поточний архів Закарпатської обласної організації Спілки художників України. Особова справа Приходька В’ячеслава.

11. Рижова Г. В’ячеслав Приходько. Народний художник України В’ячеслав Приходько. Живопис: альбом / упор. В. Приходько. Ужгород: ТТ «Шарк», 2005. С. 1–3.

12. Сирохман М. Живопис В’ячеслава Приходька — свято, що завжди з тобою. В’ячеслав Приходько: альбом Народного художника України В’ячеслава Приходька / упоряд. О. Приходько. Ужгород: ДП «Видавничий Дім “Укрпол”», 2009. С. 7–18.

13. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. 687 с.

14. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. 693 с.

15. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. / под общ. ред. Т. А. Агапкиной, Л. Н. Виноградовой, В. Я. Петрухина, С. М. Толстого. Москва: Международные отношения, 2008. Т. 4. 656 с.

16. Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы: в 2-х т. Т. 2. Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2010. 496 с.

17. Федорук О. Школа, яка постійно оновлюється: [Художники Закарпаття]. Образотворче мистецтво. 2000. № 3/4. С. 92–96.