Пам’яткоохоронна та реставраційна діяльність на території Києво-Печерської лаври в період 1920-1960 рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
149-157
Анотація: 

Охорона та реставрація національної культурної спадщини, збереження її для майбутніх поколінь є одною з найактуальніших проблем сьогодення. Втрачений об’єкт культурної спадщини, як джерело інформації про розвиток культури та мистецтва, не може бути відновлений, тому не вжиті або несвоєчасно вжиті заходи для його збереження завдають шкоди не тільки пам’ятці, а й усьому суспільству. Складність сучасної ситуації у сфері збереження, охорони та реставраційної теорії зумовлена необхідністю систематизації, узагальнення та наукового аналізу набутого досвіду в царині практичної реставрації настінних розписів, основних методів і прийомів як підґрунтя для оптимального вирішення сучасних проблем збереження. У статті розглянуто діяльність перших пам’яткоохоронних організацій та реставраційних установ на території Києво-Печерської лаври в період становлення реставраційної справи в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на історичному та аналітичному підходах, що дають можливість виявити характерні риси еволюції реставраційної теорії і практики та визначити їхнє місце у загальному розвитку культури. Застосування спеціальних та емпіричних методів дослідження дає можливість поглибити знання про основні принципи та методи реставрації монументального живопису в повоєнні роки на прикладі настінних розписів Троїцької надбрамної церкви, що є принципово новим у дослідженні пам’ятки. До наукового обігу вводяться нові наукові матеріали, розширюються межі вивчення дослідниками. Висновки. На основі вивчення архівних та історіографічних джерел було проаналізовано складний шлях становлення та розвитку вітчизняної пам’яткоохоронної та реставраційної галузі, виявлено її здобутки та втрати. Формування наукового підґрунтя в справі реставрації живопису в 30-ті роки ХХ ст. створило умови для впровадження в реставраційну практику нових принципів і новітніх методик, вплинувши на подальший розвиток реставраційної галузі.

УДК: 
342.951:351.85/374.782[069.444(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Тимченко Тетяна. Київська школа реставрації станкового малярства (1920-1930 рр.). Наук. часопис: Пам’ятки України: історія і культура. Київ : 2001. Вип. 4. С. 48-71.

2. Акуленко В.І. Охорона пам’яток культури в Україні (1917-1990). Київ : Вища шк., 1991. 274 с.

3. Нестуля О.О. Доля церковної старовини в Україні 1917-1941 рр. 1917 р.-середина 20-х років. Ч.1. Київ : Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, 1995. 278 с.

4. Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. Исследования, реставрация и охрана памятников. Москва: Наука, 1966. 387 с.

5. Про центральний комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва на Україні. 1917-1918 ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади) Ф. 2581, Оп.1, Спр. 206, Арк. 25.

6. Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917–1919 рр.) Зб. докум. і матер. / Авт.-упорядн.: О.О. Нестуля та ін. Київ : НАН України, Ін-т України. 2008. 320 с.

7. Инструкция народного комиссариата юстиции, постановление Совета рабочих и крестьянских депутатов…об отделении церкви от государства. 1919-1922 рр. ЦДІАК України (Центр. держ. істор. архів), Ф.128, Оп. 3 заг., Спр. 738, Арк. 6.

8. Матеріали про організацію і роботу архітектур- ної секцію і підвідділу ліквідації майна релігійних установ. 1919 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп. 1, Спр. 244.

9. Листування з губвиконкомами про охорону майна Києво-Печерської лаври. 1923-1924 рр. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп. 3, Спр. 55, Арк. 11.

10. Переписка церковной общины «Киево-Печерская Успенская Лавра» о передаче художественных ценностей в музей культов. 1923-1924 рр. ЦДІАК України (Центр. держ. істор. архів), Ф. 128, Оп. 2 заг., Спр. 516, Арк. 28; 49; 75; 134.

11. Звіти, проекти, плани реставраційної майстерні. 1924 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 522, Арк. 11.

12. Документи по Всеукраїнській художньо-реставраційній та репродукційній майстерні за 1932 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 526, Арк. 21-32.

13. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 527, Арк. 45

14. План роботи художньо-реставраційних та репродукційних майстерень ВМГ.1933-1934 рр. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 528, Арк. 1-4.

15. Домбровська К.О. (1893-1965) – реставратор монументального та станкового живопису, дослідник. Брала участь в реставрації розпису ХІІ ст. в Софійському соборі Києва (1948-1952 рр.).

16. Пояснительная записка к проекту реставрации памятников архитектуры «Келии соборных старцев», 1955 р. НКПІКЗ (Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник). КПЛ-А-1015, Арк. 122.

17. Справка треста о восстановлении и реставрации памятников архитектуры, 1950 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф. 4794, Оп.1, Спр. 32, Арк. 1-20.

18. Документы (акты, докладные, постановления и др.) о ходе реставрации музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» за 1950 год. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади) Ф. 4762. Оп. 1. Спр. 456, Арк.1.

19. Годовые отчеты о работе Государственного историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра». 1950 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф. 4762, Оп. 1, Спр. 451, Арк. 11-12.

20. Научно-технический отчет по реставрации Троицкой надвратной церкви госзаповедника «Киево-Печерская лавра» 1962 р. НКПІКЗ (Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник), КПЛ-А-1016.

21. Калениченко, Л.П., Плющ О.Ф. Реставрация настенной живописи. Теория, методика, техника. Кн. І/ Автор – сост. Е.Б. Огарков, Київ: Молодь, 2010. 319 с.

22. Матеріали обстеження монументального живопису та проектні пропозиції по реставрації в пам’ятці архітектури XII-XVIII ст. – Троїцькій надбрамній церкві Держзаповідника «Києво-Печерська лавра». Стан живопису. Ч. І. 1958 р. Інститут УкрНДІпроектреставрація.

23. Федосеева, Г.Т. Изменение прозрачности жестких поливинилхлоридных материалов при атмосферном старении / Г.Т. Федосеева, Л.Д. Стрелкова, Э.О. Крау//Пластические массы. Москва, 1980. № 9. С. 14-15.