Особливості художньо- образних вирішень костюму під впливом субкультур кінця ХХ – першої третини ХХІ ст. в умовах розвитку технологій

Випуск вісника: 
Сторінки: 
92-99
Анотація: 

У статті висвітлена роль субкультур у формуванні художнього образу костюму кінця ХХ – першої трети­ни ХХІ ст. Особливу увагу приділено змінам в костюмі, які відбуваються в умовах культурних трансформацій і технологічного розвитку. Висвітлено, що молодіжні субкультури представляють активну та творчу частину суспільства, формують смислові та інформативні об­рази і віддзеркалюють суспільні тенденції. Звертається увага, що смислове наповнення сучасних субкультур трансформується під впливом процесів глобалізації та розширення інформаційного простору. Висвітлено, що технічний прогрес разом із індустріалізацією стали благодатним ґрунтом для формування субкультур кін. ХХ – поч. ХХІ ст.. На прикладах як сучасних субкультур, так і з історії розвитку костюму прослідковується, яким чином прогрес технологічного та віртуального проявив себе в костюмі.

Мета дослідження — проаналізувати ос­новні ознаки субкультурних напрямів, які тісно пов’язані із технологічним прогресом та вплив цих течій на формування художнього образу костюму кін. ХХ – поч. ХХІ ст..

Новизна статті полягає у тому, що рослід­ковуємо та аналізуємо вплив субкультурних течій на костюм розглядаються через призму розвитку технологій (комп’ютерних, розвиток інформаційного та віртуального простору) у поєднанні із розвитком сучасної культури. Виокремлено ті неформальні напрямки, які найбільше відображають прояви технологічно­го прогресу в образі костюму. Також зроблено аналіз окремих субкультур з точки зору їх про­яву в моді.

УДК: 
7.05:677.076
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Лагода О. М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст.: дис. … канд. мист-ва: 17.00.07. Харків, 2007, 213 с.

2. Roszak Th. The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, P. XII. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1969. 313 p.

3. Hebdige D. Subculture. The meaning of Style. London and New York, 1981. 206 p.

4. Чупріна Н. В., Балабаєнко Ю. Р. Причини ви­никнення стильового напряму the mods та його вплив на формування сучасних тенденцій у інду­стрії моди. Вісник ХДАДМ, Теорія мистецтва. 2016. №1. С. 78–84.

5. Васильева Ж. В. Современная субкультурная вестимелярная парадигма: концептуальный бунт или органичная часть культурного мейнстрима?. Культорологический электронный журнал. 2013. №2 (12). С. 1–12. URL: https://mail.google.com/mail/ ca/u/0/#starred/FMfcgxwBWKQwbSmmVFPTxRhzgD SmMgKr?projector=1&messagePartId=0.1.

6. Гардабхадзе І. А. Фактори впливу молодіж­них субкультур на соціально-комунікативну функ­цію костюму. Вісник КНУКіМ: Мистецтвознавство. 2018. №37. С. 277–292.

7. Боков Г. Е. В мире заброшенных городских пространств: новые формы идентичности неко­торых молодежных неформальных субкультур (от контркультуры к "городской разведке"). Философия и культура. 2014. №9 (81). С. 1284–1297. https://doi. org/10.7256/1999-2793.2014.9.12773

8. Омельченко Е. Молодежные культуры и суб­культуры. Москва: Институт социологии РАН, 2000. 264 с.

9. Яковенко М. Л. Трансформації естетичного в традиції постмодернізму. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49. С. 88–95.

10. Демшина А. Ю. Мода в контексте визуальной культуры. Санкт-Петербург: «Астерион», 2009. 86 с.

11. Нікішенко Ю. І. Комплекс одягу міського на­селення як маловивчений аспект у дослідженнях костюма. Наукові записки. Том 101. Теорія та істо­рія культури. 2010. С. 55–59.

12. Тоффлер Э. Шок будущего. Москва: Пер. з англ.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. 557 с.

13. Субкультуры-fresh: Индустриальщики. Вы­сокие технологии, штрихкоды на теле, железо и Шопенгауэр. URL: http://www.chaskor.ru/article/ subkultury-fresh_industrialshchiki_12874. (дата звер­нення: 20.09.2019).

14. Глебова Е. А. Влияние компьютерных тех­нологий на развитие молодежной субкультуры. Сибирский педагогический журнал. 2012. №3. С. 135–138.

15. Дротянко Л. Г. Масова культура і масова сві­домість в умовах глобалізації. Вісник НАУ: Філосо­фія. Культурологія. 2013. №1 (17). С. 5–9.

16. Михалева К. Ю. Символическое влияние мо­лодежной конткультуры на Высокую моду. URL: mikhaleva.ucoz.ru/molodezhnaja_moda.doc.