Від класичного ідеалу до неокласичної естетики тіла в образотворчості постреволюційної Франції. Нова ера пластичної анатомії в Академії та Школі витончених мистецтв

Випуск вісника: 
Сторінки: 
46-53
Анотація: 

Розглянуто етапи становлення анатоміч­ної науки у двох чільних художніх закладах Франції ХІХ ст. – академії живопису та скульптури і Школі витончених мистецтв. Розглянуто теоретичні пра­ці з основ формування й розвитку пластичної ана­томії анатомів, антропологів і художників-науков­ців XIX ст., якими користувалися в Академії та Школі витончених мистецтв. Особлива увага приділялася провідним науково-теоретичним посібникам з пластичної анатомії. Перекладено з мови оригіна­лу витяги з творів викладачів вказаної дисципліни або ж дослідників їхнього спадку. Обґрунтовано методичні засади викладання пластичної анатомії та наведено імена персоналій, які вплинули на ста­новлення пластичної анатомії в Академії та Шко­лі витончених мистецтв. Їхня наукова праця мала велике значення для розвитку анатомічної науки в Академії та Школі витончених мистецтв. Завдяки їм набуває ваги не лише процес викладання, але і його просторово-архітектурне оточення. Роз­глядається ґенеза терміна «пластична анатомія». Особлива увага приділяється перехідній ланці від терміна «анатомія» до художнього терміна «плас­тична анатомія», що, власне, стає притаманно у вищому художньому навчальному закладі. Метою дослідження є висвітлення методики викладання пластичної анатомії в Академії та Школі витонче­них мистецтв упродовж XIX ст. За допомогою тео­ретичного, інформаційного методів та методу уза­гальнення було систематизовано та впорядковано отримані дані дослідження, розкрито можливість пошуку вирішення поставленої проблеми та оці­нено практичність отриманих результатів. Уперше в українському мистецтвознавстві зібрано мате­ріал з методики викладання пластичної анатомії в Академії та Школі витончених мистецтв XIX ст. Перспективи подальшого дослідження потребу­ють уточнення зв’язку між анатомічною практикою та філософією прагматизму, а також більш ретель­ний розгляд окремих відомих персоналій (анато­мів і художників-науковців), наведених у статті, які зробили великий внесок у розвиток пластичної анатомії в Академії та Школі витончених мистецтв.

УДК: 
743:7.03(44) «18»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Коваленская Н.Н. Из истории классиче­ского искусства. Москва: Советский художник, 1988. 280 c.

2. Тен И. Философия искусства. Москва: Республика, 1996. 351 с.

3. Callen A. (2003). “Masculinity and Muscularity: Dr Paul Richer and Modern Manhood”. In Paragraph, Vol. 26, n. 1/2, March/ July, pp. 17-41.

4. Comar P. (2008) (dir.). Figures du corps. Une leçon d’anatomie à l’École des Beaux-Arts (cat.). Paris: Beaux-Arts de Paris.

5. Craske M. (1997) Art in Europe 1700-1830 (Oxford History of Art) For a fuller discussion of these issues see M. Craske Art in Europe 1700- 1800. Oxford University Press, p. 320, URL: http:// history-of-art.blogspot.com/2005/09/functions-of-academy-of-art-in.html (дата звернення 04.02.2021)

6. Cuyer E, Duval M. (1898) Histoire de l'anatomie plastique. Paris: L.H. May, p. 315.

7. History of art. The Functions of the Academy of Art in Nineteenth Century France. URL:http://history-of-art.blogspot.com/2005/09/ functions-of-academy-of-art-in.html

8. Kaat Wils, Raf de Bont, and Sokhieng Au (2017) Shaking the Tyranny of the Cadaver: Doctor Paul Richer and the "Living Écorché"', Bodies Beyond Borders: Moving Anatomies, 1750-1950. University of Leuven Press, pp. 231-257.

9. Larousse, encyclopédie [peinture] > anatomie artistique. URL: https://www. larousse.fr/encyclopedie/peinture/anatomie_ artistique/150833 (дата звернення 10.02.2021)

10. Leoussi A. (1998). London: St. Martin's Press, New York, 304 p.

11. Marshall J. The Theatre of the Athletic Nude: The teaching and study of anatomy at the École des BeauxArts, Paris, 1873-1940 Proceedings of the 2006 Annual Conference of the Australasian Association for Drama, Theatre and Performance Studies, 20 p.

12. Thomine-Berrada A, “Un patrimoine vivant”, In Situ [Online], 43 | 2021, document 15, Online since 12 January 2021, connection on 14 February 2021. URL: http://journals.openedition. org/insitu/29552 (дата звернення 23.01.2021)