Спеціальні методи дослідження мистецького вистрою репрезентативних приміщень громадських будівель Львова другої половини ХІХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
39-45
Анотація: 

Представлено інформацію стосовно основних методів дослідження, які дають можли­вість якомога об’єктивніше оцінити автентичність мистецького вистрою. Такі об’єкти, як репрезен­тативні приміщення громадських будівель Львова другої половини ХІХ століття, мають велику кіль­кість елементів, які охоплюють широкий спектр видів образотворчого мистецтва, котрі є здебіль­шого втрачені. Натомість є необхідність у рестав­рації та реконструкції мистецького вистрою та­ких приміщень, особливо в контексті збереження культурної спадщини. Відповідно до них засто­совані методи, які опрацьовують архівні джере­ла (в основному графічні) та результати натурних досліджень. Разом з цим розроблена методика, за якою зіставляються та обробляються дані з спеці­альних методів і яка має на меті найбільш об’єктив­но оцінити стан та наповнення (в тому числі втра­чене) автентичного мистецького вистрою. Також на прикладі реставрації актової зали головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка», продемонстровано практичне за­стосування спеціальних методів та їх взаємодію. Мета статті: виділити основні спеціальні методи досліджень автентичного мистецького вистрою громадських будівель Львова друг. пол. ХІХ століття та описати їх взаємодію в комплексі між собою та іншими методами.

Об’єкт досліджень: методи дослідження автен­тичного мистецького вистрою в репрезентативних приміщень громадських будівель Львова у друг. пол. ХІХ ст.

УДК: 
725.1:7.025.4:72.053(477.83-25)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Павленко С. Ф. Джерела зображальні. Джере­лознавство історії України. Київ, 1998.

2. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія : навчальний посібник. для сту­дентів вузів; Національний університет "Львів. по­літехніка". Львів. 2002. С. 163

3. Ємельянова Т. О. Фотодокументознавство. Ен­циклопедія історії України : у 10 т. за ред. кол. В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наук. думка, Київ. 2013. Т. 10. С. 317-319.

4. Іщенко Я. О., Маркітан Л. П. Іконографія як спеціальна історична дисципліна. Енциклопедія історії України: у 10 т. ред. кол. В. А. Смолій (голова) та ін. Інститут історії України НАН України. Наук. думка. Київ. 2005.Т. 3. С. 439.

5. Вербицька П., Кузьмінська Б., Курдина Ю., . Лисейко Я., Панас Н., Хома І.Я. Львівська політех­ніка у пресі (1844-1900) / наук. ред. Петрій І. Видав­ництво Львівська політехніка, Львів. 2016 р. С. 128.

6. Жук О. Головна будівля Львівської політех­ніки. Видавництво Львівської політехніки. Львів. 2008. С. 27.