Філософсько-ідейний зміст портретної творчості Івана Ілька

Випуск вісника: 
Сторінки: 
31-38
Анотація: 

Досліджено філософсько-ідейний зміст портретного жанру народного художникa України, представникa зaкарпaтської школи живопису Іва­на Ілька. Порушено питання теоретичного обгрун­тування митцем власної філософської концепції творчості та суті мистецтва. Розглянуто пробле­му актуалізації ідеї І. Ілька про те, що справжнє мистецтво побудоване на міцному взаємозв’язку трьох категорій: художник – твір – глядач. На осно­ві аналізу портретного доробку відстежено ідей­но-смислове наповнення творів, художньо-сти­льові пріоритети, окреслено коло улюблених персонaжів художникa. Згідно з типологічними властивостяим проведено їх умовну класифікацію та виділено 4 основні серії, що включають: портре­ти родичів, земляків художника, портрети горян зроблені під час пленерних поїздок, та особливу серію присвячену матері художника. У статті також розкрито глибинну психологізацію та трактування образу закарпатських селян, їхнього світовідчуття та етичних цінностей. Визначено діалогічну при­роду творчості митця, що позиціонується через принципи реалізму та є своєрідною комунікацією між художником та глядачем.

Проаналізовано хід образного мислення худож­ника, втіленого в задумах портретних композицій засобами формального та символіко-алегорич­ного вислову, що спрямоване на утвердження національної ідеї. Виявлено, що художній образ в розумінні І. Ілька виражає філософсько-ідейний та психологічний зміст цілої соціальної, етнічної групи, нації, що досягається не просто копіюван­ням відмінних ознак – кольору волосся та облич­чя, форми та кольору очей, зросту, а й за рахунок гостроти та виразності живописно-пластичної мови митця. Доведено, що поряд з індивідуальною своєрідністю І.Ілько виявляє в образі моделі типові риси, ознаки епохи, соціального середовища. З’я­совано основну проблематику портретної твор­чості художника, що полягає в збереженні історії свого народу для наступних поколінь, адже живо­писні полотна І.Ілька мають не тільки художню, але й історично-етнографічну цінність.

УДК: 
75.041.5.01.071.1Ілько(477.87)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Будкевич А. Закарпатські світи Івана Ілька. Nostalgie. URL: http://art-nostalgie.com.ua/a31.html (дата звернення: 13.04.2021)

2. Габор В. «І всякаго рода шугайства»: трансфор­мація образу опришка Миколи Шугая на сторінках закарпатської і галицької преси 20–30-х років ХХ ст. Записки Львівської національної наукової бібліо­теки України імені В. Стефаника. Львів, 2014. № 6. С. 228-246.

3. Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: еволюція жанру, тематика, пер­соналії : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.05. Львів, 2017. 365 с.

4. Іван Ілько. Живопис : альб. / авт. вступ. ст. М. В. Приймич. К. : Такі справи, 2008. 256 с.

5. Іван Ілько. Мій рідний край. Живопис : кат. / ред. Є. Дунайська; ст. М. В. Приймич. Ужгород : Міська друкарня, 2003. 45 с.

6. Мацо М. Митець орлиного гнізда. Закарпат­ська правда. 2003. 3-9. лип. (№25). С. 12.

7. Приймич М. Культура й історія краю – в його серці і розумі. Новини Закарпаття. 2003. 31 травня. (№79). С. 12.

8. Приходько О., Рижова Г. Відданість темі рід­ної землі. Новини Закарпаття. 1998. 21 березня. (№43-44). С. 12.

9. Приходько О., Рижова Г. Іван Ілько: "Я виріс у горах, і гори завжди вабили мене…" Новини Закар­паття. 2003. 5 квітня. (№52-53). С. 12.

10. Шухевич В. Гуцульщина. Перша і друга ча­стини : Снятин: Гуцульщина, Т.1. 1997. 352 с. (Ре­принт. 1899 р. Ін-т. українознавст. Київ. нац. унів.)

11. Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: істори­ко – етнографічний нарис. Ужгород : Гражда, 2010. 416 с. + 16 с. кол. іл.

12. Федака С. Трембіти спів на полотні художни­ка творчих мандрів Івана Ілька. Срібна земля. 2008. (№45).13-19 березня. С. 14.