Мистецька практика Анни Сидоренко 1990‑х — 2000‑х рр.: жанрова специфіка та ідейно-­естетична складова

Випуск вісника: 
Сторінки: 
50-58
Анотація: 

Мистецькі роботи Анни Сидоренко неодноразово ввідзначені дослідниками, зокрема, як приклади перших лендартів та енвайронментів в українському мистецтві 1990‑х рр.; виставки за її участю згадуються у переліку найяскравіших подій сучасного мистецтва незалежної України. У статті досліджено мистецькі практики художниці та кураторки, активної учасниці мистецького процесу другої половини 1990‑х — 2000‑х рр. у Львові. Окреслено постать художниці в контексті мистецьких середовищ та зв’язків з європейськими митцями та кураторами. Подано огляд та інтерпретацію енвайронментів, лендартів, фотоперформансів і концептуальних робіт художниці, реалізованих упродовж двох десятків років під час симпозіумів в Україні та за кордоном. Виявлено, що творчий метод А. Сидоренко полягає у дослідженні історії місця, культури, що передує створенню енвайронментів і концептуальних творів мистецтва. За допомогою опису, аналізу та інтерпретації висвітлено особливості концептуальних і естетичних особливостей мистецьких робіт художниці. Розкриті композиційні та стилістичні особливості її авторської манери, зокрема, притаманні їй символічність, поетичність, мінімалізм, використання засобів виразності, характерних для графіки. На основі інтерпретації та аналізу виявлено, що в лендартах, енвайронментах і концептуальних творах А. Сидоренко звертається до роздумів щодо людського впливу на середовище та сліду, який залишає людина в культурі та історії. Увиразнення постаті учасниці мистецьких симпозіумів і резиденцій за кордоном, членкині Спілки художників України (від 1993 р.), стипендіатки KulturKontakt, ArtsLink, Heinrich Boll Foundation та Pollock Krassner Foundation розширює уявлення про художниць і мистецьке середовище 1990‑х — 2000‑х рр.
 

УДК: 
7.038.6:711.433(477.83-25)"20/21"(092)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Ложкіна А. Перманентна революція. Київ: ArtHuss, 2020. 544 с.
 2. Грідяєва Т. Перформанс та просторові мистецькі події-­акції в Україні 1960‑х — першій половині 1990‑х років. Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 899–907. URL: https://nz.lviv.ua/archiv/2015–4/22.pdf (дата звернення: 08.02.2022).
 3. Грідяєва Т. Мистецтво ленд-арту в Україні впродовж 1980‑х — першої половини 2000‑х років. Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1181–1190. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NaZo_2015_5_20.pdf (дата звернення: 08.02.2022).
 4. Скляренко Г. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття. Сучасне мистецтво. 2009. Вип. 6. С. 188–196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2009_6_18 (дата звернення: 08.02.2022).
 5. Вышеславский Г.  Украинский ленд-арт периода «Новой волны»: истоки и тенденции развития. Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2014. № 4 (6). URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/1245 (дата звернення: 08.02.2022).
 6. Вишеславський Г. Ленд­арт у творчості українських митців. Сучасне мистецтво. 2017. Вип. 13. С. 59–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2017_13_7 (дата звернення: 08.02.2022). doi:10.31500/2309–8813.13.2017.142219
 7. Вишеславський Г  Просторові композиції в українському сучасному мистецтві: приклад типологізації. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2010. Вип. 7. С. 43–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_14 (дата звернення: 26.01.2022).
 8. Вишеславський Г., Сидор-­Гібелінда О. Термінологія сучасного мистецтва: означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України. Париж-­Київ: Терра інкогніта, 2010. 416 с.
 9. Кохан Н. М. Творческие подходы как средство выразительности в лендарте. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ. 2013. № 4. С. 32–38. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2013–04–07‑kokhan.pdf (дата звернення: 08.02.2022).
 10. Ременяка О. С. Об’єкт у просторі сучасного мистецтва України. Магістеріум. Культурологія. 2011. Вип. 42. С. 61–64. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15952/Remeniaka_Obj... (дата звернення: 08.02.2022).
 11. Чембержі Д. Інсталяційні проекти в Україні: витоки, ідеї, персоналії. Мистецтвознавчі записки: збірник наук. праць. 2018. Вип. 33. С. 167–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2018_33_23 (дата звернення: 08.02.2022).
 12. Вишеславський Г., 3/3 Гліб Вишеславський, Ганна Сидоренко, Сергій Якунін. Terra Incognita. 1994. С. 45.
 13. 24 hours. UA: кат. вист. Варшава: Центр сучасного мистецтва «Замок Уяздовський», 2006. 40 c.
 14. Злобіна Т Чому в Україні будуть художниці. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/chomu-v-ukraini-­budut-khudozhnytsi.html (дата звернення: 08.02.2022).
 15. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ — початку ХХІ століття (досвід Західної України): дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2017. 234 с.
 16. Чому у Львові будуть художниці? Львівський муніципальний мистецький центр: веб сайт. URL: https://www.lvivart.center/chomu-u-lvovi-­budut-hudozhnyczi-­teksty-z-vystavky/ (дата звернення: 08.02.2022).
 17. 10 років діяльності галереї «Гері Боумена». Мітєц: веб сайт. URL: https://mitec.ua/10‑rokiv-­diyalnosti-galereyi-geri-boumena/ (дата звернення: 08.02.2022).