Типологічна специфіка артбуку, як особливого виду книги

Випуск вісника: 
Сторінки: 
125-131
Анотація: 

Об’єктом дослідження є особливий вид книжкового видання — артбук. Предметом дослідження — типологічні особливості артбуку. Метою дослідження є виявлення типологічних ознак артбуку, які дозволяють виділити його з поміж інших видів сучасних книжкових видань. Задля досягнення мети використані такі наукові методи, як метод спостереження, порівняльного аналізу, синтезу, систематизації.
Узагальнено розробки попередніх досліджень, присвячених питанням типологічної специфіки артбуку. Розглянуто типологічні ознаки артбуку, як особливого виду книги. Виявлено, що не зважаючи на широке застосування в науковому й медійному дискурсах терміну «артбук», як у світовій, так і у вітчизняній літературі є відсутнім єдиний підхід щодо трактування цього поняття. До категорії артбуків часто помилково відносять мистецькі (образотворчі) чи ілюстровані літературно-­­художні видання, що дезорієнтує читацькі очікування та негативно впливає на сприйняття цих видань. Не розрізнення або нівелювання сутнісних ознак, ключових характеристик і функцій артбуків свідчить про неосмислене та безоглядне використання терміну «артбук», та вносить певну плутанину у видавничу справу, в навчальну та практичну діяльність, пов’язану з дизайном зазначеного типу книжкових видань.
Проаналізовано ряд видань, які помилково, або правомірно віднесені до типу артбуків. Виявлено основні ознаки, які дають можливість віднести видання до категорії «артбук».
Запропоновано авторське визначення поняття «артбук», яке відображає більшість типологічних ознак, що дозволяють віднести певне книжкове видання до зазначеного типу книги:
«Артбук» — це специфічне книжкове видання, створене за допомогою ручних чи механічних технологій або їх поєднанням, в одному екземплярі, або обмеженим за кількістю примірників тиражем, унікальне як за змістом, так і за використанням стандартних і нестандартних форм, конструкцій, матеріалів і технік виготовлення, з наявністю нетипових декоративних і функціональних елементів, вкладишів, вклейок, та інших, що можливо розгортати, відривати, розмальовувати та ставити позначки, а також сприймати та інтерпретувати окремо від основного тексту видання, і які часто не дають змогу раціонально організувати його індустріальне виробництво. Головною функціональною особливістю артбуку є те, що зазначене видання не створено, як носій вербальних та візуальних творів, а оригінальністю своєю форми, конструкції та контенту є самодостатнім витвором прикладного мистецтва, майстерно виконаним предметом, і сам собою є об’єктом мистецтва. Необхідно розрізняти поняття «артбуку», тобто «книги художника», «книги-­­мистецтва» (витвору мистецтва) від поняття «арт буку» — книги про мистецтво».
Зазначено, що подальші дослідження планується присвятити виявленню конструктивних, композиційних, стилістичних, колористичних та інших особливостей художнього рішення артбуків.
 

УДК: 
7.012: 087.5
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 

1. Бідун А. Артбук. Велика українська енциклопедія. 2020. URL: https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA (дата звернення: 19.02.2022).
2. Загорська К. Книжковий обід 07/08 ― Book Lunch 07/08: каталог виставки. Київ: Інститут духовних цінностей, Центр сучасного мистецтва при НаУКМА, 2008. — 52 с.
3. Калуш У. Володимир Waone Манжос випустив артбук Worlds of Phantasmagoria Vol.1: Your Art. 2020. URL: https://supportyourart.com/news/worlds-of-phantasmagoria/ (дата звернення: 16.01.2022).
4. Костянтин Кожем’яка: Відверта розмова про видавничу діяльність. URL: https://www.arthuss.com.ua/ (дата звернення: 16.04.2022).
5. Листвак Г. «Книга художника» як потенційний видавничий продукт. Наукові записки Української академії друкарства. 2010. № 2 (18). С. 20–26.
6. Підопригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 10. С. 44–50.
7. Художник Владимир Waone Манжос из Interesni Kazki выпустил арт-бук. Buro 24/7. 2020. URL: https://www.buro247.ua/culture/books/worlds-of-phantasmagoria-vol‑1‑interesni-­­kazki.html. (дата звернення: 16.01.2022).
8. Шульська Н. М., Кошелюк О. В., Рожило М. А. Арткнига як складник візуальної парадигми сучасного медійного середовища. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70) № 3 Ч. 3. С. 194–198. DOI: 10.32838/2663–6069/2020.3–3/30.
9. Я Галерея. Арт-центр Павла Гудімова. URL: https://yagallery.com/gudimov (дата звернення: 16.04.2022).
10. Angela Lorenz. Artist’s Books — For Lack of a Better Name. 2002. URL: http://www.angelalorenzartistsbooks.com/whatis.ht (Last accessed: 25.10.2021).
11. Anna Bidun. Art Book in the Theoretical Dimension and Practice System of the Editor. Scientific Notes of Institute of Journalism, Vol. 1 (74). 2019. P. 78–94. DOI: 10.17721/2522–1272.2019.74.8.
12. Barbara Tannenbaum. What is a book artist or an art book? Milpedras. 18/04/2010. URL: http://www.milpedras.com/en/noticias/53/what-is-a-book-artist-or-an-art-... (Last accessed: 20.10.2021).
13. Des Cowley, Robert Heather, Anna Welch. Creating and Collecting: Artists’ Books in Australia. La Trobe journal. Melbourne: State Library of Victoria. 2015. № 95. P. 4–7.
14. Johanna Drucker. The Century of Artists' Books. NewYork: Granary Books, 2nd revised ed. edition. — 2004. — 378 р. P. 11, 14
15. Leszek Brogowski. Éditer l’art: Le livre d’artiste et l’histoire du livre (French Edition). Chatou: Editions de la Transparence, 2010. 349 p. P. 9.
16 Peter Verheyen. Definition of the Artist’s Book; What is a Book; BSO’s (Book Shaped Objects); Art vs. Craft. Book Arts Web. 2013. URL: http://www.philobiblon.com/whatisabook.shtml / (Last accessed: 06.12.2021).
17. Waone. Interesni Kazki. Book "Worlds of Phantasmagoria. vol. 1". Waone Interesni Kazki. 2020. URL: https://www.waone.net/bookstore/the-worlds-of-phantasmagoria-by-waone-­­interesni-kazki (Last accessed: 14.01.2022)