«Здібничий» напрям діяльності мистецького об'єднання «Спокій» у контексті становлення українського дизайну

Випуск вісника: 
Сторінки: 
96-101
Анотація: 

В історії українського дизайну 20‑х — 30‑х рр. ХХ ст. сьогодні існують численні прогалини, серед яких творчий спадок мистців, об’єднаних у Варшаві гуртком «Спокій». Формування національного дизайну в періоді між світовими війнами відбувалося у межах кількох державних утворень, через історичні катаклізми воно, як усі мистецькі практики, було позначене яскравими експериментаторськими злетами та жахливими репресіями. Художники по обидва боки кордонів продовжували розвивати традиції, закладені геніальними Г. Нарбутом, В. Кричевським, М. Бойчуком та ін. Завданням розбудови «здібничого мистецтва» з українським обличчям у різних галузях займалася частина гуртківців: Петро Мегик, Ніл Хасевич, Іван Курах, Ольга Мариняк, Борис Борковський. Проблема висвітлення дизайнерської складової діяльності «спокійців», що залишається фраґментарною і потребує комплексного дослідження, ставилася Р. Яцівим. Мета публікації — розглянути дизайнерські пошуки мистецького угруповання в контексті образної реалізації модерних варіацій національного стилю. Уводяться до наукового обігу частина артефактів згаданих авторів, що збережені у вигляді світлин або фотокопій проєктів. Основна увага концентрується на дизайні інтер’єрів, меблів та інших предметів облаштування. Методи дослідження включають порівняльно-­історичний, іконографічний та стилістичний аналізи.
Уперше здійснена спроба цілісної реконструкції здібничого доробку гуртка. Аналізуються формотворчі засади та стилістичні характеристики дизайнерських практик. З’ясовано, що український дизайн у версії учасників «Спокою» проєктувався через різноманітні інтерпретації етнографічних мотивів у стилістичних річищах ар деко та модернізму. Висвітлено програмний характер звернення саме до «здібничих» практик як важливий чинник формування української ідентичности. Розглянуті деякі гіпотетичні впливи на творчість «спокійців» дизайнерських практик інших культурно-­мистецьких центрів України, особливо прикладної графіки міжвоєнного Львова. На основі компаративного іконографічного аналізу репродукованих творів у дизайнерському доробку окремих художників виявлені ремінісценції образності В. Кричевського, П. Ковжуна та Г. Нарбута.

УДК: 
7.012(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Гомзяк А. Стилістика Ар Деко в рекламній графіці українських часописів Львова міжвоєнного періоду. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 48. 2022. С. 115-124.
 2. Крайлюк Л. Ніл Хасевич в українському мистецтві. Рівне: ПП Лапсюк, 2014. 164 с. 
 3. Крайлюк Л. Ніл Хасевич і українська книжкова графіка першої половини ХХ ст. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20. Т. 1. C. 321-324.
 4. Крайлюк Л. В. Ремінісценції традиційної монументальної пластики в проєктній графіці Ніла Хасевича. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика: Тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / упор. О. А. Сташук, Л. В. Крайлюк. Рівне: РДГУ, 2019. С. 19-22. 
 5. Маковецька М. Дизайн меблів Галичини 1920-1930-х рр.: світові тенденції та пошук власної ідентичності. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 30. С. 277-288.
 6. Мистецький гурток «Спокій» – 5 літ праці: катальог ювілейної виставки. Варшава, 1932.  64 с. https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=164
 7. Мистецький гурток «Спокій». Катальог ХІ виставки. Варшава, 1938. 16 с.
 8. Студницька М., Студницький Р. Церкви Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: художній образ храму. Львів: ЛНАМ, 2016. 252 с.
 9. Шульга З. Вплив народного мистецтва на розвиток художнього текстилю в Україні кінця ХІХ – першій половині ХХ століття / Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р.М. Яців. Частина 4. Львів: Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. С. 233-243. 
 10.  Яців Р. Від «Спокою» до Венеційського бієнале: творча доля Івана Кураха. Народознавчі зошити. № 6 (138). 2017. С. 1511 – 1520.
 11.  Яців Р. Олекса Шатківський та український мистецький гурток «Спокій»: матеріали до історії українського мистецтва 1920 – 1930-х років. Львів, 2008. 68 с.
 12.  Яців Р. Типологія стильових похідних ар деко (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20 – 30-х рр. XX ст.). Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2008. Вип. 1 (16). C. 178–183.