Художньо-стильові особливості образу людини у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
74-81
Анотація: 

Східна Галичина споконвічно була територією, де на межі культурних парадигм Сходу та Заходу. Наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. цей регіон став центром формування мультикультурного середовища, де на регіонально-провінційному рівні визначились певні типологічні групи антропоморфних образів, що відобразилося у монументальному мистецтві, зокрема храмових стінописах, вітражі та мозаїці, а також архітектурному декорі та монументальній скульптурній пластиці, наприклад монументах та пластиці надгробків. Предметом дослідження даного дослідження є характерні особливості образів Людини у інтерʼєрах, екстерʼєрах та просторовому середовищі міст, містечок та сіл Східної Галичини першої третини ХХ ст. Актуальність даної теми полягає у тому, що внаслідок тривалого замовчування, приховування та нищення памʼятки окресленого періоду лише впродовж останніх трьох десятиліть введені у науковий обіг та потребують не лише ретельного опису і фіксації, але й аналізу та систематизації, які дотепер не проведені повністю. Водночас тогочасне монументальне мистецтво розвивалося на засадах синтезу мистецтв, тому фактично існує потреба виокремлення певних образних типологічних груп  для їх класифікації та більш детального їх вивчення. Метою дослідження  є проведення класифікації найхарактерніших образів, враховуючи філософсько-естетичні засади тогочасного антропоморфного образотворення та художньо-стильові особливості творчості митців окресленого періоду. Наукова новизна полягає у введенні в обіг та дослідженні кількох маловідомих творів монументального мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст. та формуванні кількох типологічні групи образів Людини та пропозиції щодо їх класифікації на основі аналізу найбільш масштабних та репрезентативних прикладів монументального мистецтва тогочасної Східної Галичини. Зокрема було сформовано три великі типологічні групи: біблійно-міфологічних, історично (національно)-символічні та символічно-безособові образи у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.

УДК: 
75.052.041+730.027.041]
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бабунич Ю. І. Український живопис доби модернізму: світоглядні і художньо-стильові особливості : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Львів, 2016. 240 с.
 2. Банцекова А. Шляхом архітектури Ар Деко. Львів. Стальова Воля, 2008. 131 с.
 3. Бартіш Г. Монументальні розписи Бойчука в Галичині. Образотворче мистецтво. 1998. №2. С.28–30.
 4. Батіг М. Курант Петра Холодного-старшого. Літопис Національного музею у Львові. 2001. С.37–49.
 5. Білан Б. Найгайрніший банк Львова. Будинок Гауснера – від Галицького кредитного товариства до Національного банку. Львів : Апріорі, 2014. 25 с.
 6. Бірюльов Ю. Войтович Петро. Енциклопедія Львова [за редакцією А. Козицького, І. Підкови]. Львів : Літопис, 2007. Т. 1. С. 421.
 7. Бірюльов Ю. Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму (середина XVIII – середина XX ст.). Львів : Апріорі, 2015. 528 с.
 8. Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 184 с.
 9. Буцманюк Юліан. Стінопис жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця / упор. І. Гах, О. Сидор. Львів : Місіонер, 2006. 152с.
 10. Горняткевич Д. До історії найновішого іконопису Угнівської церкви / Угнів та Угнівщина : історично-мемуарний збірник / [ред. : Василь Лев ; матеріали для збірника приготовив Редакційний Комітет "Товариства Угнівщина" в складі : Микола Петришин ... [та ін.]. Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1960. С. 18–34.
 11. Грималюк Р. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. Львів, 2004. 36 с.
 12. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва : українська теоретична думка ХХ століття : антологія / упор. Р.М. Яців ; Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України, Національна академія наук України, Львівська національна академія мистецтв ... [та ін.].  Львів : ЛНАМ: Інститут народознавства НАН України, 2012.  Ч. 1 231 с.
 13. Ковжун П. Буденна і мистецька дійсність. Назустріч: література, мистецтво, наука, громадське життя. 1936. Чис. 21. С.5.
 14. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ : Майстерня книги, Оранта, 2010. 400 с.
 15. Мельник І. Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова. Львів : Апріорі, 2012. 320 с.
 16. Михайло Осінчук – мистець-маляр / [статті М. Островерхи, П. Андрусіва, М. Осінчука]. Нью-Йорк, 1967. 94 с.
 17. Нога О. Український стиль в церковному мистецтві Галичини. Львів, 1994 154 с.
 18. Семчишин-Гузнер О. Участь Модеста Сосенка в оздобленні Музичного Інституту імені Миколи Лисенка у Львові в 1912–1916 роках. Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. 2012. №9. С. 170–181.
 19. Сидор О. Святий Василій Великий в українському мистецтві. Львів : Місіонер, 2008. 509, [2] c.
 20. Скринник-Миська Д. М. Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ – ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «історія філософії». Львів, 2009. 20 с.
 21. Студницька М. Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ ст. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2014. №14. С. 158–177.
 22. Сьомочкін І. Невідомі твори Петра Війтовича на одній з Львівських кам'яниць. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. 1997. № 8. С. 114–117.
 23. Шимчук, Євстахія. Настінні розписи Михайла Бойчука у Словіті. Образотворче мистецтво. 2007. N2. С. 98–99. 
 24. Якимова О. Іконографія ангельських чинів у стінописах першої третини ХХ ст. для храмів Східної Галичини: нові звучання традиційного образу. Мистецтвознавчий автограф. 2013. Вип. 6–8. С. 226–243.
 25. Якимова О. Монументальний живопис Юліана Буцманюка у жовківській церкві Христа-Чоловіколюбця: сакральна та національно-історична парадигми : Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі» : Жовківські читання 2011 (26–27 серпня, 2011) / упор. С. Каськун ; НГМ. Львів : Растр–7, 2011. С. 225–231.
 26. Якимова О. Новітні герої та міфи у Східної Галичини першої третини ХХ ст. Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства : міжвуз. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, 21 травня 2015: збірник тез. – Київ, 2015. – С. 50–52.
 27. Россолінскі-Ліебе Ґ. Історія міста Львова в його політичних пам’ятниках. Серія он-лайн публікацій Центру міської історії Центрально-Східної Європи. 2009. URL: http://www.lvivcenter.org/ download.php?newsid=1075&fileno=1 (дата звернення: 23.04.2023).