Мистецтво маєткового паркобудування Поділля XVIII – початку XX ст.: еволюція дослідницької традиції

Download157.48 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
89-107
Анотація: 

Висвітлено джерельну базу з проблеми маєткового парко-
будування Поділля XVIII – початку XX ст. щодо філософії створення
ландшафтів, культурологічно-мистецької «канви» епохи зага-
лом, якою користувалися паркобудівничі європейських держав цього
часу. Охарактеризовано зміст найціннішої інформації, сконцентро-
ваної в межах чотирьох основних видів джерел дослідження (істо-
рико-мистецтвознавчі та літературні джерела, присвячені безпосе-
редньо виникненню та формуванню паркових ансамблів у межах
сучасної Хмельницької, Вінницької областей; архівні джерела; візу-
ально-іконографічні зображення об’єктів (фото, живописні та графіч-
ні твори), в яких зафіксовано вигляд парків чи їхніх фрагментів у пев-
ний історичний період; матеріали інтернет-ресурсів). Виокремлено
основні періоди становлення мистецького феномену маєткового
парку Поділля та згруповано джерела відповідно до визначеної пе-
ріодизації. Представлено анотований аналітичний опис основних
праць з проблеми в розрізі історичного, архітектурного та мисте-
цтвознавчого контекстів. Охарактеризовано найцінніші мистецтвоз-
навчі дослідження феномену маєткового паркобудування Поділля
окресленого періоду.

УДК: 
7:253 (477.43)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Березіна І. В. Мистецька спадщина Наполеона Орди у пам’яткоохоронній та реставраційній справі / І. В. Березіна // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. – К., 2005. – Вип. 12. – С. 186-193.
2. Курбатов Ю. И. Архитектурные формы и природный ландшафт / Ю. И. Курбатов. – Л., 1988. – 117 с.
3. Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей / Д. С. Лихачев. – Изд. 2. – СПб. : Наука, 1991. – 371 с.
4. Палентреер С. Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство: Избранные труды. Изд. 3-е / С. Н. Палентреер. – М. : МГУЛ, 2008. – 307 с.
5. Липа О. Л. Визначні парки сади та парки України та їх охорона / О. Л. Липа. – K.: Вид-во КДУ, 1960. – 185 с.
6. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – Tom 11. – Wroslav, 1997.
7. Казімірова Л. П. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва Хмельницької області / Л. П. Казімірова. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. – 228 с.
8. Гамалия К. М. Садово-парковые ансамбли Украины в контексте развития мировой культуры паркостроительства / К. М. Гамалия // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія і філософія науки і техніки. – 2005. – Вип. 12. – С. 94-97.
9. Соколов М. Н. Принцип рая. Главы об иконологии парка, сада и прекрасного вида / М. Н. Соколов – М. : Прогресс-Традиция, 2011. – 704 с.
10. Дударець В. М. Садово-паркове мистецтво Європи та його особливості / В. М. Дударець // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2010. – № 1. – С. 29-33.
11. Щукин В. Г. Миф дворянского гнезда: геокультурологмческое исследование по русской классической литературе / В. М. Щукин. – KRAKóW : JAGELLONIAN UNIVERSITY PRESS, 1997. – 315 с.
12. Пажимський В. Маєтки Хмельниччини XVIII – XIX ст.ст. / В. Пажимський. – Самчики–Хмельницький, 2006. – 158 с.
13. Родічкін І. Старовинні маєтки України / І. Родічкін, О. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2009. – 384 с.
14. Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Л. Томілович. – Чернігів : ВАТ «Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2011. – 220 с.
15. Урсу Н. О. Архітектура Хмельниччини : колективна монографія / Н. О. Урсу, І. В. Березіна // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / [ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) та ін.; редкол. тому: О. М. Завальнюк (гол.) та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 101-118.
16. Костюк Д. В. Ландшафтно-паркове мистецтво Поділля в контексті європейської культури / Д. В. Костюк // Мистецтвознавство’12 : зб. наук. пр. – Львів, 2012. – С. 249-258.
17. Архивъ Юго-Западной России издаваемый комиссиею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевском, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъубернаторе [Текст]. – Ч. VIII. – Т. 1. Акты о заселении Юго-Западной России. – К. : Типографія Г. Т. Корчакъ- Новицкаго, Михайловская ул., соб. домъ, 1886. – 778 с.
18. Вергунов А.П. Русские сады и парки / А. П. Вергунов, В. А. Горохов. – М. : Наука, 1987. – 416 с.
19. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства / Ю. М. Лотман – СПб. : Академический проект, 2002. – 544 с.
20. Свирида И. И. Сады Века философов в Польше / И. И. Свирида. – М. : Наука, 1994. – 217 с.
21. Соловьева О. С. Садово-парковое искусство как выразитель сменяющихся культур : автореф. дис... кандидата искусствоведения : 17.00.01.- Харьков, 1998. – 22 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://cheloveknauka.com/sadovo-parkovoeiskusstvo-kak-vyrazitel-smenyayu...
22. Парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://perspekt.org.ua/articles.