Особливості історіографії та основні джерела в дослідженні образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття

Download113.28 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
30-40
Анотація: 

До розгляду пропонуються основні джерела дослідження
та особливості історіографії образотворчого мистецтва Закарпаття,
зокрема живопису як панівного. Беручи до уваги активне зростання
наукового інтересу до реґіонального феномену образотворчої тради-
ції Закарпатського реґіону в ХХ ст., постає необхідність систематизу-
вати та узагальнити окремі джерела, необхідні для вивчення поставле-
ного питання. Досліджуючи проблеми мистецтвознавчого
й культурологічного характерів, доцільним буде провести певну істо-
рико-культурну узгодженість і періодизацію окремо взятих основних
(якісно домінантних), другорядних, а також дотичних історіографічних
матеріалів і джерел, які висвітлюють і регламентують окремі процеси
та динаміку розвитку, зокрема мистецько-культурологічного сегменту
в цьому реґіоні.

УДК: 
930.1:7(477.87)«19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Луценко І.В. Живопис Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: жанри та художньо-стилістичні особливості : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ігор Вікторович Луценко : М-во освіти і науки України, ЛНАМ. – Львів, 2014. – 307 с. : іл.
2. Изворинъ А. Сучаснъ руськъ художники / А. Изворинъ // Зоря-Hajnal. – 1942. – Р. 2. – Ч. 3-4 – С. 387-415.
3. Изворинъ А. Сучаснъ руськъ художники / А. Изворинъ // Зоря-Hajnal. – 1943 – Р. 3. – Ч. 1-4. – С. 258-284.
4. Островский Г. О творческих связях художников Закарпатья с изобразительным искусством чешского и словацкого народов / Г. Островский // Советское славяноведение. – 1972. – № 2. – С. 46-51. – Текст рос. мовою.

5. Островський Г. С. З історії творчих зв’язків образотворчого мистецтва Угорщини і Закарпаття / Г. С. Островський // Українське мистецтвознавство. – К., 1969. – Вип. 3. – С. 34-60.
6. Островський Г. С. Образотворче мистецтво Закарпаття / Г. С. Островський. – К. : Мистецтво, 1974. – 200 с. : іл.
7. Маковский С. К. Народное искусство Подкарпатской Руси / С. К. Маковский. – Прага : Пламя, 1925. – 161 с. – Текст рос. мовою.
8. Гапак С. Образотворче мистецтво українців Чехословаччини (1918-1945) / С. Гапак. – Братіслава : Словацьке педагогічне видавництво, 1975. – 164 с.
9. Небесник І. І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті : історико-педагогічний аспект : [монографія] / І. І. Небесник ; ред. В. Т. Дзьоба ; оформ. обкл. В. М. Сливки. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 168 с. : фото.
10. Ерделі А. М. IMEN : літ. твори, щоденники, думки / А. М. Ерделі ; упоряд., вступ. ст. І. І. Небесник ; упоряд., передм., прим. М. В. Сирохман ; пер. з угор. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 436 с.
11. Zatloukal J. U vỳtvarnikú na Podkarpatské Rusi / J. Zatloukal // Podkarpatská Rus / [red. Dr. J. Zatloukal]. – Bratislava, 1936. – S. 234–238. – Текст чеською мовою.
12. Vỳstava vỳtvarného odboru UBS Člensk vỳstava Spolku vỳtvarnỳch umelcov na Podkarpatskey Rusi v Užhorode od 6. do 20. Februara 1936 . – Bratislava : Safarikovo namectie, 1936. – 13 s. – Текст чеською мовою.
13. Каллай Э. Искусство и художники Карпатского края / Эрнест Каллай // Огоньки. – Ужгород, 1940. – Дек. – С. 35–39. – Текст рос. мовою.
14. Манайлов Ф. Ф. Изобразительное искусство на Подкарпатской Руси / Ф. Ф. Манайло // Подкарпатская Русь. – Ужгород, 1936. – С. 144-146. – Текст рос. мовою.
15. Alexa T. Centrul artistic Baia Mare 1896-1996 / Т. Alexa, Т. Moldavan, М. Musca. – Baia Mare, 1997. – 448 s. : ill. – Текст англ., рум. мовами.
16. Нейман Я. Чешская живопись ХІХ века. Новая чешская живопись и её классические традиции / Яромир Нейман. – Прага : Артия, 1959. – 120 с. – Текст рос. мовою.
17. Коцка А. Художники-патріоти : [про творчість закарпатських художників] / А. Коцка // Закарпатська правда. – 1945. – 6 квіт.