Функції етнокостюму як засобу досягнення туристичної атракції

Випуск вісника: 
Сторінки: 
386-398
Анотація: 

Проаналізовано механізми використання етнокостюму для досягнення атракцій у сучасних туристичних заходах етнічного спрямування; у результаті виявлено чотири основні напрямки: використання етнічного костюму для перевтілення учасників етнозаходів, костюм як експонат у етнографічному музеї, костюм або його елементи як сувенірна продукція як результат процесу пізнання народного промислу. З позицій мистецтвознавства та дизайну виділено наступні категорії функцій етнокостюму в туризмі: художньо-естетичні (трансляція естетичних ідеалів етносу, вписання учасників етнофестивалю в культурний контекст заходу, створення художнього образу учасникам заходу); культурно-пізнавальні (презентація та ідентифікація культурних особливостей реґіону, привернення уваги до традицій декоративно-ужиткового мистецтва, пізнання традиційного укладу життя етносу через специфіку етнокостюму); емоційно-рекреаційні (створення настрою та атмосфери заходу, занурення туриста в іншу реальність, мотивація на повторне відвідання, формування пам’ятного знаку про захід або реґіон); іміджеві (створення рекламного образу або знаку, підвищення статусу реґіону чи заходу, оцінка аудиторією напряму діяльності заходу).

УДК: 
7.079:391
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.): автореф. дис. … канд. мист. : 26.00.01 – теорія та історія культури / Варивончик Анастасія Віталіївна. – К. : КНУКіМ, 2011. – 19 с.
 2. He Y. N. Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products / Y. N. He, L. Zhang // Advanced Materials Research. – 2013. – Vols. 821-822. - Р. 803-806.
 3. Ma L. Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region / L. Ma //Applied Mechanics and Materials. –  2013. –  Vols. 411-414.  – Р. 2335-2338.
 4. Sarobol. A. Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand/ A. Sarobol //SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). –  2014. – Volume 12. – Р. 6.
 5. Стамеров К. К. Українські костюми. XV – XVII ст. / К. К. Стамеров ; худож. М. Н. Грох. // Нариси з історії костюмів. – К. : Мистецтво, 2007. – С.168-188.
 6. Васіна З. О. Український літопис вбрання : [Книга-альбом]: у 2 т. / З. О. Васіна. – К. : Мистецтво, 2003–2006. – Т. 2 : XVII–початок XX ст. : Наук.-худож. реконструкції. – 2006. – 448 с.

 7. Космина О.Ю. Українське народне вбрання/ О.Ю. Космина. – К.: Балтія-Друк, 2006. – 64 с.

 8. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма / Т. О. Ніколаєва. – К. : Либідь, 1996. – 176 с.

 9. Кара-Васильєва Т.В. Історія української вишивки / Т. В. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 2008. – 464с.

 10. Захарчук-Чугай Р. Українське народне декоративне мистецтво : [навч. посіб. ] / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. – К. : Знання, 2012. – 342 с.
 11. КамінськаН. М. Костюм в Україні від Київської Русі до XXI століття / Н. М. Камінська, С. І. Нікуленко. – Харків : Золоті ворота, 2004. – 208 с.
 12. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія): [навч. посіб. ] / М. Р. Селівачов. – 2-е вид., допов. та випр. – К.: Редакція вісника «Ант», 2009. – 408 с.
 13. Матейко К. Український народний одяг: етнографічний словник / Відп. ред. Р. Кирчів. НАН України. Інститут народознавства. – К.: Наукова думка, 1996. – 196 с.
 14. Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців : [монографія] / Г. Г. Стельмащук ; Акад. наук України, Ін-т народознавства. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

 15. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: [підручник ] /  М.П. Мальська,  В.В. Худо. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

 16.