Шийно-нагрудні чоловічі та жіночі бісерні прикраси Північної Буковини

Випуск вісника: 
Сторінки: 
124-139
Анотація: 

У статті розглядаються бісерні шийно-нагрудні чоловічі та жіночі прикраси Північної Буковини, проаналізовано їхні художньо-стилістичні особливості, типологію, орнаментику оздоб. Нами поставлено такі завданнями: аналіз останніх досліджень і публікацій; стилістичний аналіз шийно-нагрудних бісерних прикрас Північної Буковини. У гірських районах Буковини орнамент ґерданів і силянок був однотипний, дещо дрібніший, виконаний в притаманній гуцулам жовтій, оранжевій, червоній кольоровій гамі. Нагрудні й нашийні бісерні прикраси передгір’я Північної Буковини були двох типів: геометричний та стилізований рослинний. Найбільш складні, багаті й вишукані були бісерні прикраси рівнинної частини Буковини. На відміну від гірських районів, у рівнинних – поєднання кольорів докладно підібране, з правильно розкладеними акцентами по всій композиції прикраси. Саме ці бісерні оздоби найбільш повно виявляють і презентують автентичність етнографічного реґіону Буковини. Визначено історичні передумови розвитку цього реґіону, його етнокультурні взаємопроникнення та нашарування, що зумовили оригінальність та, в окремих зразках, винятковість саме шийно-нагрудних прикрас буковинців. Серед згаданих виокремлюємо чоловічі ґердани, що були особливістю тільки цього реґіону, мали власну стилістику та використання.

УДК: 
745.55: 391.7 (477.8)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Будзан А. Художні вироби з бісеру. Народна творчість та етнографія. 1976. № 1. С. 80-85.
 2. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX – початку XX століть. Київ : Родовід, 2007. 232 с.
 3.  Декоративно-ужиткове мистецтво: словник. Т 1 / за заг. ред. Я.П. Запаска. Львів : Афіша, 2000. 363 с.
 4. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Т 1. Чернівці : Золоті литаври, 1999. 384 с.
 5. Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг. Чернівці-Саскатун : Friesen Printers; Altona; Manitoba, 1994. 262 с.
 6. Костишина М. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність. Чернівці : Рута, 1996. 192 с.
 7. Павлюк А. Прикраси з бісеру у фондах Чернівецького музею народної архітектури та побуту. Буковина – мій рідний край. Матеріали історико-краєзнавчої конференції молодих дослідників. Чернівці : Рута, 2000. С. 105-107.
 8. Сахро М. Прикраси з бісеру. Гуцульщина.  Київ : Наук. думка, 1987. С. 440-442.
 9. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ : Ант, 2009. 408 с.
 10. Стельмащук Г. Український стрій. Львів : Апріорі, 2011. 312 с.
 11. Стельмащук Г. Українські народні головні убори. Львів : Апріорі, 2013. 273 с.
 12. Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів / за заг. ред. В. Дубічинського. Харків : Школа, 2011. 1008 с.
 13. Федорчук О. Типологія українських народних прикрас із бісеру. Народознавчі зошити. 2003. № 5-6. С. 702-719.
 14. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. Львів : Свічадо, 2007. 120 с.
 15. Шухевич В. Гуцульщина : у 2-х ч. Репринтне видання. Верховина : Гуцульщина, 1997. 352 с.