Відображення ідей Реформації в сакральній архітектурі України

Download108.69 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
373-385
Анотація: 

У статті порушується питання розвитку протестантської архітектури в Україні. Визначено загальні принципи будівництва та функціонування храмів, що виходять з основних доктрин Реформації, зокрема розглянуто п’ять латинських тезисів, так званих «sola», і висвітлено їх відображення в практиці проектування та будування протестантських комплексів, які поєднують сакральну, навчальну, адміністративну, спортивну та інші функції. Доведено, що проектний досвід протестантських церков демонструє широкий діапазон нових архітектурно-планувальних рішень, спрямованих на вирішення задач багатофункціональності споруди. Визначено, що, незважаючи на розмаїття просторових, художньо-композиційних і стильових ознак, основна особливість протестантської гілки християнської релігії проявляється у простоті й мінімалізмі її архітектури, строгості форм зовнішнього вигляду та зручності внутрішніх приміщень.

УДК: 
726:27-523.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бондар І. О. Рецепція лютеранських ідейних засад у ґенезі архітектурних форм культових споруд: релігієзнавчо-культурологічний аспект. Філософія науки: традиції та інновації : наук. журн. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. № 2 (10). С. 131-140.

2. Голодецкий Л. А. Каким быть дому молитвы? Богомыслие : альманах. Одесса : ОБС, 1990. Вып. 1. С. 262-266.

3. Дем’янов В. О. Вплив ідеології протестантизму на розвиток архітектури новітніх протестантських храмів північно-західного реґіону України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2004. № 505 : Архітектура. С. 227-235. 

4. Дем’янов В. О. Світло в новітній протестантській архітектурі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2004. № 505 : Архітектура. С. 408-413.

5. Догматика URL : http://www.blagovestnik.org/books/00335.htm

6. Євангельські християни-баптисти України: історія і сучасність.  Релігійне товариство «Християнське життя». 2012.

7. Кокс, Харви.  Мирской град: Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте / пер. с англ. А. Боровой, К. Гуровской. Москва : Восточная литература РАН, 1995. 263 с.

8. Куропаткина О. Необычные церкви: добро пожаловать в ХХ век. URL: http://www.refnews.ru/read/article/1380056.

9. Куцевич В. Архітектура громадських будівель і споруд в Україні на початку XXI ст. Українська академія мистецтва. 2010. Вип. 17. С. 251-262.

10. Сухиянова А. Протестантская архитектура: красота в простоте. Путь : интернет-газета. 2008. 3 июня. URL: http://www.asd.in.ua/archives/775.

11. Угринович Д. М. Безрелигиозное християнство Д. Бонхеффера и его продолжателей. Вопросы философии. 1968. № 2. С. 94-102.URL: http://ecsocman.hse.ru/text/17298917/.

12. Фіміам : євангельська церква. URL: http://fimiam.lutsk.ua/life/building/building.php.