Композиційні передумови графічного втілення візуальних звернень

Download268.85 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
173-186
Анотація: 

Актуальність публікації пов’язана зі значним збільшенням обсягів візуальних повідомлень, що потребують точності кодування для якісного та швидкого декодування споживачами. Публікація є продовженням наукових розвідок щодо значення композиційної організації комунікативних елементів для проектування рекламно-графічної продукції. Мета – розглянути та довести залежність сприйняття змістового наповнення візуальних звернень від властивостей їхньої композиційної організації. Методологія дослідження - у дослідженні впроваджені метод теоретичного та структурно-семіотичного аналізу. Завдяки розділенню інформаційно-змістових елементів на рівні доведено вплив композиції на швидкість і точність декодування інформації; висвітлено залежність композиційної організації від різних способів кодування змісту, поширених у графічному дизайні. Наукова новизна полягає у виявленні значення різних типологічних ознак композиційної організації інформації, що сприятимуть раціоналізації роботи з композиційними угрупуваннями візуально-комунікативних елементів.  Висновки: інформаційні повідомлення укладені за допомогою різних способів кодування інформації сприймаються як різнорівневі композиційні угрупування, серед яких найбільш поширеними типами організації інформації є: ієрархічність; структурність; домінантність; ритмічність, окремим випадком якої можна вважати ансамблевість. 

УДК: 
766:659.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Bertin J. Semiology of graphics.  University of Wisconsin Press, 1983. 94 p.
  2. Ганоцька О. В. Діалектична єдність понять «форма» та «зміст» у графічному дизайні. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. №6  (Мистецтвознавство.  Архітектура).  С. 19 – 22. 
  3. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): навч. посібник. Київ : Каравела, 2004. 304 с.
  4. Симонов А. Б. Проектная идея и  ее визуальное воплощение в дизайне печатной рекламы:  дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.06. Москва, 2006. 226 с.
  5. Прищенко С. В. Геометричний стиль у рекламному дизайні. Візуальні мистецтва: наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2011. №2. С. 202-205 URL : file:///C:/Users/Anna/Downloads/NZTNPUm_2011_2_36%20(2).pdf