Шрифти Львівської братської друкарні 1591-1616 рр.

Download1.18 MB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
399-415
Анотація: 

Уперше проаналізований увесь шрифтовий асортимент Львівської братської друкарні періоду 1591-1616 рр. Аналіз проведений переважно на матеріалі збірки стародруків Національної бібліотеки ім. В. Вернадського. З’ясовано, що шрифтова практика друкарні чітко поділялася на дві частини: видання 1591-1593 рр. друкувалися острозькими курсивами та антиквою, книги 1609-1616 рр. – переважно крилоськими півуставами. 1609 р. з’являється новий шрифт, подібний до дрібного острозького курсиву, що був виготовлений, очевидно, на заміну острозькому. Цей шрифт, з комплектом виразних рядкових і вишуканих прописних, був уживаний, на відміну від острозьких і крилоських шрифтів, винятково у львівських виданнях, для яких і був створений. Висловлена гіпотеза, що автором пуансонів цього шрифту міг бути краківський гравер Конрад Форстер, а словолитником, який виготовляв відповідну кількість літер, – Матвій Кгисарчик.

УДК: 
003.349.2:[655.11(477.83-2)«1591/1616»]
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Дудник І. Шрифти острозької друкарні (1578‑1612) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв / за ред. В. Я. Даниленка. – Харків, 2016. – №. 4. – С. 29‑37.
 2. Запаско Я. Першодрукар Іван Федоров. – Львів : Каменяр, 1964. – 112 с.
 3. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в XVI – XVIII ст. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1971. – 312 с.
 4. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова. – Львів : Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1974. – 224 с.
 5. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 1 (1574‑1700). – Львів : Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1981. – 136 с.
 6. Зернова А. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. – М. : Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1947. – 105 с.
 7. Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів : Вища школа ; Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1975. – 149, [2] с.
 8. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.
 9. Киселев Н. Греческая печать на Украине в XVI веке. // Книга: исследования и материалы. Вып. 7. – М. : Книга, 1962. – С. 171-198.
 10. Клименко П. Графіка шрифту в Острозькій Біблії. – К. : Відбитка з «Трудів Українського Наукового Інституту Книгознавства»,  Т. І, 1925. – 23 с.
 11. Коляда Г. Книгоиздательство львовского братства в XVI веке // Ученые записки. Вып. 1. Филологическая серия. – Сталинабад : Государственный сталинабадский объединенный педагогический и учительский институт им. Т. Г. Шевченко, 1952. – С. 193-212.
 12. Немировский Е. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. – М. : Книга, 1974. – 224 с.
 13. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К. : Либідь, 1994. – 448 с.
 14. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI – перша половина XVII ст.) : зб. документів / [упоряд. : Я. Ісаєвич, О. Купчинський, О. Мацюк, Е. Ружицький]. – К. : Наук. думка, 1975. –  344 с.
 15. Пташицкий С. Иван Федоров. Издания Острожской Библии в связи c новыми данными о последних годах его жизни // Печатное Искусство. Июль-Август. – 1903. – С. 291-307
 16. Свенціцький І. Початки книгопечатання на землях України. – Жовква : В печатні монастиря чина св. Василія, 1924. – 240 с. : іл.
 17. Różycki E. Związki Lwowa z Krakowem w dziedzinie produkcji i rozpowszechniania książek od XV do XVII w. // Biuletyn biblioteki Jagiellońskiej. R. 37. Nr. 1/2. – Warszawa-Krakow : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1987. – S. 111-133
 18. Tomaszewski A. Giserzy czcionek w Polsce. – Warszawa : Ogme, 2009. – 144 s.