Феномен естетичного у традиційному мистецтві та дизайні Йорданії

Випуск вісника: 
Сторінки: 
159-172
Анотація: 

Стаття присвячена проблемі пошуку естетичних основ сучасного дизайну Йорданії. У дослідженні розглянуто поетапну зміну різних історико-культурних цивілізацій на території країни та їхній вплив на самобутність мистецтва Йорданії доісламського періоду. Виявлено проблематику мистецтва, закладену в період поширення ісламу, з’ясовано ключові чинники, що вплинули на формування ісламського мистецького стилю. Доведено, що історично складене тяжіння до індексального абстрактно-знакового вираження змісту в мистецтві є ключовим методом для сучасного графічного дизайну, а відкритість до діалогу з європейськими культурно-мистецькими та проектними традиціями формує образ сучасного йорданського дизайну.

УДК: 
74.01/.09 (569.5)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Абу-Хани А. Художественная организация интерьера народного жилища Иордании (национальные традиции): автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. искусствоведения по спец. 17.00.06 «декоративно-прикладное искусство» / А. Абу-Хані. – Москва, 1995. – 20 с.
 2. Аль-Найрат Х. Вплив народних традицій на формоутворення предметно-просторового середовища сучасного житла (на прикладі країн Аль-Шама): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства 05.01.03 «технічна естетика» / Х. Аль-Найрат. – Харків, 2005. – 20 с.
 3. Васеф Радван А. Розвиток формоутворення арабо-ісламського інтер’єру (на прикладі архітектури Йорданії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» / А. Васеф Радван. – Харків, 1999. – 20 с.
 4. Burckhardt T. Art of Islam / T. Burckhardt. – London, 1976. – 204 р.
 5. Grabar O. «Introduction» in Treasures of Islam. – London. – 1985. – P. 14-19.
 6. Галеркина О. Искусство стран арабского Востока / О. Галеркина // История искусства зарубежных стран. Т. 2. – М. : ИАХ СССР, 1963. – С. 78-92
 7. Al-Faruqi I. The Cultural Atlas of Islam / I. Al-Faruqi. – New York, 1986. – 750 р.
 8. Nasr S. Islamic Art and Spirituality / S. Nasr. – Ipswich-Albany, 1987. – 213 p.
 9. Веймарн Б. Искусство арабских стран и Ирана VII – XVII векав / Б. Веймарн. – М. : Искусство, 1974. – 350 с.
 10. Веймарн Б. Искусство арабских народов (средневековый период) / Б. Веймарн, Т. Каптерева, А. Подольский. – М. : Искусство, 1960. – 198 с.
 11. Пиотровский М. О мусульманском искусстве / М. Пиотровский. – СПб. : Славия, 2001. – 144 с.
 12. Стародуб Т. Исламский мир: Художественная культура VII – XVII вв.: архитектура, изображение, орнамент, каллиграфия / Т. Стародуб. – М. : Восточная литература, 2010. – 256 с.
 13. Кайтука Акби М. Орнамент в народном искусстве Иордании: автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. искусствоведения 17.00.06 «декоративно-прикладное искусство» / М. Кайтука Акби. – Москва, 1993. – 20 с.
 14. Кауч М. Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма / М.Кауч. – Минск : Белфакс. – 1998. – 127 с.
 15. Хусни Абу К. Основные тенденции развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства Иордании 1980-1990-х гг.: автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. искусствоведения 17.00.06 «декоративно-прикладное искусство» / Х. Абу Краем. – Москва, 1998. – 20 с.
 16. Book Design at the Hangar Exhibition 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ammandesignweek.com/media/news/book-design-at-the-hangar-xhib...
 17. Rabah S. Introduction to Islamic Art / Muslim heritage. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.muslimheritage.com/article/introduction-islamic-art