Скульптурна пластика малих форм виробництва Львівської кераміко-скульптурної фабрики 1970 – 1980-х рр.: іконографія, стильові та технологічні особливості

Випуск вісника: 
Сторінки: 
297-308
Анотація: 

У статті проаналізовано особливості іконографії, стилістики та технологічного виконання скульптурної пластики малих форм виробництва фахівців Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Особливої уваги надано передумовам функціонування вказаної групи виробів в тогочасних житлових і громадських інтер’єрах та екстер’єрах. Важливим аспектом дослідження є введення у науковий обіг документації виробництва ЛКСФ, завдяки якому можна встановити авторство окремих груп виробів, а також визначити тиражі типових форм. Здійснено комплексний аналіз передумов формування стилістики та іконографії скульптурної пластики малих форм виробництва ЛКСФ відповідно до панівних ідеологічних засад 1970 – 1980-х рр.

УДК: 
7.027.1/73.04(477.83)"1970-1980"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Голубець О. Львівська кераміка. Київ : Наук. думка, 1990. 120 с.
  2. Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. Т. 5 / голов. ред. Г. Скрипник, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 546 с.
  3. Єфімова А. Новітні мистецькі практики Publik art: до питання термінології. Народознавчі зошити. № 6 (102). 2011. С. 1019-1024.
  4. Мистецтво оновленого краю / Я. Запаско, В. Овсійчук, О. Чарновський, С. Степко. Київ : Мистецтво, 1979. 171 с. 
  5. Роготченко О. Образотворче мистецтво України 1940–1960-х рр.: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості : дис. … док. мистецтвозн. : 26.00.01 / Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ, 2016. 488 с.
  6. Хижинський В. Становлення львівської школи професійної кераміки (1940-1960 рр.). Вісник ХДАДМ. 2011. № 1. С. 134-136.