Cлово, образ, форма. Художньо-проектний інструментарій дитячої книжки-іграшки

Випуск вісника: 
Сторінки: 
187-200
Анотація: 

Стаття присвячена проблемі дитячої книжки-іграшки як синтезу літературно-методичної та художньо-проектної діяльності. У дослідженні розглянуто етапи формотворення книжки-іграшки; визначено конструктивні, композиційні та образні особливості такого типу видань; здійснено класифікацію книжки-іграшки з позицій матеріальної основи та технології виготовлення, а також розглянуто типові конструкції книжки, сформовані відповідно до конкретних утилітарних функцій. Визначено проектні завдання дизайну книжки-іграшки. Основними проблемами, що постають перед дизайнером при проектуванні ігрових видань, є єдність змісту та форми, виваженість дизайну, органічний зв'язок між стилістикою ілюстрацій та формальними ознаками додаткових конструктивних елементів. Саме цей синтез слова, образу та форми визначає художню цінність книги та суттєво впливає на дієвість її навчально-ігрової функції.

УДК: 
7.012:087.5
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Герчук Ю. Я. Художественные миры книги : [Теория, история, мастера книжного искусства] / Ю. Я. Герчук. – М. : Книга, 1989. – 240 с.
 2. Ганкина Э. Художник в современной детской книге. Очерки / Э. Ганкина. – М. : Сов. художник, 1977. – 216 с.
 3. Карайченцева С. Книговедение: литературно-художественная и детская книга / С. Карайченцева. – М. : Изд-во МГУП, 2004. – 423 с.
 4. Єфімова М. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні принципи і засоби : автореф. дис. канд. мист.: 17.00.07 / М. Єфімова. – Харків, 2015. – 20 с.
 5. Ляхов В. Искусство книги: Избранные историко-теоретические и критические работы / В.Н. Ляхов. – М. : Сов. художник, 1978.
 6. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки / Е. І. Огар. – Львів : АзАрт, 2002. – 160 с.
 7. Валуєнко Б. В. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – К. : Мистецтво, 1976. – 212 с.
 8. Арзамасцева И. Н. Детская литература: учебник / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. – М. : Академия; Высшая школа, 2000. – 472 с.
 9. Лисенко А. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань / А. Лисенко // Український інформаційний простір. – 2011. – № 20. – С. 241–246.

 10.  Городенко Л. М. Інтерактивна книга / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. – 2010. – № 12. – С. 16–19.

 11.  Водчиц С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций : учеб. пособие для вузов / С. Водчиц. – М. : Техносфера, 2005. – 416 с.

 12.  Мильчин А. Е. Издательский словарь-справочник / А. Е. Мильчин. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Олма-пресс, 2003. – 558 с.

 13.   Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. канд. мист.: 26.00.01 / К. Касьяненко. – Київ, 2016. – 20 с.

 14.   Попова Д. Детская книжка-игрушка как развивающая дизайн-форма : автореф. дис. канд. искусствоведения : 17.00.06 / Д. Попова. – Москва, 2013. – 20 с.

 15.   Фаворський В. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. – М. : Книга, 1986. – 240 с. : ил.

 16.   Мельник О. Дизайн дитячої книжки-іграшки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу спеціальності «Дизайн» / О. Мельник. – Львів : Вид. НУ «Львівська політехніка», 2014. – 28 с.