Типові проекти середніх вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості

Download146.53 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
201-219
Анотація: 

Стаття має на меті на багатому фактологічному матеріалі проаналізувати типові проекти середніх вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. На прикладі конкретних пам’яток запропоновано типологію архітектурної композиції середніх вокзалів. У статті розглядається історичний контекст вокзального будівництва, аналізуються просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості архітектури середніх вокзалів.

У роботі виявлено спільні тенденції у розвитку архітектури вокзалів цього періоду на всій території України. За типологічними, стилістичними й архітектурно-розпланувальними ознаками вперше класифіковано об’єкти вокзальної архітектури, встановлено імена окремих архітекторів, інженерів, складено перелік пам’яток, досліджено й структуровано 104 будівлі середніх вокзалів, побудованих за типовим проектом.

Використання широкого спектру архітектурних форм узгоджувалося з мистецькими напрямами еклектики, а також стилями модерн та ар деко, характерними для художньої культури другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.

УДК: 
7. 035.9/036+735.31
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Мошенский С. Финансовые центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной епохи / С. Мошенский. – Лондон : Xlibris, 2014. – 503 с.
 2. Бірюльов Ю. Захаревичі: Творці столичного Львова / Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2010. – 336 с.
 3. Andrasche W. Die Reihe auf Schienen unterwegs / P. G. Liebhart, W. Andrasche, G. Baumrucker.Erfurt : Sutton; 2010. – 95 s.
 4. Перша колія: до 150-річчя Львівської залізниці / Ю. Томін, Ю. Романишин, Р. Коритко, І. Паращак. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 496 с.
 5. Zsuzsa F. A magyarországi közlekedés krónikája / F. Zsuzsa. – Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 2001. – 348 s.
 6. Шевченко А. Розбудова залізничного транспорту в Південній Україні та його роль в поширенні зернового експорту в ІІ половині ХІХ ст. / А. Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – Вип. 11. – К., 2006. – С. 179-186.
 7. Богатчук С. Залізничний транспорт України у другій половині XIX – на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / С. Богатчук. – К., 2000. – 14 с.
 8. Кульчицький С. Залізничне будівництво в Україні ХІХ – початку ХХ століть [Електронний ресурс] / С. Кульчицький // Енциклопедія історії України : Т. 3: Е-Й / [Редкол. : В. Смолій (голова) [та ін.] НАН України. Інститут історії України]. – К. : Наук. думка, 2005. – 672 с. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Z.aliznychne_budivnuctvo_v_Ukr. – Назва з екрана.
 9. Кривопішин О. Поєднання верст та миль : шлях від Одесько-Балтської до Південно-Західних залізниць через Російське товариство пароплавства і торгівлі (РОПіТ) / О. Кривопішин // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. – Вип. 3-4. – Чернігів, 2012. – С. 111-122.
 10. Михайленко Г. О.І. Неровецький – видатний український вчений та інженер-будівельник / Г. Михайленко // Восьмі наукові читання присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). 14 жовтня 2012 р. : Матеріали доповідей. – К., 2012. – С. 34-38.
 11. Зборовський А. Історія рідного краю. Приірпіння / А. Зборовський. – К. : Юніверс, 1998. – 152 с.
 12. Ейтутіс Г. Великий початок // Магістраль: всеукраїнська транспортна газета. – 1 грудня 2010. – К., 2010. – С. 11.
 13. Донік О. З історії індустріального освоєння Донбасу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – 60 с.
 14. Лубченков Ю. Исторические предпосылки формирования Донецка // Досвід та перспективи розвитку міст України: збірн. наук. праць. – Вип. 10: Історичні аспекти архітектурної теорії та практики. – К., 2006. – С. 194-208.