Темпоральність у структурі модних трендів: сутність, динаміка, прогнозування

Випуск вісника: 
Сторінки: 
229-244
Анотація: 

Розкрито значення темпоральності в образній і формотворчо-конструктивній структурі модних трендів, їхніх динаміці та прогнозуванні. Доведено значущість ретротрендів, асоційованих з традицією, та футуротрендів, пов’язаних з новацією, як інтеграційних і диференційних чинників функціонування складноорганізованих систем. Охарактеризовано основні види ретротрендів (історизм, «історичне етно», екологічну модифікацію етнонапряму, вінтаж) та реалізацію їхніх принципів у творчості провідних дизайнерів. Проаналізовано динаміку футуронапряму, який є простором експерименту, пошуку нових конструкцій, пластики, форм. Підкреслено, що у прогнозуванні ретро- і футуротрендів доцільно враховувати їхню зумовленість «запитами» соціокультурної системи та системи моди на активізацію інтеграційних чи диференційних системотворчих механізмів

УДК: 
391: 687.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Білей-Рубан Н. В., Сєдоухова Є. В., Галущак Е. І. Прогнозування моди та особливості формування дизайн-прогнозу на основі циклічного підходу. Легка промисловість. 2016. № 4. C. 27-30.

2. А. с. 37053 про реєстрацію авторського права на науковий твір «Навчальна дисципліна для вищих навчальних закладів «Методологія прогнозування моди» (зміст, концепція, структура, навчальна програма) / Л. М. Білякович. № 37053 ; заявл. 22.09.2010 ; дата реєстрації 22.02.2011 ; Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності.

3. А. с. 37054 про реєстрацію авторського права на науковий твір «Навчальна дисципліна для вищих навчальних закладів «Прогнозування моди» (зміст, концепція, структура, навчальна програма) / Л. М. Білякович. № 37054 ; заявл. 22.09.2010 ; дата реєстрації 22.02.2011 ; Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності.

4. А. с. 55862 про реєстрацію авторського права на науковий твір з питань мистецтва «Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем «Ренесансу : багатомірний кластерний аналіз» / Л. М. Білякович, О. М. Воронцова. № 55862 ; № 56199 ; заявл. 02.06.2014 ; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34.

5. Воронцова О. М. Італійський світський костюм XV – XVI ст. та його вплив на дизайн сучасного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.07. Київ : Нац. ун-т культури і мистецтв. 2014. 22 с.

6. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теорія моды и модного поведения. Москва : КДУ, 2010. 228 с.

7. Демшина А. Ю. Динамика этнического направления в дизайне в ситуации глобализации культуры (на примере современной моды). Известия Уральского гос. университета. Сер. 1. Проблемы образования науки и культуры. 2010. № 5 (84) С. 71-78.

8. Івасенко М. В., Александров М. Є., Оренчина Я. В. Прогнозування трендових кольорів текстильних матеріалів методом екстраполяції. Технології та дизайн : електронне наук. фах. вид. Київ : КНУТД. 2015. № 3. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/897/1/td_2015_N3_14.pdf

9. Козлова Е. Э. Винтаж как один из векторов развития идей и стилей в искусстве и практике моды ХХ в. : дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.04 /  Санкт-Петербургский государственный университет культурі и искусств. Санкт-Петербург, 2010. 210 с.

10. Костельна М. В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини XX – початку XXI ст. : етнічний напрям : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Київський національний університет культури і мистецтв. К., 2016. 212 с.

11. Мироненко В. Н., Кодацкая В. О. Футуризм в дизайне одежды. Вісник ХДАДМ. 2011. № 1. С. 28–31.

12. Тканко О. Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції, школи, національна специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Львівська національна академія мистецтв. Львів. 2009. 19 с.

13. Шандренко О. М. Етномистецькі ренесанси моди ХХ ст. Культура і сучасність. 2009. № 1. С. 123-128.

14. Шапаренко Е. Н. Прогонозирование тенденций в контексте дизайна. Вісник ХДАДМ. 2011. № 6. С. 61–63; Шапаренко Е. Н. «Тренд» как новое явление в проектной культуре конца ХХ – начала ХХI века. Вісник ХДАДМ. 2006. № 9. С. 109-117.