Настінний живопис ХVIII – ХІХ ст. Вознесенського храму Домініканського монастиря у Підкамені

Випуск вісника: 
Сторінки: 
283-294
Анотація: 

Висвітлено проблему дослідження і збереження настінного живопису Вознесенського храму Домініканського монастиря у Підкамені Львівської області. Розглянуто малярське оздоблення храму в контексті історичного становлення з його філософськими та естетичними аспектами. Проаналізовано стилістику, іконографію та ідейний зміст розписів храму у вимірі католицького віровчення та діяльності окремих малярів-монументалістів

УДК: 
75.052:271.4(477.83-22)-523.4]”17/18”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Baracz Sadok. Dzieje klasztoru ww.oo. Dominikanow w Podkamieniu. Tarnopol : drukiem Jozefa Pawlowskiego, 1870. S. 348.

2. Grocholski Ludgard. Zniszczenie klasztoru i kosciola oo. Dominikanow w Podkamieniu. Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytkom sztuki i kultury / red. L.Grocholski i M.Treter. Kijow : 1917, MCMXVII. S. 53-58.

3. Odbudowa klasztoru w Podkamieniu. Odezwy i konkursy [Текст]. Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytkom sztuki i kultury / red. L.Grocholski i M.Treter. Kijow : 1917. MCMXVII. S. 101-102.

4. Ewa Herniczek. «Miała pogrzeb dosyć wspaniały Marya...». Przedstawienia Najświętszej Panny Marii na katafalku w Leżajsku i Podkamieniu. Podkamień koło Brodów. Artykuły. URL:  http://www.podkamien.pl/articles.php?article_id=398. – (дата звернення: 28.05.2018).

5. Чобіт Д. Знамениті пам’ятки Підкаменя / ред. О. Чечель. Броди-Просвіта, 2008. 56 с., іл.

6. А.Корчак. Оборонний Домініканський кляштор у Підкамені. Окремі доповнення до історії фундації та будівництва монастиря у ХVII-XVIII ст. [Текст] «Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я» : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол.: В. С. Травінський (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. С. 158-165.

7. Урсу Н. О. Роль митців – творців сакрального простору домініканських храмів ХVІ-ХІХ століть на землях Галичини. Вісник ХДАДМ. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2007_2_16.pdf. – (дата звернення: 28.05.2018).

8. Бойко О. Особливості сакрального простору монастиря оо. Домініканів у Підкамені. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2015. № 816. C. 186-195.

9. Фесенко Д. В. Монументальне малярство ХVІII ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких звязків: іконографія та стилістика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : 17.00.05. Київ, 2009. 20 с.

10. Лисун Я. Збереження пам’яток монументального живопису Галичини ХVІII – початку ХХ ст.: Домініканський костел у Підкамені. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. Вип. 26. С. 188-197.

11. Підкамінь. Монастир Походження Хреста Господнього. Ukraine part 1 / Podolia Galichina Volhynia. URL: https://templesua.jimdo.com/монастирі/підкамінь. (дата звернення: 9.06.2018).

12. Мулик А. Є. Стінопис «Відвідини Єлизавети Марією у супроводі Захарії та Йосифа» Станіслава Строїнського у вівтарній частині Вознесенського храму Домініканського монастиря у Підкамені: дослідження та консервація. Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ ... / редкол.: В. Г. Чернець (голова) та ін. К. : НАКККіМ, 2016. С. 210-212.