Український живопис доби модернізму: національне та інтернаціональне в абстракціонізмі та конструктивізмі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
21-33
Анотація: 

У статті проаналізовано чільні чинники у формуванні абстракціонізму та конструктивізму в контексті українського мистецтва модернізму. Автор простежує шлях еволюції пластичної форми та живописної площини в абстрактних і конструктивістських творах. Висвітлено наявність національних рис та інтернаціонального забарвлення в малярських, сценографічних, дизайнерських роботах провідних представників цих модерністичних течій

УДК: 
75.038.2+75.038.11](477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Малевич: Художник и теоретик / авт. статей Е. И. Петрова и др. М. : Сов. художник, 1990. 240 с.
  2. Маркаде Ж.-К. Малевич. К. : Родовід, 2013. 304 с. : іл.
  3. Горбачов Д. Казимир Малевич і Україна. Український модернізм, 1910-1930 = Ukrainian modernism, 1910-1930 : [альбом] / Нац. худож. музей України ; авт. ст. : А. Мельник та ін. ; ред. О. Климчук. Хмельницький : Галерея, 2006. С. 63–68.
  4. Горбачов Д. «Він та я були українці». Малевич та Україна : антологія. упоряд. С. Папета, О. Папета. К. : Сім студія, 2006. 456 с. : іл.
  5. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства : в 2 т. / отв. ред. Н. Б. Автономова. М. : Гилея, 2001. Т. 1. 1901-1914. 294 с.
  6. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. СПб. : Азбука-классика, 2005. 477 с.
  7. Лобановський Б. Б., П. І. Говдя. Українське мистецтво другої половини ХІХ ― початку ХХ ст. / Б. Б. Лобановський, К. : Мистецтво, 1989. 206 с., іл. (Нариси з історії українського мистецтва).
  8. Прокопчук І. Мистецтво Василя Єрмілова у контексті «Радянського культурного експерименту». Вісник ЛНАМ. Львів, 2013. Вип. 23. С. 344–355.
  9. Українське мистецтво : у 3 ч. / упор. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Львів : Світ, 2005. Ч. 3. 268 с.

10. Вадим Меллер. Театрально-декораційне мистецтво. Живопис. Графіка.: каталог виставки творів / Спілка художників України, Київ. орг. Спілки художників України ; авт. вступ. ст. і упоряд. З. В. Кучеренко. К. : [б. в.], 1984. 56 с.