Вхідні простори житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : сучасний стан і проблема збереженості

Випуск вісника: 
Сторінки: 
104-116
Анотація: 

У статті виявлені основні принципи художнього оздоблення вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Доведено, що сприйняття інтер’єрів залежить від грамотного вибору та використання оздоблювальних матеріалів, синтезу мистецтв і чіткій системі співпідпорядкованості, пропорційності того що, де і як розташовується у вхідному просторі. Наголошено на проблемі втрати антентичних елементів у житлових спорудах і необхідності збереження архітектури вхідних просторів у сучасних умовах

УДК: 
72.04 : 728.2.052.4 (477.83 /.86)“18/19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії : монографія. Львів : Центр Європи, 2005. 184 с.
 2. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства : у 8 т. СПб. : ЛИТА, 2001. Т. 3. 848 с.
 3. Земпер Г. Практическая эстетика : монография. Москва : Искусство, 1970. 320 с.
 4. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О. М. Годованюк та ін. / за ред. В. І. Тимофієнка. Київ : Техніка, 2003. 472 с.
 5. Король В. П. Архітектурне проектування житла : навч. посібн. Київ : ФЕНІКС, 2006. 208 с.
 6. Мардер А. П. Эстетика архитектуры : теоретические проблемы архитектурного творчества. Москва : Стройиздат, 1988. 216 с.
 7. Поліщук Л. Сецесія в архітектурі Станіславова кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 18.00.01. Київ, 2003. 21 с.
 8.  Лисенко О. Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст. у м. Львові як вираження соціальної ідеології. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Сер. Архітектура. 2004. Вип. 505. С. 192-196.
 9. Студницька М. Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наукових праць. [Київ] : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. C. 158-177.
 10.  Швидковский О. Искусство взаимодействия. Синтез искусств и
 11. архитектура общественных зданий : сб. статей / [авт.-сост. И. Н. Войейкова]. Москва : Сов. художник, 1974. С. 7-32.