Зображення святих воїнів у храмах Київської Русі: іконографія та символіка образу

Випуск вісника: 
Сторінки: 
356-372
Анотація: 

У статті на прикладі пам’яток фрескового малярства давньоруських храмів (Кирилівської церкви та Софії Київської) розглядаються іконографія та символіка образу святих воїнів Димитрія Солунського, Євстахія Плакиди, Архангела Михаїла, Теодора Тирона, Теодора Стратилата, Бориса та Гліба, св. Георгія. Розкрито історико-культурні передумови виникнення культу святих воїнів на теренах України ХІ – ХІІІ ст. Прослідковано важливість значення постатей святих воїнів у давньоруській культурі. Звернено увагу на втілення образу воїна як патрона давньоруських князів, мученика, який відстоював християнську релігію та охоронця. На основі конкретних фресок аналізується вирішення образу в просторовому відношенні храму, зовнішня індивідуальність, атрибутика, вбрання та символіка кольору. Охарактеризовано морально-етичні якості святих воїнів, у яких втілюються такі риси як героїзм, мужність, стійкість, готовність до захисту

УДК: 
73/76.046.3(477)"10/12":[27-36:355.1-051]
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бычков В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. Москва : Искусство, 1977. 199 c.
 2. Бычков В. Эстетическое значение цвета в восточнохристианском искусстве. Вопросы истории и теории эстетики. Москва : МГУ, 1975. С. 129–145.
 3. Бычков В. Феномен иконы : История. Богословие. Эстетика. Искусство. Москва : Ладомир, 2009. 633 c.
 4. Івакін Г. Мистецтво Київської Русі. Київ : Мистецтво, 2016. 304 с.
 5. Колпакова Н. Святий Георгій в Галицькому іконописі XIV – XVІ ст.: іконографія та еволюція образу: дис. … кандидата мистецтвознавства : 17.00.05. Львів, 2015. 170 с.
 6. Лазарев В. Новый памятник станковой живописи ХІІ в. и образ Георгия в византийской и древнерусской іконописи. Русская средневековая живопись: статьи и исследования. Москва : Наука, 1970. С. 55–102.
 7. Лазарев В. Фрески Софии Киевской. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. Москва : Наука, 1978. С. 65–115.
 8. Луцик І. Житія святих. Львів : Свічадо, 2011. 800 с.
 9. Літопис руський / пер. з давньорус. Л. Махновця ; відп. ред. О. Мишанич. Київ : Дніпро, 1989. 591 с.
 10. Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. І. Марголіна, В. Ульяновський. Київ : Либідь, 2005. 352 с.
 11. Національний заповідник «Софія Київська» / Н. Куковальська, Н. Нікітенко, І. Марголіна та ін. Київ : Балтія-Друк, 2009. 224 с.
 12. Нікітенко Н. Свята Софія Київська: історія в мистецтві. Київ :, 2003. 334 с.
 13. Никитенко Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Київ : Издательский дом «Слово», 2004.  424 с.
 14. Стрижев А. Православная икона. Канон и стиль. К Богословскому рассмотрению образа / П. Флоренский, В. Васнецов, Е. Трубецкой, А. Стрижев. Москва : Паломник, 1998. 494 с.
 15. Фукара К. Образы святых воинов в монументальной живописи Кипра XI – XVI вв. : дисс. ... канд.. искусствоведения : 17.00.04. Москва, 2010. 278 с.
 16. Чобітько О. Дослідження церкви Спаса на Берестові в Києво-Печерській лаврі. Архітектурний вісник КНУБА. К., 2017. Вип. 11-12. С. 464–477.
 17. Walter Ch. The warrior saints in Byzantine art and tradition. England : Ashgate, 2003. 317 p.
 18. White M. Military Saints in Byzantium and Rus, 900–1200. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 255 p.