Репрезентація творчості Еммануїла Миська на сторінках мистецьких часописів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
38-45
Анотація: 

Здійснено аналіз мистецьких часописів та інших періодичних видань з мистецтва в контексті репрезентації творчості знаного скульптора Еммануїла Миська, який посідає особливе місце в образотворчому мистецтві України. Подано короткий огляд публікацій у періодичних виданнях, котрі ґрунтовно знайомлять читача зі становленням та еволюцією творчого шляху Еммануїла Миська. Увагу зосереджено на цілісному аналізі статей мис-
тецтвознавців, що описують творчість мистця, а також публікацій, що містять лише окремі згадки про нього. 
Для дослідження обрано низку відомих вітчизняних журналів з мистецтва, газет, вісників тощо, що висвітлювали культурно-мистецькі події, а саме – журнал Національної спілки художників України «Образотворче мистецтво», журнал «Мистецтво», газета «Вільна Україна», «Вісник Львівської національної академії мистецтв», «Народознавчі зошити», «Мистецькі обрії» та інші. Окреслено низку тенденцій щодо викладу матеріалу про Е. Миська, через які можна стверджувати, що кожен з авторів спробував максимально висвітлити засадничі аспекти діяльності Е. Миська у царині монументально-декоративної скульптури та підкреслити його внесок у розвиток українського мистецтва. З’ясовано, що талант, педагогічна та громадська діяльність, людські якості мистця та його вплив на культуру і мистецтво не залишилися без уваги вітчизняних науковців, мистецтвознавців, дослідників, які у своїх працях, опублікованих на сторінках мистецьких часописів та інших періодичних видань, описують різні аспекти життя і творчості видатного українського скульптора, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча. Виявлено потребу у створенні структурованого бібліографічного покажчика, який міститиме повний перелік статей, присвячених Е. Миськові, опублікованих від 1996 р., оскільки до зазначеного року видано «Бібліографічний покажчик», а основні положення та висновки статті можуть використовуватися при формуванні відповідних розділів нового «Бібліографічного покажчика», котрий стане своєрідною базою для молодих дослідників, що вивчатимуть творчість Е. Миська

УДК: 
7.071.1./007:304
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бадяк В. Еммануїл Мисько: найкраща робота попереду. Вісник Львівської академії мистецтв. Вип. 10. Львів : ЛАМ, 1999. С. 5–21. 
2. Бокотей А. Е. Мисько – значима постать українського відродження 1990-их рр. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 8. 
3. Вісник Закарпатської академії мистецтв / гол. ред. Небесник І. І. 2018. Вип. 11. С. 6–22. 
4. Голубець О. Майстер портретного жанру. Вісник Львівської академії мистецтв. 1999. Вип. 10. С. 26–30. 
5. Еммануїл Мисько: Бібліограф. покажчик / відп. ред. С. О. Черепанова ; уклад. Н. В. Міц ; М-во освіти України, Львівська академія мистецтв. Львів : Каменяр, 1996. 60 с. 
6. Крвавич Д. Еммануїл Петрович Мисько – митець, соратник, видна постать сучасності. Вісник Львівської академії мистецтв. 2001. Вип. 12. С. 283–295. 
7. Мисько Я. Меморіальна скульптура Еммануїла Миська: специфіка художньо-образних вирішень. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2012. Вип. 23. С. 368–375. 
8. Мисько Я.  Образно-пластична візуалізація національної традиції у творчості Еммануїла Миська на прикладі серій скульптурних портретів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. 2014. Вип. 15(2). С. 347–348. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nznuoakl_2014_15(2)__50. (дата звернення: 15.04.2019).
9. Мисько Я. Ю. Портрети представників української інтелігенції у творчості Еммануїла Миська 1998–1999 рр.: образно-пластичні особливості. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 6. С. 86–90. 
10. Мисько Я. Ю. Скульптурні портрети українських письменників у творчості Еммануїла Миська: образність та пластичні особливості. Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1177-1180. 
11. Небесник І. Слово про Еммануїла Миська. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 6.
12. Одрехівський В. Особливості пластики Еммануїла Миська. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 9–11. 
13.Островський Г. Еммануїл Мисько. Образотворче мистецтво. Київ : Нац. спілка художників України, 1973. № 3. С. 22–25. 
14. Островський Г. Своєрідність творчого пошуку. Образотворче мистецтво. Київ : Нац. спілка художників України, 1985. № 2. С. 17–19. 
15. Рубан В. Здатність розкрити душу людини. Образотворче мистецтво. Київ : Нац. спілка художників України, 1999. № 1–2. С. 6–7. 
16. Україна – як свобода волі для мистця. Образотворче мистецтво. Київ : Нац. спілка художників України, 1999. № 1–2. С. 3–5. 
17. Чебикін А. Вплив академіка Еммануїла Миська на розвиток освіти мистецьких навчальних закладів. Вісник Львівської академії мистецтв. 2001. Вип. 12. С. 296–301. 
18. Чебикін  . Незгасне світло долі. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 7. 
19. Шмагало Р. Творчо-педагогічний феномен Еммануїла Миська. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 11–14. 
20. Яців Р. Скульптор Еммануїл Мисько: світло долі. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. Вип. 11. С. 9.