Українське промислове килимарство 1940–1980-х рр. у системі «народних художніх промислів»: між народним мистецтвом, художньою якістю та економічною доцільністю

Випуск вісника: 
Сторінки: 
12-16
Анотація: 

Розглянуто особливості функціонування, програму розвитку промислового килимарства у підрадянській Україні. Проаналізовано у цьому контексті значення системи народних художніх промислів як специфічної форми радянської художньої промисловості та її вплив на характер українського килимарства масового зразка: стилістику, художню якість продукції, економіку виробництва. Висвітлено методологічні підходи до народних художніх промислів у радянській системі координат і наголошено на доцільності їх перегляду з позицій сучасності.

УДК: 
745.52:677.074.54/58(477)”1940/1980”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Народні художні промисли УРСР : довідник / відп. ред. Р. В. Захарчук-Чугай. Київ : Наукова думка, 1986. 143 с. 
2.    Левин Л., Леошкевич И., Саруханов С. Художественные ковры СССР. Москва : Экономика, 1975. 95 с. 
3.    Некрасова М. Место народного искусства в современной культуре как духовного феномена. Народное искусство России в современной культуре: ХХ – ХХІ век. Москва : Коллекция М, 2003. С. 44–77. 
4.    Станкевич М. Автентичність мистецтва: До пос­тановки питання. Автентичність мистецтва: Виб­рані праці. Львів, 2004. С. 171–180. 
5.    Жук А. Український радянський килим. Київ : Наукова думка, 1973. 168 с. 
6.    Запаско Я. Українське народне килимарство. Київ : Мистецтво, 1973. 112 с. 
7.    Сибіберт І. Сучасний решетилівський килим. Народна творчість та етнографія. 1960. №1. С. 66–69. 
8.    Горелов В. 50-летний юбилей института. Народные художественные промыслы: Теория и практика. Москва, 1982. С. 5–14. 
9.    Народные художественные промыслы РСФСР. Учеб. пособие для худож. уч-щ / под. ред. В. Г. Смолицкого. Москва : Высшая школа, 1982. 216 с. 
10.    Ковригина В. Деятельность института в области экономики народных художественных промыслов. Народные художественные промыслы: Теория и практика. Москва, 1982. С. 58–68. 
11.    Титаренко В. Килими Поділля. Подільський килим. Київ : Родовід, 2018. С. 11–43