Рефлексії мистецтвознавців на прикладі проєкту онлайн-архіву виставок Галереї ЛНАМ

Випуск вісника: 
Сторінки: 
26-33
Анотація: 

На прикладі конкретного проєкту онлайн-архіву виставок галереї ЛНАМ у статті досліджено проблематику сучасної арт-критики в умовах діджиталізації  мистецького процесу.

Об’єктом дослідження є галерея ЛНАМ та її репрезентація в онлайн середовищі. Також проаналізовано веб-сторінки закладів вищої освіти України, виявлено особливості функціонування виставкового простору та специфіку відображення результатів його діяльності в режимі онлайн.

Наукова новизна. У статті подано аналіз присутності у віртуальному середовищі мистецьких інституцій, проаналізовано формати онлайн-архівів, наголошено на проблемах, пов’язаних зі сприйняття мистецького контенту онлайн. Подано аналіз специфіки відображення контенту мистецького спрямування на веб-сторінках закладів вищої освіти, проаналізовано основні форми репрезентації такого контенту. Наголошено на проблематиці вивчення особливостей художньої комунікації в мережі Інтернет, зокрема в контексті сприйняття контенту, форм та способів подачі, що в сучасних реаліях залишається маловивченим в українському дискурсі.

Створення у 2015 році виставкового простору у Львівській національній академії мистецтв, який став осередком для демонстрації мистецьких пошуків та експериментів молоді позитивно сприяло не лише якості навчального процесу, але й стимулювало студентів до позанавчальних творчих пошуків. У статті подано аналіз проєктів, що відбулись на базі виставкового простору галереї ЛНАМ протягом 5 років його динамічної діяльності (2015-2019 рр.). Закцентовано увагу на основних функціях виставкового простору в межах закладу вищої освіти, серед яких: демонстрація творчих дебютів здобувачів, промоція досягнень у міському середовищі, верифікація унікальності мистецького висловлювання, ретрансляція актуальних тем та фіксація визнання фаховості здобутків молодих митців. Наголошено на важливості мистецтвознавчої оцінки проєктів, що реалізуються, як важливої складової реалізації вказаних функцій.

Результати. Запропоновано формат створення онлайн архіву виставкових проєктів простору, що має на меті здійснити промоцію професійного мистецтва молодої генерації львівської школи на всеукраїнському рівні, сприяти розширенню аудиторії споживачів культурного продукту простору. Визначено структуру (основні та допоміжні елементи контенту) відображення інформації на сайті та проаналізовано основні форми та методи популяризації запропонованого проєкту серед широких кіл аудиторій.

УДК: 
004.7:7.06.071.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бариш-Тищенко І. А., Кушнарьова М. Б., Грищенко О. А., Гончаренко Н. К., Вдовенко О. В., Дем’ян В. В Аналіз стану і тенденцій розвитку образотворчого (візуального) мистецтва, фотомистецтва та галерейної справи в Україні / М.Б. Кушнарьова, О.А. Гриценко, Н.К. Гончаренко, О.В. Вдовенко, І.А. Бариш-Тищенко, В.В. Дем’ян. Українські культурні дослідження.  2012. URL: http://culturalstudies.in.ua/2012-10.php (дата звернення 25.04.2019)
 2. Вишеславський Г. Нові ініціативи у художньому житті Львова наприкінці ХХ століттяFine Art. 2008. №2. С. 42-45.
 3. Домащук Х. Арт-галерея як предмет суспільно-гуманітарного знання. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2017. Вип. № 32. С. 121-129.
 4. Значення естетичних знань для мистецької освіти в Україні. Освіта.UA: веб-сайт. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11247/ (дата звернення: 20.03.2019)
 5. Лазарєва Л. Моделі художньої комунікації у сучасному інформаційному просторі. /Вісник ХДАДМ/№1, 2011: Веб-сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_2/29.pdf (дата звернення 4.06.2019).
 6. Мистецький ужинок: інформаційний щорічник Львівської національної академії мистецтв. Гол. редактор: А.Бокотей, відп. секретар: Р.Яців. № 1. 2009
 7. Михальчук В. Інтерактивні форми діяльності художньої галереї в Україні в контексті contemporary art / В. В. Михальчук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2014. - Вип. 33. - С. 272-282: Веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2014_33_35 (дата звернення 28.07.2019)
 8. Новачинський Ю. Спеціалізовані онлайн-платформи в контексті розвитку мистецького процесу в цифрову добу.  Художня культура. Актуальні проблеми: веб-сайт. URL: http://hudkult.mari.kiev.ua/article/view/186124/187082 (дата звернення: 18.12.19).
 9. Сліпіч Ю. Форми міжнародної співпраці мистецьких навчальних закладів / Ю. В. Сліпіч // Педагогічний альманах. - 2016. - Вип. 32. - С. 143-149: веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2016_32_25 (дата звернення: 10.11.2019)
 10. Художня критика і українські арт-критики. KyivGallery: веб-сайт. URL: https://kyiv.gallery/statii/hudozhnia-krytyka-i-ukrainski-art-krytyky (дата звернення 30.11.2019)
 11. Шелестова А. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контету / А. М. Шелестова // Науково-технічна інформація. 2015. -№4.-С.43-49: Веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_4_10 (дата звернення: 10.04.19).
 12. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ-середини ХХ ст.:структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 528 с.,іл.