Двобічна ікона Успіння св. Миколая/Воскресіння Христове середини XIX ст. з Поточан роботи маляра іконостасу с. Підгір’я: атрибуція твору, іконографічні та художні особливості сюжету «Успіння св. Миколая»

Випуск вісника: 
Сторінки: 
47-56
Анотація: 

Одним із найбільш шанованих святих українського народу є Миколай Чудотворець. Однак,  сюжет його Успіння, що входить до числа житійних сцен святого не достатньо досліджений в українському сакральному мистецтві. В агіографічних та сакральних творах ця подія сприймається по особливому містично – не як смерть, а як перехід від земного до небесного життя.

У пропонованій статті ставимо за мету розглянути сюжет Успіння св. Миколая в іконописі Східного Опілля на предмет особливості іконографії та образно-мистецьких якостей.

В науковий обіг вводиться ново виявлена двобічна ікона Успіння св. Миколая/ Воскресіння Христове середини ХІХ ст. з Поточан, що розширює коло житійних сюжетів святого,  які не були популярними в українському іконописі ані в іконах св. Миколай з житієм, ні як сюжетна ікона.

Розглянута пам’ятка є швидше поодиноким прикладом такої композиції в іконописі Східного Опілля. Композиція представляє розширений, у порівнянні з клеймами, варіант іконографії: окрім зображення тіла святителя на ложі, групи духовенства (єпископів та дияконів), мирян також зображене монашество. Також майстер додає символи: монограму Христа, запалені свічки. У створенні композицій простежуємо особливості авторської манери: розставлення великих кольорових плям блакитного та червоного кольорів та маленьких акцентів жовтого, досить великі по масштабу щодо розміру ікони постаті, пропорційні, але дещо приземкуваті, специфічне трактування ликів. Майстру ікони притаманний не стільки психологізм та індивідуалізація кожного образу, а більш узагальнене трактування постатей. За авторським почерком цю пам’ятку слід приписувати майстрові який відомий за іконами з іконостаса 1853 р., ц. Преображення Господнього с. Підгір’я та час створення - середина ХІХ ст.

Отримані результати є важливими для розширення кола дослідження іконографічних сюжетів з житія святителя Миколая в українському сакральному малярстві. Перспективи подальших досліджень можна окреслити продовженням аналізу недосліджених та маловідомих сюжетів із житія святого у контексті житійних та самостійних ікон.

УДК: 
2-256:246.3.001.3:726.54
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Sevcenko N. The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art. Turinо: Bottega d`erasmo, 1983. 346 s.

2. Баччи М. Иконография святителя Николая. Итоги и перспективы исследований. Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире.  M: Скиния, 2011. С. 296-317. 

3. Шалина И. Вариативность образов свят. Николая в византийском и древнерусском искусстве XIV в. и новооткрытая икона из Музея Русской иконы. Древнерусское искусство: Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. М., 2009. С. 267-294.

4. Верещагина Н. Николай Мирликийский – духовный патрон новообращенного Киева. Одесса : Астропринт, 2012. 224 с.

5. Лидов А. «Русский Бог». О почитании образа Св. Николая в Древней Руси. Archeologia Abrahamica, ред.-сост. Л. А. Беляев. М., 2009. C. 135-155.

6. Бурковська Л. В. Ікони святого Миколи в українському малярстві кінця XIV–

XVI ст. : ґенеза, особливості іконографії та семантики. Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2015. 352 с. : 48 іл.

7. Бурковська Л. Клейма житійних ікон св. Миколи Мірлікійського у зв’язку

з їхньою текстовою основою. Пам’ятки України: історія і культура. Київ, 2008. Ч. 2. С. 24-37.

8. Бурковська Л. Принципи побудови житійних циклів св. Миколи Мірлікійського в українському ікономалярстві XIV-XVI ст. Мистецькі обрії 2008 : актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2008. Київ : Муз. Україна, 2008. Вип. 1(10). С. 77-87.

9.Гелитович М. Святий Миколай з житієм. Львів: Свічадо, 2008. 152 с. : іл.

10. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XII-XV ст. Львів: Друкарські куншти. 2005. Кн. 1. 508 с. : іл.

11. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XVІ-поч. XVІІ ст. Львів: Друкарські куншти 2017. Кн. 2. 595 с. : іл.

12. Семенова Є. Росписи предела св. Николая в южной галерее церкви Богородици Левишки в Призрене. Искусство християнського мира . Сб. статей Вип. 13. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 208-219.

13. Гагова Н. Св. Никола – застъпник на душите пред Страшния Съд. Старобьлгарская литература. 2013. кн. 48. С.28-40.

14. Кочетков И. Иконописец как иллюстратор жития. Труди отдела древнерусской літератури института русской литератури (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Ленинград: Наука. 1981. Т. 36. С. 329-347.

15. Лєпахін В. Ікона та іронічність. Львів : Свічадо. 2001. 287 с.: іл.

16. Бурковська Л. Українські ікони із житійною історією XІV-XVI століть: особливості структурної побудови. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2017. Вип. 17. С. 35-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2017_17_5 (дата звернення: 26.10.2020)

17. Успение Святителя Николая Чудотворца. Греческая икона XVI века. Византийский музей в Кастории, Греция.  URL: https://fotoload.ru/foto/380519/ (дата звернення: 26.10.2020)

18. Sevcenko N. The «Vita» Icon and the Painter as Hagiographer 1999, Dumbarton Oaks Papers 53, 1999. pp.149-165.

19. Антонова В., Мнева Н. Каталог древнерусской живописи. Т. 1. XI-начало XVI века. М.: Искусство, 1963. 394 с.: 116. : ил.

20. Death of St Nicholas, detail from The life of St Nicholas, fresco in the Sucevita Monastery. Romania, 16th century. URL:   https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/DAE-92011837/1 (дата звернення: 26.10.2020)

21. Fra Angelico – The Story of St Nicholas – The Death of the Saint. URL:     https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_-_The_Story_of_St_Nicholas_-_The_Death_of_the_Saint_-_WGA00508.jpg (дата звернення: 26.10.2020)

22. Савчук Л. Святий Миколай з житієм: історія іконографії (ікона з колекції Львівського музею історії релігії).  Історія релігій в Україні: наук. щорічнк/ упор. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів: Львівський музей історії релігії; вид. Логос, 2010. Кн.2.  С.1004-1011.

23. Нечаева Т. Некоторые иконографические типы святителя Николая чудотворца Мир Ликийского в русской иконописи XVI-XIX вв. (по произведениям иконописной коллекции ЦАК МДА) . Вестник Российского гуманитарного научного фонда. №3. 2001. URL :  http://www.sedmitza.ru/text/1165589.html  (дата звернення 26.10.2020)

24. Косів Р. Українські хоругви. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. К. : Оранта, 2009. 372 с. : іл.

25. Пуцко В. Ікона святого Миколая Милецького сучавського маляра Григорія Босиковича. Записки наукового товариства імені Шевченка. Т. ССХХХVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 1998. С. 373-398.

26. Єлісєєва Т. Волинські ікони святого Миколая з житієм . Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 19. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012 р. Луцьк. 2012. С.68-72. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/volinski_ikoni_svjatogo_mikolaja_z_zhitiem/1-1-0-166 (дата звернення: 26.10.2020)

27. Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. URL : https://azbyka.ru/otechnik/ikona/erminija-ili-nastavlenie-v-zhivopisnom-iskusstve-sostavlennoe-ieromonahom-i-zhivopistsem-dionisiem-furnoagrafiotom/3_9 (дата звернення: 26.10.2020)

28. ЦДІА України, м. Львів.  Ф.201 Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів. Оп. 1 в. Спр.1444. 12 арк.

29. Сидор О. Святий Василій Великий в українському мистецтві. Львів : Місіонер, 2008. 512 с.: іл.