Культи героїв та відображення їх у мистецтві ІІ – І тис. до н.е.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
107-120
Анотація: 

Розглянуто відображення боротьби антиномічних сил світу та культів героїв в релігії та мистецтві народів ІІ – І тисячоліття до н.е., які перебували на стадії переходу від первіснообщинного ладу до класового суспільства, та провідних держав Давнього світу (Єгипту, Шумеру, Вавилону, Ірану, Індії, Китаю, Греції). З’ясовано причини виникнення цієї теми в культурі того часу. Доведено відображення головних релігійно-світоглядних ідей ІІ – І тисячоліття до н.е. в характеристиці, наданій жерцями-астрономами домінантному на той час зодіакальному знаку Овна, в якому сходило тоді сонце в день весняного рівнодення, тобто, під яким у той період проходила точка перетину екліптики та екватора. Чи не найбільш багатий матеріал для розгляду проблеми відображення головних релігійно-світоглядних ідей певного періоду історії в характеристиці домінантного в той період зодіакального знака дають релігія та мистецтво ІІ – І тисячоліття до н.е., найхарактернішою рисою яких було поширення теми боротьби антиномічних сил світу (космосу і хаосу, добра і зла, світла і темряви) та культу героїв. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше головні релігійно-світоглядні ідеї, втілені в мистецтві ІІ – І тисячоліття до н.е. порівняно з характеристикою домінантного в той період зодіакального знака Овна і доведена їх відповідність. Мета статті – визначити причини виникнення теми боротьби антиномічних сил Всесвіту та культу героїв у релігії, міфології та мистецтві провідних народів ІІ – І тисячоліття до н.е., і з’ясувати, чи існує відображення пов’язаних з нею релігійно-світоглядних ідей в характеристиці домінантного на той час зодіакального знака Овна. Поширення теми боротьби та культу героїв у культурах всіх провідних народів ІІ – І тисячоліття до н.е. (Єгипту, Месопотамії, Ірану, Індії, Китаю, Греції та ін.) ставить перед дослідниками низку проблем, зокрема з’ясування комплексу причин цього явища. Як правило, його пов’язують з переходом від родового до класового суспільства, війнами між племінними союзами і державами, коли політичним та релігійним лідерам для утвердження влади було необхідно проголосити себе героєм, кровним родичем божества або ж його посланцем, ставлеником і т. ін. Проте, тема героїчної боротьби в культурах І – ІІ тисячоліття до н.е. не вичерпується тільки такими сюжетами, причини яких очевидні, але включає в себе боротьбу антиномічних сил всесвіту: хаосу і космосу, зла і добра, темряви і світла. Причини появи таких сюжетів залишаються нез’ясованими.

УДК: 
7.031
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Афанасьева В. К. Гильгамеш. Мифы народов мира. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.  Т.1. С. 302 – 304.
 2. Брюшинкин С. О мудрости арийского Зодиака Режим доступу: http://maxpark.com/user/2566502694/content/961200.
 3. Бухарин М. Д., Ладыгин И. А., Ляпустин Б. С., Немировский А. А. История Древнего Востока. – Режим доступу: lib.rus.ec/b/345232/read.
 4. Гурштейн А. А. Археоастрономическое досье: когда родился Зодиак? Земля и вселенная. Научно-популярный журнал Российской академии наук.  2011. № 65.  с. 48 – 61.Режим доступу: http://az.lib.ru/g/gurshtejn_a_a/text_2010_kogda_rodilsya_zodiaq.shtml.
 5. Дагаев М. М., Демин В. Г., Климишин И. А., Чагурин В. М. Астрономия: учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Москва: Просвещение, 1983.  384 с.
 6. Драчук В. С. У пошуках загадкових зображень. К. : Веселка, 1972. 50 с.
 7. Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб.: Петербургское востоковедение,  2001. 368 с. («Мир Востока»).
 8. Иванов В. В. Бык. Мифы народов мира. Т.1. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.  Т.1. С.  203.
 9. Истоки предков Origins of ancestors. Режим доступу: http://hayodz.blogspot.com/2012_09_21_archive.html.
 10.  Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. М. : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1954. 450 с.
 11.  Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. Навч. посібн.: У 3 ч. Ч.І. Львів: Світ, 2003. 256 с. 
 12.  Лосев А. Ф. Греческая мифология. Мифы народов мира. М. : Большая Российская энциклопедия, 2003.  Т.1. С. 321 – 335.
 13.  Михайлов Б. Д. Каменная могила. Днепропетровск: «Промінь», 1979. 63 с.
 14. Отрощенко В. В., Пустовалов С. Ж. Обряд моделировки лица по черепу у племен катакомбной культуры. Духовная культура древних обществ на территории Украины: Сб. научн. тр. Киев : Наукова думка, 1991. С. 59 – 84. С. 59, 60. з посиланням на праці: Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1964. 623 с. С. 163; Липс Ю. О происхождении вещей. М., 1954. 487 с. С. 389.
 15.  Пустовалов С. Ж. Культ черепов и социальная структура катакомбной общности. Древняя история населения Украины : Сб. научн. тр. Киев, 1991. C. 45 – 49.
 16.  Рифтин Б. Л. Китайская мифология. Мифы народов мира. М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. Т. 1. С. 652 – 662.
 17.  Телегін Д. Я. Вартові тисячоліть. К. : Наукова думка, 1991. – 80 с.
 18.  Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. Київ : Либідь, 1992. 376 с. 
 19. Чмихов М. О. Астрономія в житті первісного суспільства (до питання про час утвердження астрономічних знань). Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць.) Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2004. С. 20 – 30.
 20. Шилов Ю. А. Космические тайны курганов. Москва : Молодая гвардия, 1990. 66 с.
 21.  Юрковец В. П. Постер «Климатические корреляции». Режим доступу:  https://docplayer.ru/32380181-Poster-klimaticheskie-korrelyacii-v-yurkov....