Національно-романтичні прояви стилю модерн (сецесії) в українському малярстві модернізму

Випуск вісника: 
Сторінки: 
20-25
Анотація: 

У статті висвітлено стильові пошуки сецесії (модерну) у контексті формотворчих принципів в українському малярстві модернізму. У роботі виявлено особливості модерну, стильові, зображальні, ідейні пошуки низки українських художників першої третини ХХ ст. Висвітлено жанрові відмінності засад модерну в українському живописі та їхній синтез іншими стильовими тенденціями. Досліджено філософське та світоглядно-естетичне підґрунтя модерну у мистецтві цього часу. У статті доведено, що потужні інспірації модерну потрапляли на наші землі через митців, які навчалися у Кракові, Відні, Мюнхені: М. Жука, Ф. Кричевського, О. Новаківського, О. Мурашка, А. Маневича. У публікації виокремлено реґіональні особливості модерну в українському малярстві: тяжіння західноукраїнських митців до монументально-декоративних релігійних композицій, а східноукраїнських ― до картин-панно на світську тематику. Також вказуються національні джерела модерну в українському малярстві, які органічно поєднуються із західноєвропейськими образно-пластичними принципами. Декоративна краса природи незмінно домінує у пейзажах А. Маневича. Він стилізує її форми, синтезуючи у своїй творчості новітні художні тенденції імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну у поєднанні з реалістичними традиціями українського пейзажного жанру. Ф. Кричевський у своїй творчості поєднує новації модерну з декоративністю народного мистецтва. Його роботи характеризуються широтою задуму, впевненістю рисунку, увагою до деталей, епічністю образів. М. Жук близько стояв до літературного символізму і модерну, найбільше розвиваючи у власній творчості жанри декоративного панно і портрету. Художник вдається до символіки, поетизації образів, сміливо наповнюючи їх асоціаціями. Творчість В. Максимовича, як і М. Жука, демонструє зв’язки з мистецтвом модерну і символізму. Його панно – незвичні за задумом і технікою виконання – сповнені романтизму, поєднують реальне і стилізоване. Визначальна риса творчості К. Піскорського – глибина його художнього світогляду і філософічність. Врівноваженість композиційних елементів, ритмічність, геометризованість об’ємів і чітка лінійність входять до головного арсеналу виражальних засобів митця.

УДК: 
75.036 (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Сарабьянов Д. Стиль модерн. Москва : Искусство, 1989. 296 с.
 2. Абрам Маневич. Живопис / авт. вст. ст. О. Жбанкова. Київ : Дух і літера, 2003. 28 с.
 3. Федорук О. Український живопис ХХ – початку ХХІ ст. Український живопис ХХ – початку ХХІ ст. з колекції Національного художнього музею України = Ukrainian Painting of the 20th-Early 21th Century from the collection of the National Art Museum of Ukraine : альбом / авт. ст. : О. Федорук, І. Возіянова ; упорядкув. Ю. Литвинець. Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2006. С. 2–7.
 4. Мудрак М. Український авангард. Український модернізм, 1910-1930 = Ukrainian modernism, 1910-1930 : альбом / Нац. худож. музей України ; авт. ст. : А. Мельник та ін. ; ред. О. Климчук. Хмельницький : Галерея, 2006. С. 31–38.
 5. Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. Київ, Одеса : Либідь, 1990. 312 с. : іл.
 6. Соколюк Л. Творчість Михайла Жука в контексті стильових пошуків художньої культури ХХ ст. Народознавчі зошити. 2014. №6 (120). С. 1338–1342.
 7. Соколюк Л. Михайло Жук: шляхом модернізму (перший чернігівський період. 1905-1916 рр. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2015. №9-10. С. 79–95.
 8. Соколюк Л. Портрети Михайла Жука чернігівського періоду (1905-1916). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2015. №6. С. 102–117.
 9. Горбачова І. Всеволод Максимович. Всеволод Максимович / упор. І. Горбачова. Київ : Задумливий страус, 1996. С. 5–8.
 10. Історія українського мистецтва : у 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2008–2012. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття. 1048 с.
 11. Костянтин Піскорський : альбом / упор. Лідія Лихач. Київ : Родовід, 2006. 136 с.
 12. Український авангард 1910–1930 рр. : альбом / автор-упор. Д. О. Горбачов. Київ : Мистецтво, 1996. 400 с. : іл. Укр. і англ.