Твори живопису в пам’яткоохоронному законодавстві України: проблеми збереження та реставрації рухомих культурних цінностей

Випуск вісника: 
Сторінки: 
139-148
Анотація: 

Стаття присвячена правовій основі збереження та реставрації творів живопису в Україні: законам і міжнародним угодам, що визначають сферу охорони пам’яток. Мета статті – проаналізувати основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу охорони, збереження, консервації та реставрації творів живопису в Україні.

Проаналізовано закони України «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» у контексті охорони та збереження творів живопису. Визначено основні конвенції та рекомендації ЮНЕСКО щодо охорони культурних цінностей. Розглянуто Венеційську хартію та Принципи збереження та консервації/реставрації настінних зображень ICOMOS у контексті збереження та реставрації творів живопису.

Закон «Про охорону культурної спадщини» стосується нерухомих пам’яток, тому під його дію можуть підпадати лише твори настінного живопису. Твори станкового живопису до категорії об'єктів культурної спадщини, згідно із законом, не належать, натомість підпадають під категорію «рухомих культурних цінностей»; їх охорона, збереження та реставрація регулюються законами «Про музеї та музейну справу», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». В Україні одночасно діють Державний реєстр нерухомих пам’яток України і Державний реєстр національного культурного надбання.

Відзначено, що основні законодавчі акти у сфері охорони пам’яток в Україні відповідають вимогам міжнародного права, але проблемою є відсутність контролю за їх виконанням. Визначені проблемні питання у сфері охорони, збереження та реставрації творів живопису: неналежний рівень виконання українських пам’яткоохоронних законів, порушення законодавства (вандалізм і руйнування пам’яток, незаконна торгівля культурними цінностями), недостатнє фінансування, недосконала охорона об’єктів.

УДК: 
342.951:351.85/374.782[069.444(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Мещеряков В .В. Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури в регіонах: дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.02. Київ, 2016. 305 с.

2. Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України. Львів: Новий світ 2000, 2014. 152 с.

3. Каткова Т. Г. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством. Право і безпека. 2005. №4’5. С. 148-152.

4. Холодок В. Державне управління охороною культурної спадщини в Україні: стан і перспективи розвитку. Державне будівництво. 2011. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_49 (дата звернення: 23.02.2021).

5. Орленко М. І. Законодавча політика в галузі охорони та реставрації пам’яток архітектури. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація: зб. наук. праць Другої міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 14-15 грудня 2016 р. Вип. ІІ, ч. 2: Київ, Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 7-11.

6. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. 416 с.

7. Кот С. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури. URL: http://lostart.org.ua/ua/research/729.html (дата звернення: 25.08.2016).

8. Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05. Київ, 2009. 23 с.

9. Мазур Т.В. Нормотворча діяльність міжнародної ради з питань пам’яток івизначних місць у сфері захисту культурної спадщини. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70). 2020. №1. С. 32-36.

10. Рішняк О.Б. Реставраційна діяльність в Україні в контексті світових пам’яткоохоронних тенденцій. Художня культура. Актуальні проблеми. 2020. Вип. 16. Ч. 2. С. 153-157.

11. Рішняк О.Б. Сучасна реставраційна діяльність: основні напрями, завдання і пріоритети. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2020. Вип. 35. С. 220-226.

12. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

13. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини: Указ Президії Верховної Ради від 04.10.1988 р. N 6673-XI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089#Text

14. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 14.02.1992 р. № 21. Дата оновлення: 12.01.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-12#Text

15. Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. N 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF#Text

16. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.1999 р. № 1068-XIV. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text

17. Про культуру : Закон України від 2011 р. №2778-VI. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

18. Про музеї та музейну справу : Закон України від 26.06.1995 р. № 249/95-ВР. Дата оновлення: 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text

19. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_757#Text

20. ICOMOS principles for the preservation and conservation-restoration of wall paintings. Ratified by the ICOMOS 14th General Assembly in Victoria Falls, Zimbabwe, in 2003. URL: https://www.icomos.org/charters/wallpaintings_e.pdf