Українська тематика у вітчизняному живописі другої половини XIX ст. – історико-культурне джерело постімпресіоністичного репертуару 1900–1940-х рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
33-42
Анотація: 

В останні роки посилився інтерес до вивчення процесів міжнародного культурного обміну зламу XIX – XX ст., що позначилися на формуванні нового проєвропейського іміджу українського живопису XX ст. За обставин геополітичної роз’єднаності України зусилля митців консолідувалися навколо ідеї про створення власного національного мистецтва. Популяризації української культури в суспільстві сприяла діяльність письменників, етнографів та істориків. Інтегруючись у царину живопису, знання про народні звичаї українців перетворилися на інструмент етнічного самозбереження. У статті досліджено тенденцію українізації тематичного репертуару в живописі другої половини XIX ст., що стала історико-культурним джерелом постімпресіоністичного репертуару 1900–1940-х рр. У роботі над публікацією використовувалися методи: хронологічно-історичний – для реконструкції подій досліджуваної доби; іконографічний – для систематизації тематичного репертуару; компаративний метод – при з’ясуванні концептуальних аналогій між особливостями українського і європейського мистецького сприйняття. Результати дослідження підтверджують, що оновлений у середині XIX ст. тематичний репертуар живопису адаптувався в сюжетах українських послідовників постімпресіонізму впродовж 1900–1940-х років. На підставі зібраних матеріалів з’ясовано, що ідеї національної ідентичності впроваджувалися завдяки художньому синтезу з українським фольклором і традиціями народного мистецтва. В результаті дослідження ми дійшли висновку, що сформований на межі XIX – XX ст. національний тематичний репертуар акумулював у собі програмно-соборницькі дезидерати майбутньої культурної стратегії незалежної України XXI ст.

УДК: 
75.036.4(477)"185/194"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Батіг М. Волошки в житі : до 100-річчя від дня народження А. Манастирського. Жовтень. 1988. №10. С. 129–130.

2. Бондар М. П. Літературний процес перших десятиліть XIX ст. Поетична творчість. Історія української культури : у 5 т. / редкол. : Г. А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] Київ: Наук. думка, 2005. Т. 4: Українська культура другої половини ХІХ ст., кн. 2. С. 16–41.

3. Бородин К. «Pieśni polskieіruskie ludu Galicyjskiego» Вацлава з Олеська в рецепції західнослов’янських учених ХІХ ст. Проблеми слов’янознавства. Лівів, 2007. Вип. 56/57. С. 39–46.

4. Герета І. Художники Тернопільщини кінця XIX–ХХ ст. Антін Манастирський. Тернопіль. 1994. № 2/3. С. 4–5.

5. Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX — початок XX ст. Київ: Укр. письменник, 2014. 494 с., іл.

6. Голубець М. (псевдонім Марко Вільшина). Корнило Устиянович (У століття народин письменника, маляра й громадського діяча). Альманах «Нового часу». Львів, 1938. С. 61.

7. Голубець М. Сучасне малярство Галицької України. Український ілюстрований календар товариства «Просвіта» з літературно-науковим збірником на звичайний 1918 рік. Львів, 1917. С. 160–173.

8. Дмитренко М. К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми : монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Сталь, 2004. 384 с.

9. Добровольский Т. История польской живописи / пер. с польск. Виктора Носковского. Вроцлав: Ossolineum, 1975. 261 с.: ил.

10. Жаборюк А. А. Мистецтво живопису на західноукраїнських землях (творчість худож. А. Манастирського). Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини XIX ст. — початку XX ст. Київ, 1990. С. 268–276.

11. Жеплинська О. Корнило Устиянович (1839–1903). Малярство, графіка, рукописи: альбом-кат./ НМЛ ім. Андрея Шептицького. Київ: Майстер Принт, 2013. 103 с.: іл.

12. Імпресіонізм в Україні / під ред. Л. Толстової; авт. ст.: Н. Асєєва, О. Денисенко, О. Жбанкова. Київ: Галея, 2011. 240 с.

13. Крижанiвський А. Л. Осип Курилас : альбом-монографія. Львiв: Захiдноукр. інформ.-видавничий центр, 2008. 279 с.: іл.

14. Купчинська Л. О. Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Західноукраїнських земель другої половини ХІХ — початку ХХ століть. Львів; Філадельфія: [б. в.], 2009. 314 с.

15. Купчинська Л. О. Художник Антін Пилиховський: сторінки біографії. Вісник НТШ. Львів, 2011. Число 45. С. 32–35.

16. Левицька М. Герой нового часу: романтична інтерпретація особистості в українському малярстві. Народознавчі зошити. 2004. № 3/4. С. 397–412.

17. Нановський Я. Й. Корнило Миколайович Устиянович. Київ: Мистецтво, 1963. 48 с., 7 л. іл.

18. Павельчук І. А. Постімпресіонізм в українському живописі ХХ — початку XXI століття: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку: дис. … д-ра мист.: 17.00.05. Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2020. 878 с. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/specrada/Dusertacii/2020/novembe... (дата звернення: 01.03.2021).

19. Рубан В. В. Живопис другої половини XIX ст. Історія української культури : у 5 т. / редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 4 : Українська культура другої половини ХІХ ст., кн. 2. С. 789–1016.

20. Федорук О. Корнило Устиянович : повість. Київ: Веселка, 1992. 189 с.

21. Федорук О. Устиянович Корнило Миколайович (1839–1903). Словник художників України / під ред. М. П. Бажана. Київ : Гол. ред. УРЕ, 1973. С. 235.

22. Чайка : Укpаїнський (або юго-pуський) альбом пісень, дум, казок, байок, віpшів і то-що / І. С. Мазепа, П. О. Куліш, І. Галка [М. І. Костомаpов] та ін.; скомпонатоp Чайки [та авт. пеpедм.] Ф. Піскунов. Київ : Вид. Ф. Піскунова і Ф. Лопатто : Тип. Е. Я. Федоpова, 1876. 40 c. Електронна бібліотека «Україніка». URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001402 (дата звернення : 15.12.2018).