Образ людини в скульптурній пластиці малих форм другої половини ХХ століття: творчі пошуки львівських художників- нонконформістів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
124-130
Анотація: 

У статті досліджено особливості розвитку пластики малих форм як окремого феномену в образотворчому мистецтві Львова другої половини ХХ століття в контексті складних суспільно-політичних обставин того часу. Встановлено, що попри наявність фундаментальних напрацювань що стосуються української скульптури другої половини ХХ століття (О. Голубець, М. Протас та ін.), проблематика пластики малих форм, зокрема в контексті дослідження образу людини, залишається маловивченою в українському мистецтвознавчому дискурсі та потребує належного осмислення.

Увагу акцентовано на специфіці творчих експериментів найбільш яскравих представників львівського осередку в напрямку малої фігуративної пластики, простежено характер концептуальних та формотворчих рішень, з’ясовано художньо-стилістичні риси та особливості трактування образу людини. Проаналізовано загальний контекст часу, досліджено роль соцреалізму та феномен «нонконформізму», визначено спектр процесів та явищ, що мали безпосередній вплив на розвиток образотворчого мистецтва того періоду, в тому числі і скульптури малих форм. Встановлено, що найбільш репрезентативними представниками даного напрямку були скульптори О. Безпалків, Я. Мотика, У. Ярошевич, Т. Бриж, Р. Петрук та ін., художники-нонконформісти того часу, чиї твори вирізнялися новаторськими експериментами художніх рішень, що знайшло своє відображення саме у пластиці малій форм. Окрім того, виявлено варіативні інтерпретації образу людини, простежено найбільш виразні концептуальні засади антропоморфних мотивів в станковій скульптурі у загальному соціокультурному контексті, зокрема наголошено на ролі Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, яка багато в чому задавала вектори розвитку пластики малих форм. З’ясовано ідейно-засадничі принципи формування авторських концепцій у малих скульптурних формах, визначено основні моделі, які систематизовано за тематичним принципом.

УДК: 
7.041.2/73.04(477.83)”19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Голубець О.М Львівська кераміка: монографія. Київ: Наукова думка, 1991. 120 с.

2. Голубець О.М Магія третього виміру. Скульптурна пластика ХІХ – початку ХХІ століття: монографія. Львів: Колір ПРО, 2020. 142 с.

3. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях: монографія. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.

4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття: монографія. Львів, 2001. 176 с.

5. Голубець О. М. Скульптор Роман Петрук (Львів): Відступ у тінь. Музейний провулок. Журнал НХМУ. №1 (5), 2006.

6. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття: композиційні моделі та образно-пластична структура.: дис. канд.: 17.00.05. Львів, 2017. 312 с.

7. Протас М. О. Українська скульптура XX століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2006, 278 с.

8. Скляренко Г. Українське мистецтво другої половини 1980 - 2000-х років: події, явища, спрямування / Галина Скляренко. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2 кн. / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва К.: Інтертехнологія, 2006. С. 353-392