Архівні матеріали: Зеновій Флінта – студент і визначний педагог Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва

Випуск вісника: 
Сторінки: 
4-22
Анотація: 

Зеновій Флінта – студент і визначний пе­дагог Львівського державного інституту приклад­ного і декоративного мистецтва: архівні матеріали. Зеновій Флінта – один з найвизначніших митців Львова покоління 1960–80-х років – випускників Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва (надалі ЛДІПДМ, нині ЛНАМ), який постійно шукав і розвивав свою ма­лярську і пластичну мову та світ образів - алегорій щоб виразити власні філософські погляди у живо­писі, графіці й кераміці, а також визначний педагог ЛДІПДМ (нині ЛНАМ), який перебудував у 1966-1967 навчальному році та викладав предмет «основи композиції» на кафедрі кераміки за результатами своєї методичної розробки так, щоб його учні - студенти ЛДІПДМ могли здобути якісну фахову освіту, творчо мислити і шукати власного шляху у мистецтві, а не стали соцреалістами як вимагала компартія. Актуальність. Станом на сьогодні жоден з дослідників не присвячував наукових публікацій проблемі навчання та викладацькій роботі Зеновія Флінти в ЛДІПДМ на основі архівних матеріалів та їх впливу на розвиток якісної мистецької освіти в ЛДІПДМ, тому це актуальна проблема українсько­го мистецтвознавства, яка потребує дослідження. Метою даної роботи є вивчення та висвітлення на основі архівних документів предмету нашого до­слідження - навчання та педагогічної діяльності Зеновія Флінти у ЛДІПДМ у межах хронологічних рамок - 1959  1976 рр., їх значення для розвитку якісної мистецької освіти в ЛДІПДМ. В результаті цього наукового дослідження нами було знайдено та вперше опрацьовано сотні архівних докумен­тів з архівів ЛНАМ, Державного архіву Львівської області (ДАЛО) та Архіву родини З. Флінти, які стосуються студентської та педагогічної діяльно­сті Зеновія Флінти у ЛДІПДМ, які дали змогу крок за кроком на основі документів відтворити події навчання (1959 - 1965 рр.) і викладацької роботи Зеновія Флінти (1965-1976 рр.) в ЛДІПДМ. З доку­ментів 1959-1965 рр. - наказів по ЛДІПДМ, залікової книжки та особових документів З. Флінти з Архі­ву ЛНАМ та Архіву родини З. Флінти довідуємось про процес навчання З. Флінти – його викладачів, предмети, одногрупників, інтереси митця. З ре­цензії В. Овсійчука на диплом З. Флінти черпаємо інформацію про дипломний проект митця. Дуже важливим науковим відкриттям було встановлен­ня документів про педагогічну роботу З. Флінти на кафедрі кераміки ЛДІПДМ з 1965 до 1976 року на підставі наказів по ЛДІПДМ (з Архіву ЛНАМ), а та­кож звітів про роботу кафедри художньої кераміки (з Державного архіву Львівської області), оскільки особова справа про викладацьку роботу З. Флін­ти втрачена. Іншим науковим відкриттям стали віднайдені нами у Державному архіві Львівської області документи про науково-методичну роз­робку З. Флінти з «основ композиції» та проведену ним на основі цієї методичної розробки перебу­дову викладання предмету «основ композиції» на кафедрі кераміки ЛДІПДМ в 1967 р, його виступи на міжнародних конференціях та лекції «Методи­ка викладання основ композиції в інституті» у за­кладах вищої освіти СРСР (Ленінграді, Таліні, Ризі, Вільнюсі) у Звітах про науково-дослідну роботу кафедр ЛДІПДМ, Наказах про відрядження, Прото­колах засідань кафедри кераміки ЛДІПДМ. Висно­вки. На підставі комплексу опрацьованих архівних документів ми прийшли до висновку, що педаго­гічна діяльність Зеновія Флінти на кафедрі кераміки ЛДІПДМ (1965–1976 рр.) та його науково-методич­ні розробки у царині викладання предмету «Осно­ви композиції», впроваджені ним в 1966–1967 рр. у навчальний процес у ЛДІПДМ, докорінно змінили підхід не тільки до викладання цього предмету з позицій передових європейських досягнень та засвоєння їх студентами на практиці, а й вплинула на формування професійної та якісної мистецької освіти у ЛДІПДМ та виховання наступних поколінь самобутніх і незалежних українських митців.

УДК: 
7.071.4/378.091.5:005.923.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Матковська І. Формальні пошуки та експери­менти у живописі Зеновія Флінти 1960-х рр. під впливом європейського та українського модер­нізму 1910-1930-х рр.: систематизація напрямків Народознавчі зошити №5, 2020. С. 1144-1157.

2. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флін­ти та їх інтерпритація. Народознавчі зошити № 6 (150), 2019. С. 1684–1691.

3. Отчет о работе кафедр за 1966- 1967 учебный год Львовского государственного института при­кладного и декоративного искусства Министерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 618.

4. Протоколы заседаний кафедри художествен­ной керамики за 1967 год Львовского государ­ственного института прикладного и декоратив­ного искусства Министерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 621. Протокол №7. Ст. 14 зворот.

5. Отчеты о научно-исследовательской работе кафедр за 1967 год Львовского государственного института прикладного и декоративного искусства Министерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 619.

6. План научно-исследовательской, методи­ческой и творческой работы кафедр на 1967 год Львовского государственного института приклад­ного и декоративного искусства Министерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 617.

7. Наказ № 155 від 22.11.1967 р. Про відрядження З.Флінти для науково-методичної роботи з 24 ли­стопада по 8 грудня 1967 р. до Москви, Ленінграду, Таліна, Риги, Вільнюса. Архів ЛНАМ.

8. Гарбуз Р. Новатор педагог Зеновій Флінта (спогади про вчителя). Міжнародна науково-тео­ретична конференція «Львівська національна ака­демія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку», присвяченій 70-й річниці Львівської Національної Академії Мистецтв та 140-й річниці з часу заснування про­фесійної мистецької освіти у Львові. Львів. 2016. С. 37–40.

9. Н. Космолінська Львів у серці моєму. По­ступ, 2000. С. 7.

10. Наказ №120 від 16.08.1951 р. директора Львівського училища прикладного мистецтва Тарасова В. А. про зарахування З. Флінти на пер­ший курс. Архів Львівського коледжу прикладного мистецтва ім. І. Труша.

11. Військовий білет З.Флінти. Архів родини З.Флінти.

12. Характеристика-рекомендація випускника Львівського училища прикладного мистецтва З. Флінти від 21.06.1959 р. Архів Львівського коледжу прикладного мистецтва ім. І. Труша.

13. Заява З. Флінти про допуск його до здачі екзаменів для вступу на факультет художньої кераміки від 16.06.1959 р. Архів ЛНАМ.

14. Наказ № 117 від 28 .07. 1959 р. про зараху­вання З. Флінти та інших студентів студентами 1-го курсу відділу художньої кераміки ЛДІПДМ за підписом ректора Я.Запаска. Архів ЛНАМ.

15. Наказ № 53 від 29.04.1960 р. про відзначення 1 травня 1960 р. Архів ЛНАМ.

16. Х арактеристика с тудента V I к урсу З.Флін­ти відділення художньої кераміки ЛДІПДМ за підписом ректора Я.П.Запаска від 21.ХІ. 1964 р. Архів ЛНАМ.

17. Залікові книги З.Флінти, студента факуль­тету художньої кераміки. Архів ЛНАМ.

18. Накази про проходження практики сту­дентів відділу худ кераміки ЛДІПДМ (№ 79 від 1.07.1960 р.; № 89 від 8.07. 1961 р.; № 75 від 29.05.1962 р.; № 97 від 29.06.1963 р.; № 171 від 16.11.1963 р.) Архів ЛНАМ.

19. Накази про участь З.Флінти в складі во­лейбольної команди інституту у змаганнях (№ 13 від 22 січня 1962 р.; № 7 від 23.01.1964 р.). Архів ЛНАМ.

20. Наказ № 22 від 29.02.1964 р. про оголошен­ня подяки членам команди ЛДІПДМ з волейболу. Архів ЛНАМ.

21. Наказ № 159 від 21.10.1963 р. про призна­чення стипендії. Архів ЛНАМ.

22. Наказ № 157 від 18.10.1963 р. про склад сти­пендіальної комісії. Архів ЛНАМ.

23. Наказ про направлення на творчу практику м. Новий Розділ. Архів ЛНАМ.

24. Наказ № 148 від 3.11.1964 р. про відзначення річниці Жовтневої революції. Архів ЛНАМ.

25. Додаток до диплому та витягу із залікової відомості Флінти З. П студента ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

26. Наказ № 7 від 20.01.1965 р. про призна­чення Р.Сельського консультантом дипломантів З.Флінти та П.Марковича. Архів ЛНАМ.

27. Рецензія В. Овсійчука на дипломну роботу дипломанта ЛДІПДМ Флінти З.П. Архів родини З. Флінти.

28. Додаток до Диплома та витяг із залікової відомості З.Флінти студента ЛДІПДМ. Архів ро­дини З. Флінти.

29. Диплом з відзнакою З.Флінти про закінчення ЛДІПДМ. Архів родини З. Флінти.

30. Наказ № 27 від 10.03.1964 р. Про призна­чення З. Флінта учбовим майстром кафедри худ. кераміки ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

31. Наказ № 95 від 21.07.1964 р. Про призна­чення А. Бокотея учбовим майстром ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

32. Тимчасове посвідчення З. Флінти про за­кінчення ЛДІПДМ та направлення на роботу в ЛДІПДМ від 29. 06.1965 р. Архів ЛНАМ.

33. Наказ № 113 від 2.09.1965 р. Про зараху­вання З. Флінти на посаду викладача кафедри ху­дожньої кераміки ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

34. Отчеты о научно-исследовательской работе кафедр за 1966 год ЛГИПДИ Министерства выс­шего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, спр. № 578.

35. Отчет о работе кафедр за 1966- 1967 учебный год ЛГИПДИ Министерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 618.

36. План научно-исследовательской, методи­ческой и творческой работы кафедр на 1967 год ЛГИПДИ Министерства высшего и среднего обра­зования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 617.

37. Протоколы заседаний кафедри художествен­ной керамики за 1967 год ЛГИПДИ Минстерства высшего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 621. Протокол №7. Ст. 14 зворот. Там же, ст. 18.

38. Отчеты о научно-исследовательской работе кафедр за 1967 год ЛЛГИПДИ Министерства выс­шего и среднего образования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 619.

39. План научно-исследовательской, методи­ческой и творческой работы кафедр на 1967 год ЛГИПДИМинистерства высшего и среднего обра­зования УРСР. Державний архів Львівської області. Фонд № Р-1653, оп. № 1, справа № 617.

40. Наказ № 155 від 22.11.1967 р. Про відряджен­ня З.Флінти для науково-методичної роботи з 24 листопада по 8 грудня 1967 р. до Москви, Ленін­граду, Таліна, Риги, Вільнюса. Архів ЛНАМ.16

41. Наказ №146 від 1.11.1967 р. Про призена­чення З. Флінти та А.Бокотея на посаду старшого викладача кафедри худ. кераміки та Б. Галицького на кафедру худ. скла ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

42. Наказ № 69 від 30.05. 1967 р. Про включення З. Флінти д о с кладу е кзаменаційної к омісії п о прийому екзаменів у абітурієнтів на І курс 1967- 1968 навчального року. Архів ЛНАМ. Наказ № 19 від 17.02.1969 р. про склад комісій для перевірки організації учбового процесу і планування на­вчально-методичного навантаження викладачів та завідувачів кафедр ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ. Наказ № 42 від 11.04.1967 р. Про призначення З.Флінти членом комісії для проведення святкування 1-го травня. Архів ЛНАМ.

43. Наказ № 148 від 5.11.1967 р. Про подяку за заслуги в науковій, творчій роботі та за активну громадську діяльність з нагоди річниці Жовтневої революції. Архів ЛНАМ.

44. Наказ № 41 від 15.04.1968 р. Про направ­лення З.Флінти для підвищення кваліфікації у до Польської Народної Республіки на один місяць (з 17 квітня по 17 травня 1968 р.). Архів ЛНАМ.

45. З. П. Флінта Про методику викладання спе­ціальних та профілюючих дисциплін у художніх ВУЗах Польщі Збірник матеріалів Х наукової конфе­ренції, присвяченої підсумкам науково-дослідної, методичної та творчої роботи кафедр ЛДІПДМ. Львів, 1969 р. В-во Львівського університету, С. 63-66.

46. Наказ № 97 від 19.09.1968 р. Про направлення З 29.09 по 1. 10. 1968 року викладачів кафедри ху­дожньої кераміки інституту на науковий семінар художників фарфоро-фаянсової промисловості УРСР у Тернополі. Архів ЛНАМ.

47. Теми дипломних робіт студентів 1953-1993 років. Архів ЛНАМ.

48. Наказ № 9 від 26.01.1973 р. Про зараховання З. Флінти на посаду доцента кафедри худ.кераміки на підставі проведенного конкурсу на заміщен­ня вакантних посад проесорсько-викладацького складу інституту. Архів ЛНАМ.

49. Наказ № 112 від 17.09.1973 р. Про склад робочої комісії по прийому від будівельників в експлуатацію нового навчально-лабораторного корпусу ЛДІПДМ. Архів ЛНАМ.

50. Довідка ЛООНСХУ від 25.05.2011 р. Архів родини З. Флінти.

51. Справочник членов Союза художников СССР «Советский художник», Москва. 1973. С. 466.

52. Накази відрядження З.Флінти (№ 40 від 5.04.1974 р.; № 107 від 19.09.1974 р.; № 137 від 22.11.1974 р.; № 62 від 02.06.1975 р.). Архів ЛНАМ.

53. Наказ № 84 від 18.07. 1975 р про направлен­ня З.Флінти до Вільнюса для участь у симпозіумі по кераміці від Спілки художників з 12 до 19.09. 1975 р. Архів ЛНАМ.

54. Наказ № 111 від 18.09.1975 р. про збільшен­ня окладу З.Флінті у зв’язку з 10-річним стажем роботи у ВУЗі. Архів ЛНАМ.

55. Накази про роботу в НДС ЛДІПДМ (№ 7 від 31.01.1976 р.; № 47 від 17.04.1972 р.; № 134 від 27.10.1971 р.) Архів ЛНАМ.

56. Наказ № 83 від 1.07.1976 р. Про звільнен­ня З.Флінти з посади доцента кафедри художньої кераміки за власним бажанням з 26 серпня 1976 року. Архів ЛНАМ.